Rapportering og økonomisk analyse

Regnskap | 02.05.2022

av Dag Henning Kleven

Rapportering og økonomisk analyse

Tenk deg at du sitter som daglig leder og får servert en økonomisk rapport. Basert på denne tar du kritiske og avgjørende beslutninger om store investeringer. I ettertid viser det seg at det var feil i nøkkeltall og du har oversett noe i den økonomiske analysen fordi mengden av data var så stor. Dette er en situasjon du neppe ønsker å havne i.

Styret som utøvende myndighet

De siste årene har styrets plikter fått mer fokus enn tidligere. Styret er en del av virksomhetens ledelse sammen med daglig leder. Det er styret som etter loven representerer selskapet utad og er virksomhetens øverste utøvende myndighet. Dermed har styret et stort ansvar og flere plikter. De har plikt til å forvalte selskapets verdier, en tilsynsplikt som betyr å holde tilsyn med selskapet og en handlingsplikt ved avvik.

Styret velger også daglig leder som har ansvaret for den daglige ledelsen av selskapet. Det omfatter rapportering tilbake til styret.

For at alle plikter og roller skal fylles, både med hva som er hensiktsmessig og etter det loven krever, trengs gode økonomirapporter og økonomisk analyse. Dette er noen av de viktigste styringsverktøyene vi har.

Webinar | Verdiskapende styrearbeid

Azets Styreportal | Styrearbeid effektivt og sikkert i en digital løsning

Styrerådgivning | Få hjelp til det lovpålagte

Blogg | Verdiskapende styrearbeid

10 tips til økonomisk rapportering for ledelse og styret

 1. Det er viktig å se på de samme tallene. Det skal være én rapport som deles både med styre og ledelse, slik at alle har det samme beslutningsgrunnlaget.
 2. Rapporten skal gi solid innblikk i selskapets økonomiske stilling.
 3. Tallene må være oppdaterte og korrekte.
 4. Rapporten må presenteres på riktig måte, slik at det gir et oversiktsbilde, men samtidig mulighet for å se på detaljer.
 5. Prinsippet om det viktigste først gjør det enklere når store mengder data skal presenteres.
 6. Lovmessige krav må følges: Ihht. aksjeloven §6-15 er daglig leder pålagt å rapportere til styret minimum hver fjerde måned.
 7. Bruk nøkkeltall. Dette er godt definerte tall og størrelser, som gjør at de er enkle å forholde seg til.
 8. Vit at noen av nøkkeltallene er helt essensielle, og utløser handlingsplikt hos styret. Dette gjelder likviditet og egenkapital.
 9. En god rapport bør si noe om tallenes relativitet. Sammenlign inneværende periodes tall opp mot fjoråret, budsjett og gjerne også hvordan konkurrenter gjør det (benchmarking).
 10. Fokus på avvik.

Områder vi anbefaler og ha med i økonomirapporten:

 • Lønnsomhet og resultatutvikling – evnen til å tjene penger
 • Likviditet – evnen til å betale løpende forpliktelser
 • Finansiell struktur – hvordan eiendelene i selskapet er finansiert
 • Soliditet – evnen til å kunne tape penger fremover i tid

Det er viktig at den økonomiske rapporten gir et godt oversiktsbilde, med mulighet for å dykke ned i tallene ved å gjøre en økonomisk analyse. Da blir det enklere for alle parter å lese rapporten og forstå tallene likt. Presentasjonen av rapporten er altså viktig for at alle som mottar den skal forstå innholdet og kan bruke den som et styringsverktøy og beslutningsgrunnlag.

Sitter du i styret eller i en ledende posisjon i et selskap, må du være kjent med det lovpålagte ansvaret som stilles til deg og ditt selskap. Du må påse en fornuftig rapporteringsfrekvens. Husk aksjeselskapers plikt om tertialrapportering til styret. Videre må du være bevisst om rapportbehovet og innholdet – hold det enkelt!

Få hjelp til regnskapsanalyse

Hvordan forbedre likviditeten

Sitter du med flere spørsmål?

Trenger du hjelp til å forstå lovkrav, til å sette sammen gode rapporter eller hjelp til økonomisk analyse? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Dag Henning Kleven

Dag Henning har i mange år jobbet med forretningsutvikling og vekst. Han har hatt internasjonale jobber i Sony Corp og Checkpoint System før han kom til Azets i 2014 som salgssjef. I dag leder han området Forretningsutvikling i Azets hvor han jobber tett med ulike partnere og kunder for å utvikle nye forretningsområder.