Styrets ansvar i krisetider

Strategi og ledelse | 30.03.2020

av Kåre Thommessen

Skrevet i samarbeid med Mats Lorentsen, Head of Advisory Midt/Nord

Bedriftsledere og eiere av små og mellomstore bedrifter (SMB) går nå gjennom kanskje en av de mest utfordrende situasjonene man kan være i som menneske, verdiskaper og arbeidsgiver. For mange bedrifter er etterspørselen og markedet fullstendig borte, og dette på ubestemt tid. Det er mange råd som florerer på internett i disse dager, og det er en rekke tiltak som kan og bør gjennomføres. Som styreleder eller styremedlem - er du klar over ansvaret du har? Kjenner du til hvordan du bør agere som sittende i et SMB-styre i krisetider? Vi tar i denne bloggen for oss noen tiltak som er gjennomførbare for de fleste, og som kan iverksettes i styret i dag. 

Et aktivt og ansvarlig styre

I vanskelige tider er det viktig med et aktivt styre som foretar vurderinger og iverksetter tiltak. I dagens situasjon er det ikke mulig å gjennomføre fysiske styremøter for alle, men det er ingen unnskyldning for å ikke ta de riktige grepene. Styremøter kan gjennomføres på telefon, videokonferanse eller epost. I en ekstraordinær situasjon kan viktige beslutninger fattes uten et fysisk møte. Med mindre vedtektene sier noe annet er styret beslutningsdyktig når mer enn halvparten deltar på møtet, så sant alle er innkalt. Det viser seg at aktive styrer over tid skaper bedre avkastning enn passive styrer, og det er i en krisesituasjon at styret virkelig blir satt på prøve. Om man ikke går inn i dagens situasjon og gjør klare valg og prioriteringer kan det få fatale konsekvenser for mange arbeidsplasser. Det er viktig å huske på at det er lov å vurdere noe feil og ta gale beslutninger, men det er ikke lov å sitte passiv i en situasjon der selskapet er i ferd med å gå over ende. 

Styrets plikter

Grunnen til at styret må samles i krisetider er at de har forvaltningsplikt, tilsynsplikt og handlingsplikt - og alle disse punktene slår inn for mange i krisesituasjoner som Coronakrisen. Styremedlemmer kan gjøres erstatningsansvarlige dersom de påfører selskapet skade, eller unnlater å gjøre grep for å forhindre/minimere skader. For deltakere i styret kan det være betryggende med god dokumentasjon for å vise til handlingsvilje (og forhåpentligvis, handlingsevne). Ved strukturert dokumentasjon av styremøter, diskusjoner, tiltak og aksjoner, kan styremedlemmer redusere sannsynligheten for et eventuelt personlig ansvar ved tvist om mislighold av styrevervet. 

Les mer om styrerådgivning

Styret må kunne dokumentere at de har analysert og vurdert dagens og fremtidens situasjon, og at de har satt i verk tiltak for å forvalte selskapet på en så bærekraftig måte som mulig. Bærekraftighet er mye, men noe av det viktigste er styrets ansvar å påse at egenkapitalen i selskapet er forsvarlig ut fra risiko, markedssituasjon og virksomheten i selskapet.

Kostnadskontroll

Å ikke drive på kreditors regning vil nok bli en utfordring for mange bedrifter de nærmeste ukene og månedene. Et enkelt og godt tips er å få rask oversikt over likviditeten i selskapet gjennom en likviditetsprognose/likviditetsbudsjett, og alle utestående fordringer. Videre bør styret initiere dialog med kreditorer tidlig for å være åpen og løsningsorientert. I slike forhandlingssituasjoner kan det være hensiktsmessig å kunne dokumentere og vise til styrets evne til å fatte - og gjennomføre tiltak for å forvalte virksomheten og kreditors midler på en fornuftig måte. 

Les også - Bedre likviditet i krisetider

Det er mange bedrifter som nå tar eller skal ta beslutninger om å drastisk redusere drifts- og personalkostnader. Dette kan være fornuftig, men det er lett å bli mindre rasjonell, mindre analytisk og ta mindre bærekraftige beslutninger når det er hysteri og dramatiske tilstander. For mange bedrifter er de kortsiktige tiltakene de viktigste - hvordan kan bedriften kutte kostnader på raskest og best mulig måte uten at det ødelegger for omsetningen, og hvordan kan de skape nye inntekter i den perioden vi nå står i. Om du befinner deg i en slik situasjon, gjør det systematisk og metodisk slik at du ikke forringer framtidig potensiell verdiskapning når Coronakrisen er over.

Vi anbefaler styret å være i tett dialog med ledelsen i bedriften og at lederinstruksen som bør være på plass følges. Dette både for å vise at styret er støttende og tilstede, og i tillegg at styret fungerer som en god sparringspartner og beslutningstaker. I samarbeid med ledelsen bør det utarbeides noen kortsiktige og langsiktige tiltak som for eksempel metodisk og bærekraftig kostnadsredusering, inntektsøkende tiltak, oversikt og tiltak i forbindelse med Regjeringens krisepakker og hyppige styremøter med god dokumentasjon.  

Azets kan hjelpe deg!

Du har kanskje ikke nok tid til å gjøre alt. Derfor fokuserer vi i Azets på det du bør starte med, og se umiddelbare resultater av, allerede i dag. Om du er usikker på hvordan du kan gjøre dette så vit at Azets er her for deg.

post author

Om Kåre Thommessen

Kåre er Service Delivery Manager i Azets og jobber inn mot våre største kunder målt i både omfang og kompleksitet. Kåre har tidligere vært leder for vår Advisory avdeling på Østlandet, og har jobbet mange år som konsulent. Innen Kåre startet i Azets jobbet han i PwC, og han har i tillegg ti års erfaring fra bank og finansbransjen