Gavereglene gir deg som arbeidsgiver en enklere hverdag

Lønn & HR | Oppdatert 21.11.2023

av Tormod Johansen

Skattereglene for skattefrie gaver til ansatte har blitt mer fleksible de senere årene. Gavereglene er blitt enklere å praktisere og åpner opp for økte besparelser både for deg som arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvilke skattefrie grenser gjelder for gaver i arbeidsforhold?

Som den gylne hovedregel er gaver ansatte mottar i arbeidsforholdet å anse som en skattepliktig fordel. I forskrift til skatteloven er det likevel åpnet for at gaver i noen tilfeller kan være skattefrie.

Det er et krav at gaven må bestå av en naturalytelse. Kontante penger eller gavekort som kan veksles inn i penger er ikke å anse som en slik naturalytelse. Det er likevel åpnet for at refusjon av ansattes kjøp av gave til seg selv er skattefritt dersom det leveres bilag for kjøpet, og dette legges ved arbeidsgivers regnskap.

Tabellen under gir en full oversikt over de skattefrie grensene som gjelder for de ulike gaveanledningene.

 

Anledning

Skattefritt beløp

Andre gaver i løpet av året uten spesiell anledning (generelt årlig gavebeløp)

kr 5.000

Etter minst 20 år tjenestetid i bedriften og deretter hvert tiende år

kr 8.000

Når bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25

kr 4.000

Når arbeidstaker gifter seg

kr 4.000

Når arbeidstaker fyller 50 år og deretter hvert tiende år

kr 4.000

Dersom arbeidstaker slutter etter minimum 10 år i bedriften eller går av med pensjon

kr 4.000

Ikke krav til «generell ordning»

Tidligere var det et krav at gaven ble gitt som ledd i en generell ordning hos arbeidsgiver. Med generell ordning menes at gaveordningen ikke måtte medføre noen bevisst forskjellsbehandling. Det betød at alle ansatte måtte få gaver ved samme type begivenhet og at gavene var tilnærmet likeverdige. Dette vilkåret er fjernet for alle gaveanledningene nevnt i tabellen over.

Det at det ikke er noe krav til generell ordning gir deg som arbeidsgiver en stor fleksibilitet.

For det første åpner dette for å belønne enkeltansatte i større grad enn tidligere. Arbeidsgiver kan også skattefritt gi gaver uten at alle i bedriften må få den samme ytelsen på samme tid. Ved å oppheve kravet til generell ordning åpnes det derfor i større grad for at arbeidsgiver kan gjøre forskjell på ansatte, både i form av ulike gaver og beløp.

Erfaringsmessig er det de færreste arbeidsgivere som behandler ansatte ulikt med tanke på gaver. Mange arbeidsgiver har nedfelt egne regler for gaver i for eksempel en personalhåndbok, og disse er like for alle ansatte.

Bruk av gavereglene på ellers skatteplikige naturalytelser?

Fjerning av kravet til generell ordning gjør også at de skattefrie gavene kan brukes til å redusere verdien på skattepliktige naturalytelser. I praksis betyr det at skattepliktige naturalytelser kan håndteres som skattefri gave innenfor de skattefrie grensebeløpene. Dette gjør seg spesielt gjeldende for den generelle gavegrensen på kr 5.000.

Dette kan for eksempel være:

  • Bredbånd og mobiltelefon (EKOM)
  • Private innholdstjenester som overstiger kr 1.000 (EKOM)
  • Skattepliktige gaver fra tredjeparter (arbeidsgivers forretningsforbindelser)
  • Skattepliktige rabatter fra tredjeparter
  • Personalrabatter utover fribeløpet på kr 8.000, se nedenfor
  • Treningsavgift

Mulighet for besparelser for både arbeidsgivere og ansatte

Endringene i gavereglene kan, som nevnt, bidra til besparelser for både arbeidsgivere og ansatte. Dersom gavereglene anvendes på ellers skattepliktige naturalytelser, vil arbeidsgiveren slippe å betale arbeidsgiveravgift av denne fordelen. Denne besparelsen kommer i tillegg til redusert administrativ byrde knyttet til å rapportere og trekke skatt av beløpet. For den ansatte vil dette også medføre besparelser i form av at de slipper å skatte for tilsvarende beløp.

Eksempel – besparelse for arbeidsgiver

La oss si at en arbeidsgiver dekker mobiltelefon og bredbånd for sine ansatte. Skatteplikten for dekning av bredbånd er på kr 4.392 pr år, kr 366 pr måned. Ved refusjon kan det likevel være lavere, men jeg ser bort fra det her.

Har arbeidsgiveren hovedsete i sone 1, for eksempel Oslo, er besparelsen per ansatt: kr 4.392 x 14,1% = kr 619 per år.

Er det 100 ansatte i virksomheten som har fått dekket mobiltelefon og bredbånd er besparelsen kr 619 x 100 = kr 61.900 per år.

Driver arbeidsgiver i en sone med lavere arbeidsgiveravgift blir besparelsen tilsvarende lavere. Omfattes arbeidsgiveren av reglene for ekstra arbeidsgiveravgift av lønn over kr 750.000, blir besparelsen enda høyere.

I tillegg kan arbeidsgiver for eksempel gi en skattefri julegave inntil kr 608 (kr 5.000 – kr 4.392).

Eksempel – besparelse for arbeidstaker

Ved at for eksempel EKOM-tjenester (telefon, bredbånd, mm.) blir skattefritt for den ansatte vil besparelsen utgjøre skatten på fordelen. Denne avhenger av hvilket trinn i trinnskatten den ansatte er på.

For en ansatt på trinn 2 i trinnskatten (kr 279.150 – kr 642.950) er besparelsen kr 1.489 pr år.

For en ansatt på trinn 3 i trinnskatten (kr 642.950 – kr 926.800) er besparelsen kr 1.906 pr år.

Har du mulighet til å kjøpe varer og tjenester med personalrabatt?

Skattefritaket blir «enda bedre» dersom du har anledning til å kjøpe rabatterte varer og tjenester fra din arbeidsgiver eller fra selskap i samme konsern.

Arbeidsgiver kan gi en skattefri rabatt på varer og tjenester som omsettes i virksomheten på inntil kr 8.000 pr år. I og med at det er anledning til å gi 100% rabatt innenfor dette skattefrie beløpet, fremstår denne grensen også som et skattefritt gavebeløp, men begrenset til varer og tjenester som arbeidsgiver eller et konsernselskap omsetter.

Denne grensen kan kombineres med den skattefrie gavegrensen på kr 5.000. I sum betyr det at det kan gis skattefrie gaver på til sammen kr 8.000 + kr 5.000 = kr 13.000.

Har du spørsmål? Ta kontakt!

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.