Valg av selskapsform
 
 
 

Valg av selskapsform

Det er mye å ta stilling til når du skal velge selskapsform. Ulike selskapsformer gir ulike muligheter. Det handler om hva du ønsker å oppnå. Vi kan gjøre valget litt enklere for deg.  

Få hjelp til valg av selskapsform

 

Hvilken selskapsform passer best?

Valg av selskapsform er et viktig valg for alle som ønsker å drive økonomisk virksomhet. Men hvordan velge selskapsformen som passer akkurat deg og din virksomhet aller best? Her får du en oversikt som gjør valget litt lettere.

I Norge benytter vi oss av en rekke forskjellig selskapstyper. De mest vanlige er aksjeselskap (AS), enkeltpersonforetak (ENK), Norskregistrerte utenlands foretak (NUF) og ansvarlige selskap (ANS eller DA). I tillegg har vi andre organisasjonsformer som samvirkelag (SA), lag, foreninger, frivillige organisasjoner og stiftelser.

Få hjelp til valg av selskapsform

 • Vi hjelper deg med å velge riktig eierform
 • Hvor høy risiko kan du leve med?
 • Gjennomgang av oppstartskostnader
 • Vi går igjennom skatt og sosial goder
 • Få veiledning til hvordan selskapet kan eies og drives
    
    
Valg selskapsform

Ta kontakt  

 

eller ring 40 10 40 18 

Åpningstider: 
Kl 08.00 - 16.00 mandag-fredag

5 ting du må vurdere

1. Eierform

Hvilket selskap ønsker du å starte og drive? I én selskapsform vil du og ditt selskap være to forskjellige juridiske personer, og dere vil lignes hver for seg. I andre selskapsformer vil du og selskapet ditt være samme juridiske person, og dermed lignes under ett. Noen selskapsformer er egne skattesubjekter, andre ikke.

De mest vanlige selskapsformer i Norge er;
Aksjeselskap (AS), enkeltpersonforetak (ENK), Norskregistrerte utenlands foretak (NUF) og ansvarlige selskap (ANS eller DA). I tillegg har vi andre organisasjonsformer som samvirkelag (SA), lag, foreninger, frivillige organisasjoner og stiftelser.

2. Personlig risiko

Det er ulik personlig risiko for eierne av et selskap. I noen selskapsformer vil du personlig hefte ovenfor selskapets kreditorer og selskapets forpliktelser (ENK). Du vil også kunne være solidarisk ansvarlig for forpliktelser sammen med andre eiere eller deltakere (ANS) – eller være ansvarlig for din eierandel (DA).

Aksjeselskap – eierne (aksjonærene) i kraft av sin eierposisjon, har ikke et personlig ansvar for selskapets forpliktelse. Stifternes risiko for tap er begrenset til det innskudd de gjør i
selskapet. (minste innskudd for AS er kr 30.000 i aksjekapital) Denne ansvarsbegrensningen er nok den viktigste grunnen til at aksjeselskapsformen er den vanligste måten å drive
næringsvirksomhet på i dag. Men det er likevel viktig å kjenne til at styret har et ansvar rundt driften og organiseringen i et aksjeselskap.

NUF – norsk avdeling av utenlandsk foretak. Et NUF er ikke et selvstendig rettssubjekt. Det er hovedenheten i utlandet som er rettssubjektet, og dermed underlagt det respektive lands lovgivning. Det kreves ingen kapitalinnskudd for stiftelse av et NUF, og kan således virke som en attraktiv organisasjonsform. Men praksis viser at denne selskapsformen krever mer ressurser til rådgivere med tanke på skatteplikt, særlige skatteregler, mer omfattende opplysnings-, rapporterings- og revisjonsplikt i noen tilfeller. Med forutsetning av at det drives skattepliktig næringsvirksomhet i den norske avdelingen, vil kravene til rapportering ellers være som for aksjeselskap. Ledelsen står ansvarlig for dette, og kan ved mislighold ilegges forsinkelsesgebyr.

