Hvordan kan du som leder bidra til et godt arbeidsmiljø?

Strategi og ledelse | 09.03.2021

av Ingrid Petterson

Du som leder er ansvarlig for at arbeidsmiljøet oppleves som godt av de ansatte. Et positivt, trygt og forsvarlig arbeidsmiljø påvirker motivasjon, helse og sykefravær hos dine ansatte - samtidig som det har effekt på produktivitet og resultater. Det å gjøre kunnskapsbaserte arbeidsmiljøtiltak er med andre ord en god investering!

For å jobbe riktig med arbeidsmiljøutfordringer, ligger det et premiss i bunn: Du må vite hva arbeidsmiljø først og fremst er. Skal du gjøre forbedringer er det ikke firmahytte og fredagsøl som er det mest vesentlige, men det man gjør sammen på jobb og som påvirker arbeidet.

Pål Molander, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami)

 

Hva er arbeidsmiljø?

Mange tenker på trivsel og trivselsskapende tiltak som synonymt med et godt arbeidsmiljø. Stami presiserer at arbeidsmiljø handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet, noe som igjen påvirker de ansattes helse og produktivitet. Altså hva vi gjør på jobb.

Forskning viser at psykologiske og sosiale forhold ved arbeidsplassen har større betydning for et arbeidsmiljø, enn sosiale tiltak og velferdsgoder. De har også større utslag på produktivitet og driftsresultater.

Arbeidsmiljø er knyttet til produksjonen ved arbeidsplassen, enten den består av tjenester eller produkter. Hvordan arbeidet organiseres, påvirker den enkeltes bidrag inn i produksjonen. Kort sagt, sammenhengen mellom enkeltindividets behov og bidrag, og produksjonen totalt sett, gir påvirkningsmulighetene for arbeidsmiljøet.

En arbeidsplass er en arena for verdiskaping, og for å få best mulig effekt av arbeidsmiljøtiltakene bør man se på mulighetene for optimalisering av organisering, innretning og arbeidsforhold, og slik totalt sett oppnå gode synergier.

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven

Alle arbeidsplasser er forskjellige, og kan derfor ha ulike arbeidsmiljøutfordringer. Du må med andre ord kjenne utfordringene ved egen bransje og arbeidsplass, for å sette inn effektive og treffsikre tiltak. Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å ha kunnskap om hvilke krav som stilles til din type virksomhet.

Men ligger ansvaret for arbeidsmiljøet bare på arbeidsgiver? Nei. Og det er derfor ansattes mulighet og rett til medvirkning reguleres gjennom medvirkningsplikten og arbeidsgivers styringsrett. Som arbeidsgiver har du hovedansvaret for arbeidsmiljøet, og må trekke arbeidstakerne med i prosessen for å kunne ivareta sitt ansvar.

Det er noen sider ved arbeidsmiljøet som vi vet er viktige for alle arbeidsplasser:

 • God organisering og planlegging av arbeidet, med tydelige roller. Å stå i et arbeidsforhold hvor du er usikker på hva som forventes av deg, og hvor roller er uavklarte, er en belastning for alle, også for arbeidsmiljøet.
 • En god balanse mellom jobbkrav, tilhørighet og effektive arbeidsprosesser.
 • Balanse mellom belønning og innsats. Å få anerkjennelse, ros og tilbakemeldinger for jobben du gjør har betydning for arbeidsmiljøet.
 • Leder som oppleves som støttende og rettferdig. Lederskap som gir ansvar og tillit, samt ressurser og muligheter til å løse oppgaver er alle viktige faktorer for den enkelte, så vel som arbeidsmiljøet.
 • Å skape forutsigbarhet i størst mulig grad ved omstillinger, er viktig for ansatte.

Vi har etterhvert også god kunnskap om hvilke faktorer ved arbeidsmiljøet som kan være en risiko for arbeidsrelatert sykefravær og uhelse, og hvilke faktorer som kan forebygge og gi god helse og engasjement. 

Hva bør du som leder være obs på?

Konflikter og personalproblemer

Et symptom på dårlig arbeidsmiljø er dårlig stemning og konflikter. Negative kommentarer, baksnakking, utestenging og unngåelse er alle tegn som du som leder bør ta på alvor.

Redusert produktivitet

Lavere effektivitet hos ansatte, kan være et tegn på manglende motivasjon og energi. Et arbeidsmiljø du opplever som dårlig, kan skape grubling og irritasjon som igjen påvirker konsentrasjonen.

Sykefravær 

Dårlig miljø på jobb kan gi de ansatte lavere terskel for å holde seg hjemme. Når du har et positivt arbeidsmiljø, vil du gjerne lettere dra på jobb på tross av “vondter”.

Turnover

Hyppig gjennomtrekk, hvor ansatte ikke blir lenge i bedriften, kan skyldes tilfeldigheter, eller det kan skyldes et dårlig arbeidsmiljø. Som oftest er et dårlig arbeidsmiljø med på å påskynde jobb-byttet.

