EX design - Medarbeider­opplevelse som konkurranse­fortrinn

Strategi og ledelse | 17.02.2023

av Sanna Johansson

EX-Design er en metode for hvordan organisasjoner kan skape og utvikle meningsfulle og bærekraftige medarbeideropplevelser gjennom design thinking. Det handler om å bygge opp et helt essensielt konkurransefortrinn i den evige kampen om både kompetanse og kunder.

For å skape de beste kundeopplevelsene, trenger du de beste folka. For å tiltrekke og beholde de beste folka, trenger du å skape gode medarbeideropplevelser.

Samtidig vurderer de fleste av oss i større grad hvor, med hva, hvordan og hvorfor vi jobber. I dag er gjerne faktorer som verdier, lederskap, utvikling, meningsfullhet, kultur, teknologi og fleksibilitet avgjørende når mennesker vurderer om din organisasjon er stedet hvor de med glede kan tilbringe arbeidsdagen.

Hva er EX?

EX, Employee Experience, eller medarbeideropplevelse er opplevelsen av å leve i en organisasjon gjennom hele medarbeiderreisen. Det går ut på å designe opplevelser som gjør at mennesker har lyst til å jobbe i organisasjonen og at de ønsker å bli over lang tid.

Hvis du drar på en reise til varmere strøk så vil aspekter av turen som fly, hotell, mat og mennesker påvirke opplevelsen. Vil du anbefale venner å dra på samme tur? Har du lyst til å reise tilbake igjen? Ønsker du at du kunne blitt værende lenger?

Medarbeideropplevelse er i stort sett det samme, bare at det her er snakk om medarbeiderreisen og avgjørende aspekter av denne, som rekrutteringsprosess, onboarding, lederskap og utvikling. Vil du anbefale venner å jobbe i virksomheten? Har du lyst til å møte opp på jobb dag etter dag? Ønsker du å bli værende i organisasjonen over tid?

EX finner du der medarbeiderens behov, forventninger og ønsker overlapper med hvordan organisasjonen møter disse forventningene, behovene og ønskene. Altså, desto større overlapp, jo bedre er medarbeideropplevelsen.

Morgan Employee Experience Advantage

(Kilde: Employee Experience Advantage - Morgan 2017)


Hvis f.eks. tillitsbasert lederskap er en forventning hos 70% av medarbeiderne, og organisasjonen har tilrettelagt for at dette skal fungere godt i praksis, så vil dette bidra til å skape en god medarbeideropplevelse.

3 avgjørende elementer når du skal skape medarbeideropplevelser:

 • Det kulturelle miljøet inkluderer bl.a. lederskap, utviklingsmuligheter, inkludering, ivaretakelse av helse, genuin følelse av meningsfullhet og tilhørighet, samt identifisering i virksomhetens verdier, visjon og misjon.

 • Det teknologiske miljøet går ut på å ruste organisasjonen for bl.a. samhandling innad i team og på tvers av fagområder, god ressursbruk, etterlevelse av rutiner og gjennomførelse av prosesser på en sømløs og effektiv måte.

 • Det fysiske miljøet handler om hvordan omgivelsene forsterker f.eks. verdier, kultur, visjon, produktivitet, kreativitet og samhandling. Dette gjennom bl.a. interiør og innredning av lokaler, grad av fleksibilitet, symboler og gjenstander.

Medarbeideropplevelse vs. medarbeiderengasjement

Hvis vi beskriver medarbeideropplevelsen som hjertet som slår dag etter dag, så kan engasjementet beskrives som en dose adrenalin som får dette hjertet til å temporært slå enda kraftigere. Opplevelsen handler om hvordan vi skaper, ivaretar og utvikler erfaringer, oppfatninger, følelser og motivasjon over tid. Engasjementet handler om hvordan vi oppmuntrer, vekker interesse og begeistrer i en periode.

Medarbeideropplevelse og medarbeiderengasjement utelukker ikke hverandre, snarere tvert imot! Gode medarbeideropplevelser skaper engasjement, og tiltak for å øke medarbeiderengasjement kan forsterke en god opplevelse. 

Men, tiltak for å skape engasjement uten en god opplevelse i bunn er litt som å tisse i buksa for å holde varmen. Det vil si at du f.eks. kan arrangere ledertrening i tillitsbasert lederskap for å skape engasjement blant lederne. Men om ikke forutsetningene er til stede for at lederne faktisk skal kunne praktisere det de lært, så vil hverken lederne eller medarbeiderne oppleve dette som verdifullt eller motiverende over tid. 

Det er med andre ord lurt å sikre at hjertet slår dag etter dag over lang tid, altså opplevelsen, før vi setter inn doser med adrenalin, det vil si tiltak for engasjement. 

EX-Design - Medarbeideropplevelse gjennom design thinking

Design thinking er kort fortalt en oppskrift på innovasjon, problemløsning og utvikling. Denne metoden kan du dermed bruke for å f.eks. skape og utvikle medarbeideropplevelser. Det er da vi kan kalle det for EX-Design. Kjernen i design thinking er at brukerens behov og opplevelse står i sentrum ved utforming av f.eks. produkter eller prosesser. Det vil da være medarbeideren som står i sentrum når vi utformer medarbeiderreisen. 

5 steg i EX-Design: 

 1. Å bli kjent med medarbeiderne, på ekte
  Innhenting av data gjennom f.eks. undersøkelser, intervjuer og tilbakemeldinger med mål om å få innsikt og forstå menneskene i organisasjonen.

