Slik kan god ledelse bidra til å redusere sykefraværet

Lønn & HR | 15.05.2024

av Christian Onstad

For bedrifter kan høyt sykefravær føre til tap av produktivitet og økte kostnader til vikarer. For den ansatte kan langvarig fravær ha negative konsekvenser for helse, trivsel og sosiale relasjoner. Derfor er det avgjørende å jobbe proaktivt med å forebygge og redusere sykefraværet.

Leder har stor innvirkning på sykefraværet

Sykefraværet i Norge er høyt, samlet gjennomsnittlig sykefravær for alle sektorer (privat, statlig og kommunal) ble målt til 6,7 prosent i 2023. I FAFO rapport 2018:20 - undersøkte man virksomheter som over tid klarte å opprettholde et lavt sykefravær, til tross for at de befant seg i bransjer med tradisjonelt høyt sykefravær. Rapporten satte søkelys på både private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter. Selv om disse arbeidsplassene tradisjonelt er beskrevet som fysisk og psykisk krevende, fant man likevel virksomheter og avdelinger som klarte å redusere risikofaktorer for høyt sykefravær.

Konklusjonen her var at virksomhetsledere og i særdeleshet avdelingsledere har stor innvirkning på arbeidsmiljøet og arbeidet med å redusere sykefraværet. Dette stemmer svært godt med våre erfaringer; god ledelse henger svært ofte sammen med godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.

Få hjelp til oppfølging av sykefravær
Lederutvikling med Azets - få innsikt refleksjon og trygghet i lederrollen!

Hva gjør gode ledere for å holde sykefraværet nede?

Kartlegging - identifiser årsaker til fravær

En viktig start er å kartlegge sykefraværet i virksomheten. Lederne bør analysere mønstre og identifisere årsaker til fravær. Hvis det er hyppig bruk av egenmelding i forbindelse med helger eller inneklemte dager, kan en samtale med den ansatte bidra til å redusere dette fraværet. Det er også viktig å se på fysiske, sosiale og organisatoriske faktorer som kan påvirke sykdom eller fravær.

Nærhet - oppfølging av den sykemeldte

Lederne bør se på medarbeiderne i et 24-timers perspektiv. Å forstå den ansattes komplekse livssituasjon legger grunnlaget for tillit og åpenhet. Aktiv involvering i oppfølging av sykemeldte kan være effektivt. For eksempel kan lederen be den ansatte ringe hver dag ved egenmeldt sykefravær for å få informasjon om fraværets alvorlighetsgrad og forventet varighet.

Vilje til tilrettelegging - å imøtekomme den ansattes behov

Lederen bør sørge for rettferdig arbeidsfordeling og kontinuerlig forebygge slitasje i arbeidsgruppen. Ved sykdom hos ansatte bør lederen oppmuntre til aktivitet og til å komme på arbeid, med mindre man er smittebærer. Det er viktig å skille mellom sykdom og helseplager da dette fordrer ulike tilnærminger. Tilrettelegging kan også innebære tilpasning av arbeidsoppgaver eller arbeidstider for å imøtekomme den ansattes behov.

Fokus på det psykososiale blant de ansatte

Et godt psykososialt arbeidsmiljø kan bidra til lavere sykefravær, økt produktivitet og lønnsomhet. Lederen bør være oppmerksom på samspillet mellom kollegaer og kommunisere verdien av samhold for å skape et sterkt team. Det er viktig å legge til rette for god kommunikasjon, støtte og trivsel blant de ansatte.

Les også:

Sykefravær er ikke en privatsak selv om diagnosen er det

Det er viktig å merke seg at vellykkede tiltak kan variere avhengig av bransje, bedriftsstørrelse og individuelle forhold. Likevel er fellesnevneren ofte god ledelse, nærvær og kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet.

