Gode råd i styret
 
 
 

Styrerådgivning

Høyt kvalifiserte rådgivere med lang erfaring fra økonomiledelse, finansiell rapportering, revisjon og prosjekter innenfor ledelse og økonomi. 

Rådgiver sikrer at styret får oppfylt sine forpliktelser og er en uavhengig rådgiver der styret har ulike oppfatninger.

Få erfaren rådgiver til styret

 

Få en erfaren rådgiver inn i styret

Vi tilbyr høyt kvalifiserte rådgivere med lang erfaring fra økonomiledelse, finansiell rapportering, revisjon og prosjekter innenfor ledelse og økonomi. Våre oppdragsgivere er fra hele spennvidden av størrelser - fra børsnoterte selskaper til mindre lokale aktører. Vi har operasjonell bakgrunn, og jobber svært operativt og tett i samarbeid med kunden.

Azets kan gi ad-hoc bistand og i forbedringsprosjekter innenfor en rekke områder innenfor økonomistyring. Vi kan bistå selskapets ledelse som en generell rådgiver. Advisory har en erfaringsbakgrunn og kompetanse som gjør at vi raskt er operative i virksomheten. Vi er opptatt av å etablere et godt samarbeidsforhold og arbeider tett med organisasjonen. I oppdragene våre fokuserer vi på kompetanseoverføring mellom konsulent og kunde for å sikre et vellykket og varig resultat.

Vårt tilbud på styrerådgivning:

  • Ad-hoc bistand innen økonomistyring
  • Økonomistyring
  • Selskapsrådgivning med operativt fokus
  • Rutiner for styreansvar

Styrets ansvar

Styret er en del av virksomhetens ledelse sammen med daglig leder, og det er styret som etter selskapslovgivningen representerer selskapet utad og er virksomhetens øverste utøvende myndighet.

Å sitte i et styre er en tillitserklæring, og et styreverv skal være både utfordrende og stimulerende for det enkelte styremedlem, samt verdiskapende for selskapet.

Samtidig blir kravene til styremedlemmer stadig større, og man eksponeres for rettslig pågang, både sivilrettslig og strafferettslig dersom en ikke oppfyller de minimumskrav aksjeloven oppstiller.

Hjelp til det lovpålagte

Daglig leder, styreleder og styremedlemmer i et aksjeselskap har et viktig og lovpålagt ansvar i forbindelse med behandling av avtaler om ytelser til aksjeeiere, aksjeeieres morselskaper, styreleder, styremedlemmer, daglig leder eller nærstående av disse. De må blant annet sørge for saksbehandling i samsvar med aksjeloven og at lovpålagte dokumenter blir utarbeidet og sendt.

I denne forbindelse kan vi sørge for at alt går riktig for seg ved å utføre:

  • Avtaler
  • Varsel om, og protokoll over, styrebehandling
  • Redegjørelse
  • Innkalling til, og protokoll for, generalforsamling
  • Melding til Foretaksregisteret
  • Aktuelle dokumenter

Avtaler

Avtaler om ytelser til aksjeeiere, ledere mv, bør være skriftlige. I selskaper som bare har én aksjeeier, skal styret uansett sørge for at avtaler mellom selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig. Vi kan hjelpe til med å utarbeide skriftlige avtaler.

Saksforberedelser

Avtaler om ytelser til aksjeeiere, ledere mv, er saker som skal behandles av styret. Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styreleder. En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. Vi kan hjelpe til med å forberede og fremlegge saken.

Varsel om styrebehandling

Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Forslag til avtaler bør vedlegges. Vi kan utarbeide utkast til varsel og sende det ut på vegne av styreleder.

Styrebehandling

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Daglig leder, styreleder eller styremedlemmer bør i utgangspunktet ikke delta i behandlingen av avtaler om ytelser til seg selv eller nærstående, og kan heller ikke delta etter nærmere bestemmelser i aksjeloven.

Protokoll over styrebehandling

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Vi tilbyr oss å være til stede under behandlingen og kan utarbeide utkast til protokoll.

Redegjørelse

Avtaler om ytelser til aksjeeiere, ledere mv er som hovedregel ikke bindende for selskapet uten at de godkjennes av generalforsamlingen hvis selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør over en tidel av aksjekapitalen. Dette gjelder likevel ikke nærmere bestemte avtaler og avtaler der selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør mindre enn 50 000 kroner, og som er godkjent av styret.

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til aksjeeierne senest en uke før møtet skal holdes. Redegjørelsen skal vedlegges innkallingen. I møtet skal det føres protokoll. Vi kan lage utkast til innkalling og protokoll. 

Melding til Foretaksregisteret

Redegjørelsen med bekreftelse fra revisor skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Vi kan utarbeide meldingen og sende den på vegne av styret.

Kontakt oss for utvikling av bedriften

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Åpningstider hverdager: 

kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord

Mats Lorentsen

Head of Business Development & Sustainability

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.