Konkurranse­dyktige virksomhets­modeller

Strategi og ledelse | 16.11.2021

av Jørgen Nordahl

Hvordan ser fremtidens virksomhetsmodeller ut?

Hvordan fremtidens virksomhetsmodeller kommer til å se ut er det dessverre ingen som vet, men at de med stor sannsynlighet vil handle om læring og kontinuerlig forbedring er ikke vanskelig å tro. Når markeder er i konstant endring og konkurransen mellom selskaper stadig skjerpes blir evnen til å lære og å omstille seg en nødvendighet for å overleve.

Når markeder er i konstant endring og konkurransen mellom selskaper stadig skjerpes blir evnen til å lære og å omstille seg en nødvendighet for å overleve

Det finnes mange virksomhetsmodeller som har som mål å tydeliggjøre læring og forbedringsarbeid. Noen av de mest anerkjente og suksessfulle, samt de vi har mest erfaring med å implementere til våre kunder er LEAN, Design Thinking, Agile metoder og fokus på teamutvikling. Disse handler om å lære raskt for å endre raskt. Om det er prosjekter for utvikling av digitale løsninger eller om det er effektivisering av en produksjonsflyt, så gjelder de samme forutsetningene. Det er menneskene i organisasjonen som må stå for forbedringsarbeidet. Det er menneskene som kjenner kunden best, som kjenner systemene best og som kjenner hverandre best. Klarer man å utvikle en organisasjons evne til å bli litt bedre hele tiden har man større sannsynlighet for å lykkes.

Oppnå flyt i prestasjoner

Virksomheter må derfor skape et klima for utvikling av mennesker, deres kompetanse og deres kreativitet. Det handler om skape rom for ansvar, eierskap og trygghet i hele organisasjonen, og det handler kanskje mest om at ledere må våge å gjøre dette på riktig måte. Lykkes man med dette kan man oppnå tilstander av flyt i i prestasjoner som man tidligere ikke trodde var mulig å oppnå.

Ulike virksomhetsmodeller

LEAN har vi i tidligere artikler definert som “en lærende organisasjon med fokus på kontinuerlig forbedring av prosessene sine”. Lean handler om kontinuerlig forbedring og fjerning av sløsning. Det handler om å gi ansatte ansvar og eierskap, om å få alle til å forstå det hele bildet og om å ha kunden og markedet i fokus for alt man gjør.

Blogg | LEAN - Strukturert problemløsning med A3-metoden

Design Thinking handler i stor grad om å løse virkelige problemer for virkelige brukere. Dette gjøres ved å involvere brukere, gjerne kunder, i prosessen. Det kan for eksempel være gjennom intervjuer, workshops, piloter og samskaping. Det er viktig å forstå brukernes kontekst, fortsette å involvere dem gjennom hele utviklingsprosessen, og passe på at våre egne forutinntatte oppfatninger ikke kommer i veien for reell objektiv forståelse og innsikt.

Agile metoder, eller smidige metoder, refereres ofte til å ha to avgjørende stikkord, tilpasningsdyktighet og menneskefokus. Tilpasningsdyktighet handler om å lytte og å være nysgjerrig på tilbakemeldinger fra andre, slik som fra kunder eller partnere. Man jobber i korte sekvenser hvor man tester og piloterer nærmest kontinuerlig for å raskt kunne tilpasse seg skiftende forutsetninger. Menneskefokus, det å jobbe agilt betyr også at man endrer syn på menneskene som deltar. Deltakerne i prosessen er minst like viktig som selve prosessen. Den kompetansen de har er unik og må lyttes til, og kan byttes ut etterhvert som prosesser går fremover og behovene endrer seg.

Hva kjennetegner høyt presterende team?

