Lønn eller utbytte: Hva gir best skatte- og pensjonsfordeler?

Regnskap | 03.05.2024

av Sissel Vassdal

Som eier av et aksjeselskap kan du velge om du vil ta ut lønn eller utbytte. Det er flere forhold å se på når man vurderer hva som er mest lønnsomt og riktig for deg.

Alt henger sammen med størrelsen på utbytte og lønn og på eventuelle andre inntekter du har, og her må du heller ikke glemme opptjening av pensjonspoeng og rett til sykepenger. I tillegg bør du se på satsen på arbeidsgiveravgiften som selskapet betaler, og hva som lønner seg for nettopp ditt selskap.

Fakta om utbetaling av lønn

 • Lønn utgiftsføres som kostnad i regnskapet og reduserer dermed skattegrunnlaget for selskapet.
 • Selskapet må betale arbeidsgiveravgift på lønnen, dog ikke i Sone V.
 • Det er ekstra arbeidsgiveravgift på 5% på den delen av lønnen som overstiger 850 000 kroner.
 • Lønn gir pensjonspoeng og rett til sykepenger for arbeidstaker.

Fakta om utbetaling av utbytte

 • I motsetning til lønn som er en kostnad for selskapet, er utbytte en utdeling av selskapets beskattede inntekt.
 • Det betyr at selskapet allerede har skattet 22% av inntekten.
 • Det er ingen arbeidsgiveravgift på utbytte.
 • Utbytte gir ingen pensjonspoeng og ingen rett til sykepenger for arbeidstaker.

Det du trenger å vite om utbytte

Det finnes tre typer utbytte:

 1. Ordinært utbytte
 2. Tilleggsutbytte
 3. Ekstraordinært utbytte

1. Ordinært utbytte

Når generalforsamlingen i et selskap gjennomgår og vedtar årsregnskapet må de beslutte hva de skal gjøre med årets overskudd.

Hvis de ønsker å sette deler av dette, eller hele overskuddet av, som utbytte, blir det et ordinært utbytte.

2. Tilleggsutbytte

Hvis man ønsker å beslutte et utbytte etter at den ordinære generalforsamlingen er holdt, må man kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling.

Der kan man beslutte et utbytte basert på det siste avlagte årsregnskapet. Dette kalles da et tilleggsutbytte.

Det forutsettes i dette at det siste avlagte årsregnskapet for selskapet har tilstrekkelig fri egenkapital og likviditet til å vedta et slikt tilleggsutbytte.

Les også: Hva er overskuddskapital og hva bør vi gjør med den?

3. Ekstraordinært utbytte

Man har også anledning til å vedta et utbytte med grunnlag i en revidert mellombalanse.

Hvis selskapet går i overskudd og aksjonæren(e) ikke ønsker å vente til årsregnskapet er ferdig, kan man vedta et utbytte med grunnlag i en mellombalanse, hvis det ikke er nok fri EK per 01.01 til å vedta et i tilleggsutbytte. Dette kaller man da et ekstraordinært utbytte.

Et vedtak om utbytte må alltid baseres på reglene i aksjeloven. Selskapet må blant annet fortsatt ha en forsvarlig egenkapital og likviditet etter utdeling.

Skatt på utbytte

Skatt på utbytte som avsettes i 2024 er 37.8 prosent (22 prosent x 1,72 (en oppjusteringsfaktor fastsatt av Stortinget).

Inntektsskatten på lønn er 22 prosent. I tillegg kommer trinnskatt og trygdeavgift. Trinnskatt beregnes av lønnsinntekt og kommer i tillegg til inntektsskatten på 22%.

Trinnskatten er en prosentandel som endrer seg etter hvor mye du har tjent:

 • 1,7 % på inntekt mellom kr 208 050 kr og kr 292 849
 • 4% på inntekt mellom kr 292 850 og kr 669 999
 • 13,6% på inntekt mellom kr 670 000 og kr 937 899
 • 16,6% på inntekt mellom kr 937 900 og kr 1 349 999
 • 17,6% på inntekt over kr 1 350 000

Opptjening av pensjonspoeng på lønn

Normalt er det lønn inntil 7,1G (kr 842 202 per 1. mai 2023) som gir full pensjonssparing gjennom folketrygden.

