Verdiorientert styreledelse - hvordan skape verdi for eiere?

Strategi og ledelse | 09/03/2021

av Runar Leite

 

Har du blitt forespurt om å gå inn i et styre, ønsker å gjør det eller sitter i et styre allerede? Før du takker ja til et styreverv er det viktig å sette seg inn i det aktuelle selskapet; fra forretningside, strategi, eierstyring, omdømme og posisjon i markedet, men like viktige er det å vurdere egen motivasjon, rolle og kompetanse inn i det hele. 

Gjennom min rolle som styreleder i Coop Sørvest SA (6,5 MRD i omsetning) og Seema AS (3 MNOK) har jeg tilegnet meg erfaring og læring som jeg håper kan gi verdi til andre. 

For å lykkes som styret er det avgjørende at en har med seg det langsiktige perspektivet, der det overordnede målet er å skape verdi for ansatte, kunder og samfunnet. På den måten når styret sitt mål, å bidra til størst mulig avkastning til eierne på lang sikt. 

Så hvilke vurderinger bør du gjøre før du går inn i et styre?

 • Hva skal du bidra med? 
 • Hvilken kompetanse har du som utfyller/komplementerer styret?
 • Hvilke verdier står selskapet for - og kan du identifisere deg med dem?
 • Har du tid? 
 • Og til slutt: hva er motivasjonen for å si ja? 

Når det gjelder det siste spørsmålet; ikke la et eventuelt honorar eller nysgjerrighet påvirke ditt valg - men fokuser på motivasjonen og iveren etter å bidra til å utvikle selskapet videre. 

 

Formelle regler i en verdiskapende rolle

Den beste forsikringen et styre kan ha, er orden på dokumenter og protokoller. Det er skrevet og diskutert mye om erstatningsansvar, så vær klar over at man i henhold til Aksjeloven kapittel 17 kan holdes ansvarlig selv om man ikke har utvist forsett eller uaktsomhet. Det er forøvrig viktig å sette seg godt inn i Aksjelovens kapittel 6 om selskapets ledelse.

Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret skal også fastsette retningslinjer for virksomheten. Det skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

Styret skal gjøre daglig leder god, og drive verdi på lang sikt for eierne gjennom fokus på ansatte, kunder og samfunnet.  

 

Et overveid valg er tatt - og første styremøte står for tur

Fra starten er det viktig å sette seg så godt inn i virksomheten som mulig. Styremøtene har gjerne en fyldig saksliste som man skal rekke over på tilmålt tid. 

 1. Ta gjerne kontakt med ledelsen i forkant for å bli kjent med driften og personene.
 2. Avklare forventninger med styreleder. 
 3. De andre i styret ønsker å bli kjent med deg som person og ikke kun kompetanse, så fokuser på å bygge relasjoner for å skape tillit i styrerommet - så vil man få til gode diskusjoner hvor du bidrar med din viktige kompetanse. 
 4. Lytt og lær av de andre. 
 5. Se etter styrkene til hver enkelt styremedlem og bruk det til å spille inn deres kompetanse på saker du ønsker å løfte frem.  

Sett deg inn i reglene knyttet til rollen, og vær bevisst på at du ikke sitter i et styre; du arbeider i et. 

 

Skap tillit til ledelsen 

Styret skal sikre at selskapet ledes på en god måte. Derfor er jeg opptatt av at avstanden fra ledelsen og styret er så liten som mulig uten at styret skal involvere seg for mye i daglig drift.  

Jeg har selv god erfaring med at medlemmer fra ledergruppen presenterer fremdrift på ulike fokusområder til styret. På den måten blir styret bedre kjent med ledergruppen og ser hvilke kvaliteter ledelsen har.

For å oppnå et godt samarbeid, er min erfaring at man må investere tid i å bygge gode relasjoner som legger grunnlaget for tillit.

Hvis styret opptrer kritisk over lengre tid - og distanserer seg fra utfordringene ledelsen står i - vil avstanden kunne motarbeide styrets funksjon og ansvar.

Styreleder på sin side har et ansvar for å sikre god dynamikk mellom styret og ledelsen, samtidig som styreleder kan involvere seg ytterligere i ledelsens utfordringer for å forstå daglig leders problemstillinger fra ulike perspektiver. 

Mitt fokus på menneskene i styret og ledelsen henger sammen med at det er her potensialet ligger. Hvis man klarer å ta ut den samlede kompetansen, pågangsmotet, engasjementet og motivasjonen til å skape eller videreutvikle det selskapet man representerer - så vil regelverk og lovgivning rundt styrearbeid ta mindre fokus; for her bør det være orden - uansett. 

 

5 praktiske styreråd 

Kontroll på økonomi og til en hver tid oppdaterte rapporter er avgjørende for å kunne bidra best mulig inn et styre. Benytt gjerne økonomisjef eller ekstern regnskapsfører til å presentere tallene. Da får man ofte gode svar på spørsmål om enkeltposter og får tid til diskusjon og beslutninger.

Under finner du fem punkter jeg vurderer som avgjørende for god styredrift: 

 1. Påse god kontroll på økonomistyringen.
 2. Sørg for å ha god struktur både i møteledelsen og dokumentasjon.
 3. Alltid jobb etter så ferske rapporter som mulig. 
 4. Følge opp klare milepæler satt i samarbeid med daglig leder - bruk gjerne et årshjul for å sikre fokus på strategiske hovedmål. 
 5. Vær bevisst på kompetansen i styrerommet, sammensetning og gjør en styreevaluering årlig. 


Får du anledning til å sitte et styre så vil jeg oppfordre deg til å vurdere det. Vær bevisst på hva du skal bidra med, og hvilken forventning eierne har til ditt bidrag og innsats. Det er mye læring og utvikling i en slik rolle, både for deg selv og selskapet.

Azets kan hjelpe

Azets tilbyr kunder å benytte en rådgiver som styresekretær. På denne måten får styret avlastning på punkt 1, 2 og 3 og kan fokusere mer på verdiskapende arbeid som er fremtidsrettet. Det er viktig å benytte kompetansen til styret på en god måte. Siden det er viktig å følge alle lovkrav knyttet til styrearbeid, bør man dedikere oppfølgingsarbeidet til en styresekretær som kjenner selskapet samt regelverket.

Les mer om tjenesten

Om Runar Leite

Runar Leite er administrerende direktør i Azets Norge. Han har over 15 års erfaring fra ledelse, regnskap, HR og digitaliseringsprosesser. Runar er autorisert regnskapsfører, og utdannet siviløkonom med mastergrad i ledelse.