Glad dame som er ansatt
 
 
 

Human Resources

- Mennesker, kultur og ledelse

Du kan få hjelp til alt fra planlegging av HR-strategier til den vanskelige personalsaken - se alt vi kan tilby.

Få hjelp til HR-prosesser

 

auction.svg

Alltid oppdatert på lover og regler

Ingen risiko for at du tar feil avgjørelse. Med Azets på laget er kompetansen er aldri langt unna.

group.svg

Ta vare på det viktigste du har

Dine ansatte. Få rutinene og verktøyene på plass - og få hjelp til de vanskelige personalsakene

hierarchy-business.svg

Bli trygg i lederrollen

Få hjelp til å ta riktige avgjørelser og utvikle ansatte/organisasjon/deg selv i riktig retning

Sørg for at du gjør HR-oppgavene på en god måte

Få hjelp til å knytte menneskene og organisasjonen tettere sammen - slik at du får tilfredse og motiverte medarbeidere.

Se hva vi tilbyr:

Arbeidsmiljø
- identifisere utfordringer og få på plass rutiner

Engasjerte medarbeidere presterer bedre og gir lavere sykefravær. Azets hjelper med å identifisere problemstillinger, og implementere prosesser og gode rutiner som gir et godt arbeidsmiljø. Starten kan være medarbeiderundersøkelser som gir deg tydelige svar og grunnlag for å sette i gang nødvendige tiltak. 

Les mer om rådgivning på arbeidsmiljø

 

 • Planlegging av prosess fra start til slutt
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Implementering av tiltak 
 • Sjekklister for oppfølging
 • Digitalisering for bedre arbeidsmiljø 

Få et bedre arbeidsmiljø

Digitaliserte HR-prosesser
- løsninger som er enkle å ta i bruk

Nå kan dine ansatte søke om ferie via sin mobil og du kan godkjenne vaktbytter på vei hjem. Personalhåndboken er alltid tilgjengelig på mobil og oppdateres automatisk ved lovendringer. Personaladministrasjon er tidkrevende oppgaver som bør digitaliseres for å spare tid og kostnader. Godt HR består også av en rekke prosesser og aktiviteter som skal gjennomføres. Digitalisert HR vil bistå deg i å faktisk få gjennomført oppfølging av ansatte, ved hjelp av påminnelser, informasjon og enkle hjelpemidler. 

Les mer om digitalisering av HR-oppgaver


 • Kartlegging av dagens løsning
 • Kravspesifikasjon til digitalisert løsning
 • Forslag på løsningsarkitektur
 • Prosjektledelse ved oppstart og implementering
 • Leder- og ansattopplæring

Få på plass digitale HR-prosesser

Endringsledelse
- få til ønskede endringer

De fleste virksomheter er i stadig endring - dette skyldes alt fra behov for effektivisering, digitalisering eller organisatoriske endringer. Endringsprosesser krever god planlegging, men det kritiske er den faktiske håndteringen når endringene skal implementeres. Mange virksomheter opplever at endringene ikke skjer i ønsket tempo og at usikkerhet hos de ansatte går ut over arbeidsmiljø og produktivitet. 

For å faktisk gjennomføre en endring kreves det et godt lederskap som evner å skape oppslutning og forståelse for de aktuelle endringene. Evnen til å gjennomføre endringer vil gi dere et konkurransefortrinn. 

 

Les mer om tilbudet på endringsledelse


 • Planlegge endringsprosessene
 • Oppfølging av ledere og medarbeidere 
 • Veiledning og støtte til ledere under endringsprosessen

Få hjelp til endringsledelse

HR-analyse
- ta beslutninger basert på fakta

De siste årene har HR analytics, også kalt people analytics, blitt et populært strategisk verktøy. HR analytics gjør det lettere for deg å ta beslutninger. Målet er at du skal kunne ta beslutninger basert på fakta, data og analyser – istedenfor magefølelsen. Essensen i HR analytics er å benytte historisk data til å spå fremtidig adferd. Det kan benyttes til å budsjettere rekruttering og turnover, lage bonusordninger, vurdere personalkostnader, kompetansebehov, timepriser og mye mer. Analysene kan fremstilles i et dashboard - slik blir det lett for deg som leder å få tilgang på informasjonen du trenger når du skal ta beslutninger.

