Velkommen til Azets. Etter salget fra Visma, heter vi nå Azets. Vi er fortsatt den ledende leverandøren av regnskaps- og lønnstjenester i Norden. Ikke det du var ute etter? Besøk visma.no for programvare fra Visma.

Skattefri omdanning til AS

Et enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap kan omdannes til et aksjeselskap. Omdanningen kan foretas uten beskatning når et nystiftet aksjeselskap overtar virksomhet, eiendeler og eventuelt gjeld og trer inn i de skatteposisjoner som knytter seg til virksomheten. Eiere og deltakere har et viktig og lovpålagt ansvar i forbindelse med omdanningen. Vi sørger for at dette blir gjort på forsvarlig måte.

  • Stiftelsesdokument
  • Vedtekter
  • Åpningsbalanse
  • Redegjørelse
  • Melding til Foretaksregisteret

Veien til AS

1. Stiftelsesdokument

For å stifte et aksjeselskap, skal den eller de som skal tegne aksjer i selskapet (stifterne), opprette et stiftelsesdokument. Vi kan utarbeide utkast til stiftelsesdokument og hjelpe til med å sikre kontinuitet på eiersiden.

2. Vedtekter

Vedtektene skal angi selskapets foretaksnavn og virksomhet, aksjenes pålydende og aksjekapitalens størrelse. Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst 30.000 kroner. Vi bistår med utkast til vedtekter og påser at minimumskravet til aksjekapital er oppfylt.

3. Nystiftelse og overføring

Vi kan hjelpe til med å sikre at selskapet regnes som nystiftet og vurdere hva som må, bør og kan overføres.

4. Åpningsbalanse

Stifterne skal sørge for at det utarbeides en åpningsbalanse. Balansen skal utarbeides i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. En revisor skal avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med disse reglene. Vi kan utarbeide åpningsbalansen og innhente erklæringer fra revisor.

5. Melding til Foretaksregisteret

Selskapet skal meldes til Foretaksregisteret innen tre måneder etter at stiftelsesdokumentet er undertegnet. I meldingen til Foretaksregisteret skal det opplyses om at selskapet har mottatt aksjeinnskuddene. Dette skal bekreftes av revisor. Vi kan utarbeide meldingen, innhente bekreftelse fra revisor eller finansinstitusjon og sende meldingen innen fristens utløp.

Kontakt oss

 

Send kontaktskjema