Nye regler for naturalytelser fra 1. januar 2019

Lønn & HR | 06.07.2018

av Tormod Johansen

Nå kommer det nye regler for naturalytelser! De nye reglene trer i kraft 1. januar 2019 – og i dette blogginnlegget gir jeg deg en oppsummering av de viktigste endringene – og sier litt om de utfordringene arbeidsgivere nå vil stå over.

Ytelser fra tredjeparter

Når det gjelder naturalytelser fra tredjeparter har det vært noe uklart hvem som har plikt til å rapportere, trekke skatt og å betale arbeidsgiveravgift.

I de nye reglene er det presisert at det er arbeidsgiver som har plikt til å «fange» opp dette og rapportere, samt trekke skatt og å betale arbeidsgiveravgift av slike fordeler.

Gaver til ansatte

Reglene for gaver i ansettelsesforhold endres.

  • Ved lang og tro tjeneste (tjenestetid 20 år og deretter hvert tiende år) er beløpsgrensen på 8000 kroner.
  • Jubileums- og oppmerksomhetsgaver øker med 1000 kroner, fra 3000 kroner til 4000 kroner. Dette kan gis når den ansatte gifter seg, fyller 50 år og deretter runde år, slutter etter minst 10 år i bedriften, går av med pensjon, eller bedriften har bestått i 25 år eller år delelig med 25.
  • Gaver uten spesiell anledning kan gis med inntil 1000 kroner.

Den gamle “gullklokkeregelen” fjernes. Tidligere kunne man ved lang og tro tjeneste gi gave i form av gullklokke med verdi inntil kr 12.000.

Muligheten til premiering av ansatte når de kommer med forslag til forbedring av organisasjon eller arbeidsmetoder fjernes også. Her kunne arbeidsgiver tidligere gi kr 2.500 pr år.

Kravet til at gaveordningen må være som ledd i en generell ordning i bedriften videreføres slik den har vært tidligere. Dette kravet gjelder likevel ikke om gaven kommer fra en tredjepart.

Bonusordninger

Det har alltid vært skatteplikt når arbeidstakere tar ut bonuspoeng på fly og hotell og lignende til privat bruk, men det har vært noe uklart hvilke plikter arbeidsgiver har hatt i slike sammenhenger.

Fra 2019 blir dette tydeligere, da det i regelverket påpekes at det vil være arbeidsgivers ansvar å sørge for at slike fordeler fanges opp og blir rapportert på de ansatte.

Med andre ord vil arbeidsgiver ha et ansvar for å innrapportere, trekke skatt og å betale arbeidsgiveravgift av slike fordeler. Også her er det prisen i sluttbrukermarkedet som skal legges til grunn.

Her må arbeidsgiver endre sine rutiner for å fange opp dette fra de ansatte. Det er ikke laget noen regler som pålegger f. eks. flyselskaper å rapportere uttak av bonuspoeng.

Personalrabatter

Personalrabatter hos arbeidsgiver har i mange år vært en veldig gunstig ordning. Slik det er nå kan man få en skattefri rabatt helt ned til arbeidsgivers kostpris med et påslag for indirekte kostnader. Det er kostprisen i det omsetningsleddet arbeidsgiver er, som i dag legges til grunn.

Dette blir strammet inn. Fra 2019 skal skattefri personalrabatt fastsettes med utgangspunkt i omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Samtidig kan ikke rabatten  overstige 50% av prisen på den aktuelle varen eller tjenesten.

Det foreslås også at det innføres en øvre grense for den samlede verdien av skattefrie personalrabatter en ansatt kan motta gjennom arbeidsforholdet. Denne grensen gjelder summen av rabatter fra arbeidsgiver og fra tredjeparter. Verdier som overstiger grensen er skattepliktige. Denne grensen fastsettes i statsbudsjettet for 2019.

Det stilles fortsatt krav om at varen eller tjenesten må omsettes i arbeidsgivers bedrift eller i samme konsern. Dette gjelder også om rabatten gis av en tredjepart.

Overtidsmat

Endelig får vi nye regler for overtidsmat! De gamle reglene har vært ulogiske og i noen tilfeller vanskelig å praktisere.

Fra neste år kan arbeidstaker få dekket et måltid skattefritt dersom de jobber sammenhengende mer enn 10 timer. Det er da arbeidstiden, og ikke fraværet fra hjemmet som vil være avgjørende.

Beløpsgrensen for måltidet fastsettes først når statsbudsjettet for 2019 legges frem. Denne beløpsgrensen vil gjelde uavhengig av om arbeidsgiver dekker maten som en naturalytelse eller om arbeidstaker legger ut og får refusjon. Dette blir en forenkling da det per i dag er forskjell mellom refusjon og naturalytelse.

Matpengesatsen som i 2018 er på kr 90 oppheves fra 2019.

Fri avis

Beskatningen av fri avis forenkles noe fra 2019.

Per i dag er det et krav for skattefritak for fri avis at arbeidstaker har et «spesielt informasjonsbehov». Dette kravet fjernes, men det må fortsatt foreligge et tjenestlig behov for å få dekket avis skattefritt .

Kravet om at arbeidstaker må abonnere på en dagsavis for å få helt skattefritak, fjernes også.

På tide

Det var på tide med en revidering av reglene for naturalytelser, men samtidig tenker jeg at de nye reglene kan bli vanskelige å praktisere for arbeidsgiver. Jeg tenker da spesielt på å fange opp ansattes uttak av bonuspoeng, samt når de mottar ytelser fra tredjeparter. Her må nok mange arbeidsgivere endre sine rutiner for å klare å fange opp dette.

I tillegg så ser jeg for meg at det kan bli vanskelig å finne korrekt verdi som skal legges til grunn ved rapporteringen. Hva er prisen i sluttmarkedet? I jungelen av tilbud og kampanjer som mange butikker har, ser jeg for meg at arbeidsgiver får en utfordring med finne korrekt grunnlag.

Forvirrende?

Vi skjønner at disse reglene kan være forvirrende, og har derfor satt sammen et dagskurs hvor du får oversikt over alle lovendringer på en dag. Les mer og meld deg på.

Last ned vår guide om naturalytelser

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som senior rådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.