Les mer om HR-analyse • Analyse av viktige KPIer
 • Statistikk- fakta basert på lønnsdata
 • Analyse av forbedringsområder
 • Lønnsoppgjør

Få hjelp til HR-analyse

HR for hire
- lei inn en HR-ekspert

Selv store virksomheter med egen HR-avdeling kan ha behov for avlastning, ekstra ressurser gjennom prosjekter eller vikar ved sykdom og permisjon. En rekke av våre kunder har ingen egen HR-avdeling og har ikke behov for en fulltidsressurs. Våre HR-eksperter er ute i virksomheter på faste dager i måneden og fungerer som en HR-støtte for ansatte og ledere. 

Les mer om HR for hire


 • Identifisere forbedringer
 • Prosjektledelse
 • HR-prosesser
 • Digitalisering av HR
 • HR-ledelse

Lei en HR-ekspert

Konflikthåndtering
- finn en god løsning

Konflikter oppstår på alle arbeidsplasser. Ikke vent på at det skal gå over av seg selv, det fører aldri til en god løsning. Å klare å ta tak i konflikter og snu dem til noe positivt krever opplæring og trening. For mange ledere er dette langt utenfor komfortsonen og selv erfarne ledere kan ha nytte av å trene på dette. I noen konflikter er det nødvendig å få bistand fra en tredjepart. Våre ressurser har lang erfaring med å løse de utfordrende personalsakene.

Les mer om konflikthåndtering


 • Analyse av konfliktsituasjonen
 • Nøytral partner i samtaler
 • Bistand til til leder i konfliktsituasjon
 • Opplæring og trening av ledere
 • Juridisk bistand

Få løst konflikter

Lederutvikling og bedriftsledersupport
- bli trygg i lederrollen

Felles for mange ledere er at de innehar lederrollen på bakgrunn av sin fagkunnskap og kjennskap til kjernevirksomheten. I det du blir leder har du behov for å finne ut hvilke leder du vil være, hvordan du skal fremstå og hva du trenger bedre kompetanse på. Lederutvikling kan være alt fra å bistå ledere til å bli trygg på å holde gode møter og samtaler med egne medarbeidere til å gi kunnskap om arbeidsgivers styringsrett. Lederkurs er nyttig, men vi har like mye tro på jevnlig ledertrening og det å gi deg sparringspartner når du står i situasjoner du er usikker i.

Les mer om vårt tilbud på lederutvikling


 • Løpende support av ledere
 • Bedriftstilpasset ledertrening og lederprogram
 • Kurs i ulike ledelsesmetoder, arbeidsrett mm.
 • Nye ledere - kurs og oppfølging

Få hjelp til lederutvikling

Medarbeidersamtale
- forberedelsene, gjennomføring og oppfølging

Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for å utvikle den ansatte og for å oppnå virksomhetens målsetninger. Skal du gjennomføre medarbeidersamtaler, men vet ikke helt hvordan du skal komme skikkelig i gang? Vi har erfaring med å etablere digitaliserte løsninger som bistår ledere og ansatte i å påminne om, gjennomføre og dokumentere samtaler. Vi trener også ledere til å bli dyktige på samtaler som virker engasjerende og forpliktende.

Les mer om verktøy for medarbeidersamtaler


 • Helhetlig plan
 • Veiledningsskjema
 • Lederkurs
 • Brukerguider
 • Sjekklister

Få hjelp til medarbeidersamtaler

Møtekultur og effektiv møteledelse
- få det beste ut av møtene

Det kan være utfordrende å holde gode møter hvis dette er noe du ikke har fått opplæring i. For en del ledere handler det kun om bistand til å holde en god struktur på møtene og finne de temaene som er viktigst for verdiskapningen i avdelingen. Andre ledere vil også ha behov for trening på kommunikasjon, kroppsspråk og presentasjonsteknikk.

Les mer om tilbud på møtekultur og møteledelse


 • Møteteknikker
 • Kommunikasjon og presentasjon for ledere
 • Evaluering etter faktiske møter
 • Etablere møtestruktur og rammer 

hjelp til møtestruktur

Nedbemanning og oppsigelser
- finn en god løsning

Oppsigelser er tunge prosesser som må gjøres riktig, både av hensyn til de ansatte det gjelder og for virksomhetens omdømme. Oppsigelser på grunn av forhold på arbeidstakers side er ekstra krevende og kravene til saklig grunn for oppsigelse er strenge. Dokumentert oppfølging og dialog med den ansatte er ofte helt avgjørende. En liten formfeil i denne prosessen kan føre til at oppsigelsen blir kjent ugyldig. Våre HR-eksperter har lang erfaring med å bistå ledere gjennom oppsigelsesprosesser, gi opplæring, være tilstede i drøftelsesmøter og påse at prosessen gjennomføres korrekt.