Utfordringen for mange er å redusere sykefraværet over tid. For gjennom prosjekter og kampanjer opplever mange at de klarer å redusere sykefraværet en kort periode, men flere bedrifter sliter med å holde sykefraværet lavt over tid. For å oppnå dette lønner det seg å se på dette som en kulturendringsprosess. Som leder må du ta på deg rollen som kulturbygger og adferdsendrer, du må tydeliggjøre at sykefravær ikke er en privatsak selv om diagnosen er det. Arbeidsgiver er pålagt store utgifter og merarbeid ved høyt sykefravær og det må gjøres klart for alle at arbeidsgiver har en stor interesse av å få de ansatte tilbake i arbeid.

En god ledelse spiller en avgjørende rolle når det gjelder å skape et positivt arbeidsmiljø og redusere sykefravær. Studier viser at virksomheter med høy skår på arbeidsmiljø har engasjerte og friske medarbeidere, som igjen fører til lavere sykefravær. Lederne må være proaktive og ta ansvar for å skape en kultur preget av respekt, tillit og samarbeid.

Få hjelp til å skape et sunt arbeidsmiljø

Noen kjennetegn ved ledelse som kan bidra til å redusere sykefraværet:

  1. God kommunikasjon: En god leder kommuniserer klart og effektivt med sine ansatte. Dette inkluderer å være åpen for tilbakemeldinger og å oppmuntre til dialog. Dette innebærer også en tydelig kommunikasjon av forventninger og krav til medarbeiderne.

  2. Støttende miljø: Ledere bør skape et støttende og inkluderende arbeidsmiljø der ansatte føler seg sett, verdsatt og respektert. Et arbeidsmiljø som gjør det mer attraktivt å komme på jobb enn å bli hjemme, på tross av mindre helseplager og «vondter».

  3. Fleksibilitet: Å tilby fleksible arbeidsordninger kan bidra til å redusere stress og forbedre den generelle trivselen til de ansatte. Dette gjelder også i størst mulig grad å være fleksibel når det gjelder å tilrettelegge arbeid for de som trenger det.

  4. Anerkjennelse og belønning: Anerkjennelse av ansattes innsats og belønning for godt arbeid kan øke moralen og motivasjonen, noe som kan redusere sykefraværet.

  5. Søkelys på helse og velvære: Ledere bør legge vekt på betydningen av helse og velvære, og tilby ressurser og støtte for å hjelpe ansatte med å ta vare på sin fysiske og mentale helse.

  6. Konflikthåndtering: Effektiv og rask håndtering av konflikter på arbeidsplassen kan bidra til å forbedre arbeidsmiljøet og redusere stressnivået blant ansatte.

Husk at hver organisasjon er unik, så det som fungerer i en organisasjon, fungerer kanskje ikke i en annen. Det er viktig å tilpasse disse strategiene til din spesifikke arbeidsplass og dine ansatte.

I sum kan vi si at god ledelse ikke bare handler om å oppnå resultater, men også om å ta vare på de ansattes helse og trivsel. Ved å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, kan du bidra til å redusere sykefraværet og skape en mer produktiv organisasjon.

Webinar thumbnail Azets

Webinar - Lederen som teambygger

Hvordan påvirker lederen teamet og hva skal til for å bygge et godt team?
Gratis webinar det å lede team download icon

Azets hjelper deg med sykefraværet!

Ønsker du støtte til sykefravær eller ledertrening? Eller å komme i gang med forebyggingsarbeidet og bygge en sunn fraværskultur?

Vi har HR-rådgivere med god kompetanse på lederutvikling, kulturbygging, sykefravær og sykeoppfølging. Vi bistår gjerne med oppfølging av sykemeldte, og hjelper deg med å kartlegge sykefraværet slik at du kan gjennomføre tiltak basert på fakta. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Har du spørsmål? Ta kontakt!

post author

Om Christian Onstad

Christian er senior HR-rådgiver i Azets Consulting. Han har sin utdannelse fra Sjøkrigsskolen i Bergen, med tilleggsutdanning innen Organisasjons- og arbeidspsykologi fra Universitetet i Bergen og har lang erfaring som leder fra det offentlige og private. Han har også internasjonal erfaring og har jobbet flere år i Tyskland. Som HR-leder har han blant annet jobbet med organisasjons- og ledelsesutvikling, coaching, omstilling (nedbemanning), forhandlinger, profesjonalisering av startups, rekruttering/talentutvikling og kulturutvikling.