HMS i et økonomisk perspektiv

Lønn & HR | 19.04.2022

av Ingrid Petterson

Økt engasjement, bedre omdømme, mer bærekraftig og økt lønnsomhet. Kanskje ikke det første du assosierer HMS med, men like fullt effekter av godt HMS-arbeid. Så hvorfor har ikke flere et større HMS-fokus?

Undersøkelser fra Finland viser at 1 investert krone i HMS-arbeid kan representere 2 til 20 kr i gevinst.

God HMS-styring gir bedre lønnsomhet

I krevende økonomiske tider er det verdt å huske at dårlig sikkerhet og uhelse på arbeidsplassen koster penger. I tillegg viser studier at god og effektiv HMS-styring i en bedrift er assosiert med bedre resultater og lønnsomhet.

NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse) rapporterte i 2018 at i Norge utgjør arbeidsrelaterte skader ca. 11 prosent av alle tilfeller, og kan forårsake betraktelig lidelse for de som rammes og deres nærmeste. Skader oppstått i arbeidssammenheng rammer ofte unge mennesker, og unge menn og utenlandske arbeidstakere er spesielt utsatt. Denne risikoen varierer ut fra yrke, næring, alder og kjønn.

Av andre risikofaktorer finner man:

  • Arbeidserfaring
  • Lange arbeidsdager
  • Nattarbeid og skiftarbeid.

Kilde: KOMPASS Tema nr. 2, 2018. Arbeidstilsynet: Trondheim.

Webinar | HMS i et økonomisk perspektiv

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer – en del av det forebyggende HMS-arbeidet?

Dersom man ikke har en arbeidsdag preget av skiftarbeid eller nattarbeid, er det likevel verdt å merke seg at psykososiale arbeidsmiljøfaktorer også spiller inn.

Det anslås at 34 prosent av fraværsskadene blant norske arbeidstakere tilskrives psykososiale forhold (Johannessen et al 2015). Spesielt rollekonflikt, emosjonelle krav samt kombinasjonen høye krav og lav grad av medbestemmelse. Strategier for å utbedre det psykososiale arbeidsmiljøet kan altså ha stor betydning i det forebyggende arbeidet.

De negative effektene av dårlig HMS-styring kan gi kostbare førtidspensjoner, tap av faglærte medarbeidere, fravær og tilstedeværelse på tross av sykdom (med økt sannsynlighet for feil), medisinske kostnader og høyere forsikringspremier.

Det anslås at 3,9 % av verdens totale BNP og 3,3 % av EUs BNP tilsvarer samfunnskostnaden for arbeidsrelaterte skader og sykdommer:

DALY.png

In total, 123.3 million DALY are lost globally as a result of work-related injury and illness and 7,1 million in the EU. 67.8 million of these are years of life lost due to fatal injury or illness (3.4 million in the EU) and 55.5 million are lived with disability (3.7 million in the EU).
Source: ILO, 2017

 

Gevinster av systematisk HMS-arbeid

Sykdom, skader og dødsfall er forbundet med kostnader. I første rekke direkte kostnader, som er helserelaterte. Deretter kommer tap i produktivitet og og redusert produksjon. I neste runde er kostnader forbundet med folks velvære, altså effekten på liv og helse, som kan estimeres og inkluderes i beregnet totalkostnad. Ved hvert enkelt tilfelle, enten det er skade eller sykdom, spiller disse aspektene en rolle.

En av de viktigste faktorene for å utøve systematisk HMS og bli mer kostnadseffektiv er reduksjon av risiko. Ved å kjenne risikobildet i egen bedrift, enten det er en kontorbedrift eller en produksjonsbedrift, kan man iverksette målrettede tiltak, og være i forkant av skader og ulykker.

Å sikre god helse og redusere faren for ulykker er sentralt for en bærekraftig utvikling. Vi ser at de som satser på HMS har et konkurransefortrinn overfor andre. Summen av krav fra myndigheter, miljøhensyn og standarder som ISO, har i dag gitt større fokus på HMS.

Selv mindre bedrifter kan tjene på å investere i HMS, enten det er gjennom system eller rådgivning. Generelt ser vi en dreining fra komplekse flersystem-løsninger eller det motsatte, ingen system, til innovative digitale systemer. Men fortsatt er det mange som har mye å hente på å effektivisere internkontrollen sin.

5 tips til å styrke internkontrollen

Digital HMS-håndbok – Komplett oppslagsverk for ansatte og ledere

Kan mangfold og likestilling gi bedre lønnsomhet?

Hva kan du vinne ved å satse på HMS?

  • Økt produktivitet ved lavere sykefravær
  • Lavere helsekostnader
  • Å beholde seniorer lengre i arbeid
  • Å stimulere til bedre og mer effektive arbeidsmetoder og teknologier
  • Færre arbeidstakere med redusert arbeidstid for å ta vare på familiemedlemmer

ForedragsholderWerbinar

Gratis webinar | HMS i et økonomisk perspektiv

I dette 30 minutters webinaret tar vi for oss hva som skal til for å jobbe effektivt, motiverende og proaktivt med HMS. Vi gir deg tips til å kickstarte HMS-arbeidet og ser på hvordan du kan sikre arbeidsmiljøet og på hva det koster bedriften å sluntre unna HMS-arbeid. 

Finn ut mer om webinaret

Ønsker du hjelp til HMS-arbeidet?

Vil du vite mer eller har du spørsmål knyttet til internkontroll og HMS? Ta kontakt for en uforpliktende prat. Azets har ledende kompetanse innen HR og HMS, og kan hjelpe deg med å få på plass gode løsninger tilpasset din virksomhet.

Kontakt oss

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

post author

Om Ingrid Petterson

Ingrid er HR-manager i Azets Consulting, og har sin fagkrets fra psykologi og helsevitenskap. Hun har erfaring fra både privat og offentlig sektor, sist i Coperio Bedriftshelse. Hun har hele tiden jobbet med HR, og har sin styrke innen systematisk HMS, sykefravær, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. Ingrid jobber med å levere raskere merverdi til våre kunder gjennom innovativ HR og HMS.