Les mer om prosesser for nedbemanning


 • Maler og sjekklister til bruk gjennom hele prosessen
 • Kurs og opplæring
 • Veiledning og rådgivning til ledere
 • Juridisk bistand

Nedbemanning på lovlig vis - få hjelp

Nyansettelser
- gode rutiner for ansettelser

En av de viktigste utfordringene for virksomheter i dag er å skaffe nok og riktige medarbeidere til de oppgavene som skal utføres. Det er kostbart å gjøre feilansettelser, ha ansatte som slutter etter kort tid eller nyansatte som bruker uforholdsmessig lang tid på å komme inn i arbeidsoppgavene. Mye av dette kan forbedres ved å gi ledere opplæring i hvordan dere kartlegger kompetansebehov, gjennomfører intervjuprosesser og gjør de gode valgene. Virksomheter må også ha et system for hvordan en nyansatt skal tas imot, læres opp og følges opp gjennom prøvetid. Vi bistår med ledertrening, digitaliserte løsninger og system som gjør at du gir dine ansatte den beste starten!

 

 • Rutiner og maler for rekrutteringsprosess
 • Analyse på kompetansegap
 • Etablere rutiner for onboarding
 • Digitalisert onboarding
 • Etablere rutiner for oppfølging i prøvetid
 • Oppfølging av ledere i prosess og regler

Få hjelp til alt rundt nyansettelser

Organisasjonsutvikling
- bevisst og ønsket kultur

Hva er viktig for bedriften, hva skal kjennetegne en leder eller medarbeider i deres virksomhet? En sterk organisasjonskultur er en forutsetning for å lykkes med selskapets strategier og mål. Utvikling av organisasjonen krever endringer, både av strukturer og mennesker. Det er viktig å se på hva bedriften innehar og hva den trenger for å nå målene. Azets har verktøyene og kompetansen til å bistå i deler eller hele prosessen.

Les mer om organisasjonsutvikling


 • Utarbeide og implementer verdiplattform, visjon og mål 
 • Prosesser for å definere konkret innhold i verdiene
 • Kartlegge sentrale verdier i dagens kultur
 • Konkrete aktiviteter for kulturendring
 • Trene ledere i å bli gode rollemodeller

Hjelp til organisasjonsutvikling

Personaladministrasjon 
- kom ajour med oppgavene

Personaladministrasjon er en rekke oppgaver som ofte er lovpålagte og omfattende. Våre HR-eksperter bistår dere med å ta unna oppgavene, etablere gode rutiner og påse at lover og tariffavtaler følges. Vi utarbeider maler og rådgir deg på gode løsninger i alt fra bonusavtaler til oppsett av gode vaktplaner. 

Les mer om personaladministrasjon


 • Ansettelses- og bonusavtaler
 • HMS
 • Pensjon, OTP og AFP
 • Lønnsoppgjør
 • Sykefravær 
 • Arbeidstidsregler

Få hjelp til personaladministrasjon

Prestasjonsledelse 
- skap motivasjon i hver enkelt

Uansett om du leder 5 eller 500 ansatte har du antagelig at ønske om at hver enkelt skal komme på jobb og vite hva som er målsettingen for dagen, hva de har behov for å utvikle seg videre på og hvilke kunnskaper de sitter med som de bør dele med sine kolleger. En prestasjonskultur vokser fram i virksomheter hvor ledere følger opp sine medarbeidere tett og skaper en motivasjon i hver enkelt for å prestere sitt beste. Lær å gjøre små endringer for å skape store resultater. Resultatforbedringen kan være stor om hver enkelt medarbeider leverer litt bedre prestasjon enn tidligere!

Les mer om prestasjonsledelse


 • Trene ledere i prestasjonskultur
 • Metoder og hjelpemidler tilpasset din virksomhet
 • Prosess og verktøy for dialog og oppfølging
 • Trening i å sette gode mål

Få hjelpe til økt prestasjon

"Skanska Industrial Solutions hadde en kompleks arbeidsplan med elementer av både sesong og turnus. Azets løste flokene og laget en effektiv plan som fungerer for oss. Vi fikk tett oppfølging og opplevde en genuin interesse for å løse oppdraget."
Hans Kjetil Njerve Stusvik, Produktsjef

Kontakt oss for hjelp til HR-oppgavene

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Åpningstider hverdager: kl. 08:00 - 16:00 man - fred

 

Legg en god plan sammen med våre rådgivere.

Truls Roll Head of Advisory Human Resources Azets

Truls Roll

Head of Advisory Human Resources

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.