Sosial bærekraft i arbeidslivet

Lønn & HR | 19.09.2022

av Ingrid Petterson

Sosiale forhold i bærekraft

Nevner du bærekraft, tenker de fleste på miljø og forretningsutvikling. Men bærekraftsbegrepet er tredelt, og inkluderer også et sosialt perspektiv. La meg introdusere “lillebror” - sosial bærekraft. Han har ikke festet seg like godt som storebrødrene, økonomisk og miljømessig bærekraft. For mange er han vag, muligens moralsk og kanskje litt verdiladet? Ikke har han oppnådd en akademisk definisjon heller.

Så hvorfor har sosial bærekraft kommet i skyggen av de andre to? Verdsettes miljømessig og økonomisk bærekraft høyere? Eller har vi ganske enkelt for lite kunnskap om hva sosial bærekraft er?

Bærekraft forbindes med noe som står seg over tid, ansvarlighet og langsiktighet

Sosial bærekraft favner vidt. Noen begreper som forbindes med sosial bærekraft er:

 • helse og livskvalitet
 • like tilgang til ressurser og goder
 • inkludering
 • medvirkning
 • likestilling
 • mangfold
 • tilhørighet
 • trygghet

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på sosial bærekraft i arbeidslivet.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

I vår sammenheng er arbeidsmiljøet den viktigste arenaen for bærekraftsarbeidet – hvordan vi planlegger, gjennomfører og organiserer arbeidet. Arbeidsmiljø har lenge vært et konkurransefortrinn i norsk arbeidsliv. Her har vi anledning til å arbeide med de viktigste faktorene som yngre og nyutdannede arbeidstakere ser etter når de søker arbeidsgiver. Nye studier viser at arbeidsmiljø og balanse (work life balance) trumfer miljøavtrykk og fleksibilitet hos unge arbeidssøkere. Arbeidsmiljøet kan altså ikke tas for gitt.

Under Arendalsuka 2022 møttes NHO, LO, arbeids- og inkluderingsministeren og Stami til debatt rundt et bærekraftig arbeidsliv. Her ble trusselfaktorer mot den norske velferdsstaten som mangel på kompetanse, klimakrav, lav inkluderingstakt og demografiske utfordringer drøftet. Det var enighet om at sosial bærekraft er et satsningsområde som bedrifter bør fokusere på fremover. Et godt arbeidsmiljø er “limet” som forhindrer at medarbeidere forlater bedriften, gjør at folk står lengre i jobb, holder nærværet oppe, og gir resultater rent produksjonsmessig.

Et fellestrekk hos bedrifter som lykkes er deres søkelys på velorganisert arbeid, de jobber kunnskapsbasert, prioriterer HMS-oppgaver og verdsetter medvirkning. I tillegg benytter de kunnskapsbaserte verktøy som gjør dem treffsikre med tanke på de viktigste faktorene i arbeidsmiljøet. Et slikt verktøy er Arbeidsmiljøportalen som er bransjetilpasset for å gi nyttige grep og relevant veiledning til din bedrift.

Les også: Arbeidsmiljø­portalen - kunnskapsbank og verktøy i forebyggingen av sykefravær

- Morgendagens arbeidsliv er det aller viktigste for utviklingen av samfunnet vårt og velferden vår. Kunnskap om arbeidsmiljø og arbeidsliv, og en god organisering av arbeidslivet er viktig. Godt arbeidsmiljø gir motiverte og friske medarbeidere, som igjen gir produktivt arbeidsliv og næringsliv. Det er vinn-vinn, sier Nina Melsom direktør for Arbeidsliv i NHO. Kilde: NHO.no

NHOs Arbeidsmiljøbarometer

Fremtidens arbeidsinnsats er potensielt vår største verdi. For å få mer kunnskap om hvor innsatsen på arbeidsmiljø bør settes inn fra et arbeidsgiverperspektiv, etablerte NHO NHOs Arbeidsmiljøbarometer. Tradisjonelt har slike rapporter fokusert på arbeidstakernes perspektiv, denne tar derimot for seg bedrifters perspektiver og erfaringer knyttet til fire hovedtemaer:

 • Trender i arbeidslivet: Hjemmearbeid og fjernarbeid
 • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
 • Sykefravær og sykefraværsoppfølging
 • Støtte og bistand fra eksterne aktører til bedriftenes arbeidsmiljøarbeid

1 av 10 av de ansatte tilbringer mindre tid på kontoret enn lederne ønsker, selv om bedriftene generelt har opplevd fjernarbeid som positivt. Det som identifiseres som den viktigste suksessfaktoren i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet er at begge parter (arbeidsgiver og arbeidstaker) er engasjerte i arbeidet med HMS og arbeidsmiljø. Den viktigste utfordringen er derimot å ha ressurser til å prioritere arbeidsmiljøarbeidet. Samt å vite hvilke arbeidsmiljøforhold det bør gjøres en innsats på.

Interessant nok kommer det frem at dialogen med NAV er lavt verdsatt i sykefraværsoppfølgingen sammenlignet med bedriftshelsetjeneste og den sykmeldte selv.

Arbeidsmiljø må løftes inn i en bærekraftskontekst som rammebetingelse for inkludering

- Pål Molander, Stami

Bærekraftig arbeidsmiljø

Et bærekraftig arbeidsmiljø gir økt trivsel, mindre sykefravær og mer tid for arbeidsoppgavene i det lange løp, hvis man arbeider strategisk. Et bærekraftig arbeidsmiljø skapes når arbeidet legges til rette, og bidrar til å forsterke menneskelige ressurser og arbeidskapasitet, slik at det møter samfunnets, arbeidsplassens og den enkeltes behov.

Vi skal i dag være lengre i arbeidsmarkedet, hvilket gjør at våre mentale og fysiske ressurser skal kunne møte kravene i arbeidslivet over tid. Samtidig har levealderen økt, så vi har mer tid til å bruke våre tilegnede ressurser. Det bærekraftige arbeidsmiljøet er med på å styrke samarbeidet om kjerneoppgavene og retter seg mot medarbeideren, lederen og organisasjonen i sin helhet. Slik økes den samlede verdien av arbeidsplassens ressurser.

Bærekraftig arbeidsmiljø er når en arbeidsplass forebygger skader og slitasje, samt sikrer god trivsel for alle. Ikke bare i tradisjonell forstand, men et bærekraftig arbeidsmiljø går et skritt videre: slik som en bæredyktig produksjon skal sette positive fotspor, skal også et arbeidsmiljø det. Derfor arbeider bedriften målrettet med utvikling av medarbeidere, ledere og organisasjonen og bidrar på den måten til at samlet verdi av menneskelige ressurser øker til gavn for den enkelte og for samfunnet. I tillegg sørger selskapet for at mennesker med særlige behov sikres en plass på arbeidsmarkedet nå og i fremtiden.

Bæredyktig arbeidsmiljø bygger på tre faktorer:

Barekrtaftig arbeidsmiljo.png

Sosial bærekraft, mer presist bærekraftig arbeidsmiljø, er nøkkelen til å møte truslene norsk arbeidsliv står overfor i fremtiden. “Lillebror” har svaret på mange av utfordringene vi står ovenfor, og en ressurs å regne med.

Les også:

Trenger du hjelp til arbeidsmiljøarbeidet ?

Ønsker du å vite hvilke arbeidsmiljøforhold det bør gjøres noe med og hvordan, eller trenger du ressurser til gjennomføringen? Vi i HR-teamet i Azets har erfaring med utfordrende relasjoner på arbeidsplassen, og vet hvordan man kan få på plass de gode samtalene. Våre rådgivere bistår med ledertrening, implementering av tiltak, konflikthåndtering og organisasjonskultur. Kontakt oss gjerne for en uformell prat!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Ingrid Petterson

Ingrid er HR-manager i Azets Consulting, og har sin fagkrets fra psykologi og helsevitenskap. Hun har erfaring fra både privat og offentlig sektor, sist i Coperio Bedriftshelse. Hun har hele tiden jobbet med HR, og har sin styrke innen systematisk HMS, sykefravær, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. Ingrid jobber med å levere raskere merverdi til våre kunder gjennom innovativ HR og HMS.