ANS – her hefter deltakerne ubegrenset og solidarisk for selskapets forpliktelser. Tapsmulighetene er uten beløpsbegrensning og denne selskapsformen er normalt lite egnet for
risikofylt virksomhet. Fordelen er at det ikke stilles krav til bunden selskapskapital, samt at den gir deltakerne en direkte og lettvint tilgang til selskapets overskudd.

DA – tilsvarende et ANS, men den vesentlige forskjellen her er at deltaker hefter kun for sin eierandel.

3. Oppstartskostnader

Det er betydelige forskjeller i oppstartskostnader. I et aksjeselskap må det skytes inn aksjekapital, men innskutt startkapital må ikke nødvendigvis være på plass ved andre selskapsformer. 

4. Sosiale goder

Vær klar over at det er store forskjeller på sosiale goder som sykepenger, opptjente pensjonsrettigheter og arbeidsledighetstrygd – dette avhenger av selskapsformen du velger. Det er også stor forskjell på å være ansatt i et selskap og det å være eier.

5. Skatt

Det vil være noen forskjeller på hvordan overskudd i selskapet skattes, og når det skattes av utbytte/overskudd som tas ut av selskapet. Du kan eksempelvis velge å utsette skatt av utbytte eller du blir skattet av overskuddet sammen med din personlige selvangivelse.

De tre mest vanlige selskapsformene - fordeler og ulemper

Enkeltpersonforetak  

Enkeltpersonsforetak

 

 

Et ENK har én eier som er en fysisk person. Dette betyr at du og selskapet ditt      lignes sammen.

+

 • Det er lave formalkrav til et ENK.
 • Det er ikke krav til å stille aksjekapital, og det er lave etableringskostnader. 
 • Du har en stor økonomisk frihet fordi en fysisk person står ansvarlig for virksomheten.

-

 • Stor risiko. Du som privatperson er fullt ansvarlig for virksomhetens gjeld og forpliktelser. Risikoen for personlig konkurs er til stede.
 • Du kan ikke spare kapital i ditt ENK. Nettooverskuddet og eiers andre inntekter er skattepliktig og nettotap er fradragsberettiget. 
 • Du kan ikke ansatte deg selv, og går dermed helt eller delvis glipp av sykepenger og arbeidsledighetstrygd.

Aksjeselskap

Aksjeselskap

Et AS har én eller flere eiere, og du som privatperson og ditt AS to forskjellige juridiske personer. Dette betyr, i motsetning til ENK, at du og ditt AS lignes forskjellig.

+

 • Liten eller ingen personlig risiko fordi et AS er en egen juridisk enhet. Aksjeeiere hefter ikke ovenfor kreditorene for selskapets forpliktelser, ut over innskutt aksjekapital.
 • Eier kan være ansatt i selskapet og motta sosiale goder som sykepenger og dagpenger.
 • Et AS kan vær hel- eller deleier av andre selskap og motta skattefritt utbytte herfra.
 • Du kan spare penger i selskapet ditt og velge hvordan overskudd disponeres; utbytte, sparing eller reinvestering. 

-

 • Mange formelle krav som følge av aksjeloven. 
 • Det må svares arbeidsgiveravgift for både din egen og andre ansattes lønn.
 • Det stilles krav om minimum kr 30 000 i aksjekapital.

Ansvarlig selskap

Ansvarlig selskap

Et ansvarlig selskap er en sammenslutning hvor to eller flere eiere (deltakere) samlet eller hver for seg har ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld. ANS eller DA. Ansvaret avhenger av den enkeltes eierandel og selskapsavtalen. 

+

 • Det er stor avtalefrihet mellom eierne.
 • Underskudd i startfase går direkte til fradrag i deltakeres selvangivelse.
 • Deltakere plikter ikke å gjøre større innskudd i selskapet enn hva som eventuelt er avtalt.

-

 • Personlig risiko. Hver deltaker står personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. 
 • Overskudd beskattes hos den personlige deltaker sammen med annen inntekt.  
 • I et ANS har alle deltakere et personlig solidaransvar for selskapets gjeld, mens i et DA har deltakere personlig ansvar for selskapets gjeld tilsvarende sin eierandel. 

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Åpningstider hverdager: 

kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.