Team er et ord med ulikt innhold for mange. De to viktigste kjennetegnene for team som presterer på et høyt nivå er tydelige målsetninger og teammedlemmer som er gjensidig avhengig av hverandre for å prestere mot målsetningene. I litteraturen er slike team ofte omtalt som High Performance Team og skiller seg fra andre team ved at de presterer på et vesentlig høyere nivå. Google har definert 5 kritiske suksessfaktorer for å lykkes med teamarbeid hvor psykologisk trygghet er definert som den viktigste. Denne faktoren finner man også i mange andre modeller for teamutvikling, oftest som den mest avgjørende faktoren å lykkes med. Et High Performance Team har etablert tillit og sosial trygghet som et fundament for solide prestasjoner. Dette muliggjør en arena hvor man utfordrer og forplikter hverandre uten at det får negative konsekvenser for teamets motivasjon og evne til å prestere.

Blogg | Hvordan få dine ansatte til å prestere?

Blogg | High performance teams

Hvordan lykkes med virksomhetsmodeller?

For å lykkes med LEAN, Design Thinking, Agile prosesser eller teamutvikling er det menneskene vi jobber med som må lykkes sammen med metoder og verktøy. Implementering av LEAN handler i stor grad om å transformere en organisasjon fra tyngre sentrale prosesser til en fleksibel organisasjon med desentralt ansvar og dynamiske prosesser, hvor man daglig jobber med kundefokusert endring. Dette er fortrinnsvis virksomhetsmodeller hvor man hele tiden prøver og feiler, hvor flaskehalser og sløsing daglig reduseres, og hvor man setter sammen team, gjerne tverrfaglige, som har ansvar for kvaliteten i arbeidet som gjennomføres.

I likhet med metoder fra Design Thinking og Agile prosesser har slike team et fokus på menneskene i prosessene. De evner å skape og vedlikeholde tillit og sosial trygghet i sine relasjoner da de vet det er et av de viktigste vekstvilkårene for uslåelige prestasjoner. Disse teamene arbeider på en åpen og ærlig måte, de forplikter seg til mål og metoder selv om man kanskje ikke er enig, de skryter av hverandre når ting går bra, og de konfronterer hverandre når ting ikke går bra. Å utvikle slike team er en kontinuerlig prosess og det finnes flere modeller for dette, blant annet “Google reWork”, “GRPI”, “T7” og “5 Dysfunctions of a Team”.

Skap et trygt miljø for læring

LEAN, Design Thinking, Agile metoder og modeller for teamutvikling har mange likhetstrekk, hvor kanskje den viktigste forutsetningen for å lykkes med en eller flere handler om å skape et trygt miljø for læring og kontinuerlig forbedring. Begynner man her er det absolutt innen rekkevidde å få til en en kultur hvor vi ansatte selv tar ansvar for å utvikle selskapet vi jobber for til noe bedre og mer konkurransedyktig hver eneste dag.

Husk at det begynner med menneskene.

ForedragsholderWerbinar

Gratis webinar | Fremtidens virksomhets­modeller

I dette 30 minutters webinaret går vi nærmere inn på hvordan fremtidens virksomhetsmodeller vil se ut. Vi ser nærmere på teamutvikling og forutsetninger for å lykkes med team.

Finn ut mer om webinaret

Azets kan hjelpe deg!

Ønsker du å vite mer, eller har du spørsmål knyttet til prestasjonsledelse? En prestasjonskultur vokser frem i virksomheter hvor ledere følger opp sine medarbeidere tett og skaper motivasjon i hver enkelt for å prestere sitt beste. Vi kan hjelpe til med å etablere en prestasjonskultur og coache ledere i prestasjonsledelse. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Lurer du på noe?

post author

Om Jørgen Nordahl

Jørgen var tidligere seniorrådgiver innen forretningsutvikling og bærekraft. Hans ekspertise er prosessforbedring, læring og ledelse sentrert rundt modeller fra LEAN, Agile metoder, Design Thinking og menneskesentrert læring. Jørgen er utdannet fra NHH, UIB og NTNU, og har Black Belt Lean-sertifisering. Han har lang fartstid fra både offshore-, entreprenør- og it-bransjen, og er ellers kjent for å ha mye energi og stort nettverk.