Sykepenger av lønn

Lønn inntil 6G (kr 711 720 per 1. mai 2023) gir rett til sykepenger.

Hva skal du velge av lønn og utbytte?

Det er ingen fasit på hva som er et riktig valg for deg. Men vi anbefaler at du alltid tar høyde for din pensjonssituasjon, samt dine rettigheter i folketrygden slik som sykepenger. Selv med en liten økt skattekostnad ved uttak av lønn er maks opptjening av pensjonspoeng ofte å foretrekke da det gir økt pensjonsutbetaling ved pensjonsalder.

I et aksjeselskap (AS) kan du spare penger i selskapet ditt og velge hvordan overskudd disponeres; utbytte, sparing eller reinvestering. Dette kan være en del av vurderingen når du velger selskapsform. Ulike selskapsformer gir ulike muligheter, og hos Azets får du hjelp til valg av selskapsform og hjelp til skattefri omdanning til AS.

Ønsker du en vurdering rundt egen lønn, utbytte og skatt? ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Det er mye å forholde seg til når det kommer til utbytte. Snakk derfor alltid med en regnskapsfører eller revisor om du er usikker. Azets bistår med å beregne og vedta utbytte. Vi har verktøy som hjelper oss i å rasjonalisere den formelle prosessen rundt beslutning om utbytte, og har faglig kompetanse knyttet til vurderingene som må foretas før beslutning om utbytte.

Vi kan også bistå med utarbeidelse av aksjonærregister, årsregnskapet og skattemeldingen, slik at opplysninger om utdelt utbytte også fremgår korrekt i disse dokumentene.

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvordan bestemmes utbytte?

Utbytte er den delen av overskuddet og fri egenkapital som deles ut til aksjonærene i selskapet. Beregningen skal foretas på grunnlag av balansen i selskapets sist godkjente årsregnskap. Utbytte kan ikke deles ut hvis det svekker selskapets egenkapital eller likviditet utover det som er forsvarlig. I følge Aksjelovens §§ 3-2 og 3-3 skal selskapet etter utdelingen av utbytte fortsatt sitte igjen med nok egenkapital (aksjekapital og annen bunden egenkapital, samt fri egenkapital) og tilstrekkelig likviditet til at driften går rundt på en forsvarlig måte.

Hvilke regler for utbytte?

Det finnes mange formelle krav selskapet må følge før utbyttet kan utbetales: 1. Vurdere om utbytte er mulig i henhold til Aksjeloven 2. Vurdere om egenkapitalen og likviditeten er forsvarlig etter utdeling – som er individuelt fra selskap til selskap 3. Innkalle til og utarbeide protokoller fra styremøtet og generalforsamling om beslutning av utbytte 4. Dersom utbytte utdeles på bakgrunn av mellombalanse (ekstraordinært utbytte), må denne utarbeides og revideres (innenfor reglene om hvem som er revisjonspliktig)

Hvilken skatt er det på utbytte?

Utbytte er skattbart. For norske aksjonærer beregnes det en oppjusteringsfaktor på utbyttet, slik at effektiv skatt på utbytte er høyere enn skattesatsen for kapitalinntekter i Norge. Skattesatsen er 22 %. Oppjusteringsfaktoren er 1,72 fra 2023. Reell skatt på utbytte utgjør da 37,84 %.

Når utbetales utbytte?

Hvis det blir besluttet at selskapet skal dele ut utbytte til aksjonærene, vil dette normalt bli utbetalt kort tid etter beslutningen er tatt. I vanlige tilfeller blir utbytte bestemt på den årlige generalforsamlingen, og beløpet blir dermed ofte utbetalt kort tid etter møtet. På hvilket tidspunkt selskaper holder en generalforsamling og når årsregnskapet blir ferdigstilt, varierer fra bransje til bransje og selskap til selskap, men utbetaling skal skje senest seks måneder etter det er vedtatt i generalforsamling.

Lurer du på noe?

post author

Om Sissel Vassdal

Sissel har nærmere 30 års erfaring som økonomisk seniorrådgiver og har høy kompetanse på organisering, verdivurdering, og skatt. Hun er bransjeansvarlig for tannleger i Azets og har i en årrekke jobbet mye med privatpraktiserende tannleger med blant annet tannlegeregnskap, praksisadministrasjon og samarbeidsformer.