 2. Å finne ut av hva du faktisk har lært; definere potensiale og utfordringer
  Analyse av dataene for å kartlegge hvem medarbeiderne er (f.eks. hvilke verdier de har eller hvordan og hvorfor de jobber) for å så definere potensiale og utfordringer de står overfor.

 3. Å finne ut av hvordan du skal løse utfordringen eller realisere potensialet
  Identifisering og produsering av idéer og løsninger gjennom gruppediskusjoner, samt design av løsningsforslag på hvordan f.eks. utvikle en avgjørende prosess i medarbeiderreisen.

 4. Å lage en eller flere prototyper
  Utforming av en eller flere prototyper utfra løsningsforslag som skal lanseres og testes av medarbeidere for å se om det eventuelt vil skape ønsket verdi i praksis.

 5. Å la medarbeiderne teste løsningen i praksis
  Testing av prototypen eller prototypene, innhenting av tilbakemeldinger, justeringer og tilpasninger før eventuell implementering av løsningen.

Design thinking er en god metode å bruke ved utvikling av medarbeideropplevelser fordi det er helt avgjørende å gjøre det i samarbeid med medarbeiderne. Dette kan spare deg fra å bruke tid og ressurser på løsninger som ser bra ut på papiret, men som potensielt hverken vil være bærekraftig eller skape verdi i realiteten.

Og gjett hva - det finnes egentlig ikke en slutt! Det vil være et behov for å utvikle og tilpasse løsninger og tiltak alt ettersom at menneskene, organisasjonen, kundene og omgivelsene er i endring. Det må derfor være en kontinuerlig pågående og dynamisk prosess for å sikre god medarbeideropplevelse i dag, i morgen og i fremtiden.

For å få til dette i det lange løp er det noen nøkkelfaktorer som må være på plass:

 • Tilbakemeldinger - Å tilrettelegge for ærlige tilbakemeldinger i sanntid og fortløpende evaluering av medarbeideropplevelsen
 • Roller - Å ha folka med riktig kompetanse i riktig rolle og gi dem gode forutsetninger gjennom hensiktsmessig struktur og beslutningsmyndighet
 • Retning - Å definere hvor dere som organisasjon til sammen er på vei, hva dere ønsker å oppnå (visjon og misjon) og medarbeiderstrategien som skal ta dere dit
 • Enhetlighet - Å sette opplevelsen i sentrum av organisasjonen sånn at den gjennomsyrer alle nivåer fra medarbeidere og ledere til HR og ledergruppe

Til sist er det viktig å ha tillit til at mennesker ønsker å gjøre en god jobb, og at de vil gjøre det så langt organisasjonen sørger for at de riktige forutsetningene og ressursene. 

Medarbeideropplevelse som konkurransefortrinn

Som du sikkert skjønner vil det være litt uheldig å se på medarbeideropplevelse og EX-Design som “enda en HR-Prosess”, et tiltak for engasjement eller en måte å sikre resultatet denne måneden. EX-Design er en metode for hvordan din organisasjon kan sikre gode medarbeideropplevelser gjennom å utvikle medarbeiderreisen og det kulturelle-, teknologiske og fysiske miljøet. Det handler om lederskap og tilrettelegging for samhandling, samskapning og samarbeid. Ikke minst handler det om at medarbeiderne skal ha det bra i arbeidslivet sitt. 

 

3 eksempler på forretningsverdier som investering i medarbeideropplevelse kan resultere i:

Employer brand: Forsterket attraktivitet som en arbeidsgiver som ikke bare fremstår som en arbeidsplass hvor mennesker ønsker å tilbringe arbeidsdagen, men som faktisk er en organisasjon som kandidater har lyst å bli en del av og hvor medarbeidere ønsker å bli.

Innovasjon: Raskere utvikling av prosesser og produkter/tjenester gjennom f.eks. tilrettelegging for tilbakemeldinger i realtid, teknologi som effektiviserer tverrfaglig samarbeid og prosesser for design thinking. 

Kundeopplevelsen: Forbedret kundereise fra A-Å gjennom å sikre at menneskene som skaper kundeopplevelsen opplever det som meningsfullt å bidra og at det er tilrettelagt for innflytelse på det de leverer.

For å skape de beste kundeopplevelsene, trenger du de beste folka. For å tiltrekke og beholde de beste folka, trenger du å skape bærekraftige medarbeideropplevelser. Opplevelsen er der, den påvirker verdiskapingen og konkurransefortrinnet - uansett om organisasjonen er med på å forme den eller ikke.

Azets har et stort team som jobber med organisajsonsutvikling med fokus på mennesker, kultur og ledelse. Les mer om hva vi tilbyr innen organisasjonsutvikling og lederutvikling.

Spørsmål om EX-design

Hva er EX employee experience?

EX, Employee Experience, eller medarbeideropplevelse er opplevelsen av å leve i en organisasjon gjennom hele medarbeiderreisen. Det går ut på å designe opplevelser som gjør at mennesker har lyst til å jobbe i organisasjonen og at de ønsker å bli over lang tid.

Hva er EX-design?

En metode for hvordan organisasjoner kan skape og utvikle meningsfulle og bærekraftige medarbeideropplevelser gjennom design thinking. Det handler om å bygge opp et helt essensielt konkurransefortrinn i den evige kampen om både kompetanse og kunder.

Lurer du på noe?

post author

Om Sanna Johansson

Sanna var tidligere rådgiver innen HR, organisasjonsutvikling og ledelse hos Azets. Hun har strategisk og operativ erfaring med å bygge, ivareta og utvikle medarbeideroppleveler fra HR- og lederperspektiv. Sanna er opptatt av å skape verdi for både organisasjoner og mennesker gjennom bærekraftige løsninger.