Selskapstransaksjoner
 
 
 

Selskapstransaksjoner

Vi bistår i de fleste typer av selskapstransaksjoner, enten det dreier seg om kapitaltransaksjoner, generasjonsskifter, strategiske fisjoner/fusjoner eller kjøp og salg av selskaper.

Hjelp med transaksjoner og omstrukturering

Strategisk utvikling via selskapstransaksjoner (M&A)

Kjøp og salg av virksomheter eller andre selskapstransaksjoner som fusjon, fisjon og innhenting av kapital er muligheter selskaper bruker for å få til vekst. 

Vi bistår i prosessen fra A til Å fra markedsmessige vurderinger, finansielle analyser og struktur, strategiske beslutninger og juridiske formaliteter. Unngå en uryddig prosess, unødvendig risiko og potensielt tapte verdier ved å leie inn en rådgiver på selskapstransaksjoner fra Azets.

Våre tjenester 

  • Fisjon
  • Fusjon
  • Kapitaltransaksjoner
  • Kjøp og salg av selskaper
  • Generasjonsskifte

 

Fusjon

Aksjeselskaper kan fusjoneres. Det ene selskapet overdrar eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til det andre selskapet, eller ved at begge selskapene gjør det til et nystiftet selskap. 

Fra start til slutt er det viktig å gjennomføre fusjonen korrekt. Utarbeide de rette analysene i forkant, få på plass dokumentene korrekt, få alle formaliteter signert i tide og få gjennomført selve fusjonen uten å risikere feil i prosessen. 

Opplev en rett, trygg og strukturert prosess med veiledning fra Azets Advisory.

 

Fisjon

Et aksjeselskap kan fisjoneres (deles) ved at det overdrar eiendeler, forpliktelser og rettigheter til ett eller flere nystiftede eller eksisterende aksjeselskaper. Fisjonen kan skje uten skattlegging av selskapene og aksjeeierne om prosessen gjennomføres korrekt.

Fra start til slutt er det viktig å gjennomføre fisjonen korrekt. Utarbeide de rette analysene i forkant, få på plass dokumentene korrekt, få alle formaliteter signert i tide og få gjennomført selve fisjonen uten å risikere feil i prosessen. 

Opplev en rett, trygg og strukturert prosess med veiledning fra Azets Advisory.

Ta kontakt med oss i dag for å starte planleggingen av fisjon

Kapitaltransaksjoner

Kapitaltransaksjoner deles ofte inn i tre hovedelementer; forhøyelse av aksjekapital, kapitalnedsettelse eller emisjon. 

En forhøyelse av aksjekapitalen kan skje på mange måter, enten via overskudd, konsernbidrag, eller om nåværende eller nye eiere skyter inn nye penger eller andre eiendeler inn i virksomheten m.m. 

Tilsvarende kan man si om kapitalnedsettelse hvor aksjekapitalen i et selskap kan settes ned til dekning av tap, utdeling til aksjeeierne, sletting av selskapets eventuelle egne aksjer og avsetning til fond m.m.

Begge disse kapitaltransaksjonene bærer et lovkrav om strukturert og formalisert prosess slik at endringene blir meldt Foretaksregisteret og at alle selskapsdokumenter blir oppdaterte. 

Opplev en informativ, trygg og strukturert prosess med veiledning fra Azets Advisory. 

Se på muligheter for kapitaltransaksjoner

 

Kjøp og salg av selskaper

Når det gjelder prosessen med å kjøpe selskaper så er dette noe av det mest utfordrende man kan gjøre i forretningsverdenen. 

I kjøpsposisjon må man lede og ta eierskap til en rekke kritiske prosesser. Alt fra identifisering av strategisk rett oppkjøpskandidat, verdivurderinger, forhandlingsstrategi og finansiering. Og som om ikke dette er nok begynner en stor jobb etter at kontrakten er signert. Vi tilbyr tjenester knyttet til enkeltelementer i kjøpsprosessen, eller som en hel prosess.

Ved salg av virksomhet er det ofte like mye arbeid som ved kjøp av en virksomhet. De samme prosessene må gjennomgås, men i stedet for å ville betale så lite som mulig vil du nå få betalt så mye som mulig. Vi tilbyr våre kunder en profesjonell og strukturert prosess hvor vi leder selve prosessen. Dette mener vi vil øke sannsynligheten for å oppnå best mulig pris.

Vi bistår gjennom hele prosessen, helt fram til kjøpskontrakten er signert.

Start prosessen med kjøp eller salg av virksomheter

Generasjonsskifte - Ryddige prosesser i familien

Ofte kan familieplanlegging være et styr uten sidestykke, om det er ferieplanlegging eller aktivitetskalenderen som skal gå opp. Dette løses ofte uten større konfrontasjoner eller formelle dokumenter. Men er et generasjonsskifte samme sak og bør det håndteres på samme måte?

Våre erfaringer tilsier at å planlegge et generasjonsskifte i en familiebedrift krever både tid og erfaring, og bør involvere en uavhengig tredjepart. Når man blander kapital og økonomi i familiediskusjoner som ofte har flere parter enn 2, er det veldig viktig å opptre ryddig, strukturert og ta hensyn til partene. Azets Advisory har erfaring med denne type bistand og kan være en uavhengig part i dette som kan, og bør, være en hyggelig og verdiskapende øvelse.

Få på plass generasjonskifte

Kort beskrivelse av prosessene mot styret ved kapitalforhøyelse av aksjekapital

Skal du forhøye aksjekapitalen i selskapet, har styreleder, styremedlemmer og daglig leder har et lovpålagt og ufravikelig ansvar ved kapitalforhøyelser. Saksbehandling og utarbeidelse av dokumenter skal skje i samsvar med aksjelovens bestemmelser, og kapitalforhøyelsen skal registreres korrekt i Foretaksregisteret. Her er noen punkter som er viktig å ta med seg inn i styret.

1. Forberedelse av sak

Styreleder skal sørge for behandling av saker som hører inn under styret, herunder kapitalforhøyelse. Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styreleder. En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfreds-stillende behandlingsgrunnlag.

2. Varsel om styrebehandling

Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

3. Styrets forslag

Styret skal utarbeide forslag til generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse, samt forslag til de vedtektsendringer som er påkrevd.

4. Protokoll over styrebehandling

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

5. Redegjørelse

Dersom selskapet skal overta eiendeler eller bli part i en avtale, skal styret sørge for at det utarbeides en redegjørelse som inneholder nødvendige opplysninger. Det kan for eksempel være en avtale om at aksjer skal kunne tegnes med rett til å gjøre innskudd med andre eiendeler enn penger, eller at aksjeinnskuddsforpliktelsen skal kunne gjøre opp ved motregning. Redegjørelsen skal være bekreftet av revisor. 

6. Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til aksjeeierne senest en uke før møtet skal holdes. Styrets forslag og en eventuell redegjørelse skal vedlegges. 

7. Protokoll for generalforsamling

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. 

8. Melding til Foretaksregisteret

Kapitalforhøyelsen skal meldes til Foretaksregisteret innen tre måneder etter tegningsfristens utløp. I meldingen til Foretaksregisteret skal det opplyses om at selskapet har mottatt aksjeinnskuddene. Skal aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en finansinstitusjon. I alle andre tilfeller skal dette bekreftes av revisor.

Azets rådgivere har gjort vært med på mange kapitalforhøyelser og kan sørge for en effektiv prosess som hjelper de ansvarlige å unngå vanlige, unødvendige og kostbare fallgruver i prosessen. Dette kan spare eiere, styre og ledelse for tid, risiko og til syvende og sist penger.

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.