Dårlig ergonomisk arbeidsmiljø

Fysiske forhold er også en del av arbeidsmiljøet (Eks. temperatur, belysning, ventilasjon og kontorutstyr). For arbeidsplasser som ikke har en bedriftshelsetjeneste, kan det være vanskelig å finne optimale løsninger.

 

Arbeidsmiljøfaktorer du som leder kan påvirke, og som vi vet har dokumentert effekt:

 • Reduksjon av rollekonflikter
 • Samspill mellom krav og kontroll
 • Sosial støtte fra leder
 • Samspill innsats og belønning
 • Rettferdig ledelse
 • Bemyndigende ledelse
 • Kultur, klima og jobbengasjement
 • Tilpassede arbeidstidsforhold
 • Forebygging av mekaniske, fysiske, kjemiske og biologiske eksponeringer der det er aktuelt

Kilde: STAMI

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø?

God organisering og planlegging av arbeidet, med tydelige roller. Å stå i et arbeidsforhold hvor du er usikker på hva som forventes av deg, og hvor roller er uavklarte, er en belastning for alle, også for arbeidsmiljøet. En god balanse mellom jobbkrav, tilhørighet og effektive arbeidsprosesser. Balanse mellom belønning og innsats. Å få anerkjennelse, ros og tilbakemeldinger for jobben du gjør har betydning for arbeidsmiljøet.

Hva er arbeidsmiljø?

Mange tenker på trivsel og trivselsskapende tiltak som synonymt med et godt arbeidsmiljø. Stami presiserer at arbeidsmiljø handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet, noe som igjen påvirker de ansattes helse og produktivitet. Altså hva vi gjør på jobb. Forskning viser at psykologiske og sosiale forhold ved arbeidsplassen har større betydning for et arbeidsmiljø, enn sosiale tiltak og velferdsgoder. De har også større utslag på produktivitet og driftsresultater.

Hva bør du som leder være obs på?

Konflikter og personalproblemer Et symptom på dårlig arbeidsmiljø er dårlig stemning og konflikter. Negative kommentarer, baksnakking, utestenging og unngåelse er alle tegn som du som leder bør ta på alvor. Redusert produktivitet Lavere effektivitet hos ansatte, kan være et tegn på manglende motivasjon og energi. Et arbeidsmiljø du opplever som dårlig, kan skape grubling og irritasjon som igjen påvirker konsentrasjonen.

Premisser for å lykkes

Som leder er en av dine viktigste oppgaver i arbeidsmiljøsammenheng å legge til rette for involvering, samt sørge for at det utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten. Slik skaper du både kulturen for systematisk arbeidsmiljøarbeid, får nødvendig innsikt i miljøet og kontinuiteten som internkontrollforskriften krever. 

En forutsetning for dette er å gjennomgå lovpålagt opplæring i HMS-arbeid.

Om du skal kunne utnytte fordelene ved et godt arbeidsmiljø til å fremme produktivitet er det tre viktige forutsetninger; en systematisk tilnærming, kunnskap om organisasjonen og produksjonen og hvordan disse virker sammen. Tiltak som er behovsprøvde, kunnskapsbaserte og systematisk implementerte har vist seg å ha effekt.

Flere studier har i de senere år vist effekten på bunnlinja med gode implementeringsprosesser av arbeidsmiljøtiltak. Et fellestrekk er at de handler om helhetlig optimalisering av arbeidsprosesser og ansattes rolle i disse.

Et annet sentralt moment er å ivareta de faktorene som gir indre motivasjon: Autonomi, ros, anerkjennelse, påvirkning og mulighet for faglig utvikling. Dette er kjente faktorer fra forskningen som påvirker sykefravær og trivsel.

Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Arbeidsmiljøarbeid er ferskvare. Utfordringen er ikke kunnskap alene. Det er like viktig å skape kultur for systematisk arbeid, og ikke minst klare å holde et permanent fokus på det å jobbe med arbeidsmiljø og sikkerhet. Det krever kontinuerlig arbeid, og jeg er overbevist om at godt partssamarbeid både lokalt og sentralt for å understøtte dette arbeidet er av stor betydning.

(Nina Melsom, Direktør for Arbeidsliv i NHO, NHO-konferansen 2021)

 

Har du lyst til å lese mer om arbeidsmiljø?

 

Azets kan hjelpe deg

Vi i Azets har lang erfaring med å bistå bedrifter med å finne treffsikre og effektive arbeidsmiljøtiltak. Vi kan bistå både som sparringspartner for deg som leder, bistå med opplæring, kartlegging og rådgivning i forhold til arbeidsmiljø. Les mer om våre tjenester og ta kontakt for å høre mer om hvordan vi sammen kan bidra til et godt arbeidsmiljø for dere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Ingrid Petterson

Ingrid er HR-manager i Azets Consulting, og har sin fagkrets fra psykologi og helsevitenskap. Hun har erfaring fra både privat og offentlig sektor, sist i Coperio Bedriftshelse. Hun har hele tiden jobbet med HR, og har sin styrke innen systematisk HMS, sykefravær, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. Ingrid jobber med å levere raskere merverdi til våre kunder gjennom innovativ HR og HMS.