Hvordan lese regnskap?

Regnskap | Oppdatert 12.02.2024

av Anette Steinsland

Mange blir svette bare av tanken på å lese et regnskap

Det viktigste er å forstå de ulike delene et regnskap består av, og hva de forskjellige begrepene og tallene har å si for din virksomhet. Da er du allerede på god vei! I denne artikkelen skal jeg lede deg gjennom de viktigste punktene.

Slik forstår du helheten i et regnskap

For å kunne lese et regnskap er det viktig å sette seg inn i helheten - hvordan regnskapet er bygd opp, og hva de ulike delene representerer. Dette gir deg en grunnleggende forståelse av de ulike prinsippene, slik at du kan gjøre riktige vurderinger knyttet til din virksomhet.

Regnskapet er inndelt i to deler: Resultatregnskapet og balanseregnskapet.
Resultatregnskapet måler det som har skjedd i en gitt periode, og balanseregnskapet viser virksomhetens verdier på et gitt tidspunkt og hvordan de er finansiert. Det er for øvrig ikke alle organisasjonsformer som har nytte av å se på begge deler. For et lite enkeltpersonforetak (uten eiendeler) vil resultatregnskapet være det viktigste, så fremt foretaket er regnskapspliktig.

Uavhengig av dette er det likevel nyttig å forstå sammenhengen mellom resultat og balanse i et regnskap, slik at du kan få et tydelig overblikk over virksomheten din. Ut i fra resultatregnskapet og balansen kan du beregne viktige nøkkeltall for å analysere hvordan virksomheten gjør det økonomisk, som igjen kan sammenlignes med konkurrenter.

Webinar | Hvordan lese regnskap for ikke-økonomer

I regnskapet er det 8 ulike kontokodeklasser som gjenspeiler oppbyggingen av både balanseregnskap og resultatregnskap. Kontoene er bestemt av Norsk Standard Kontoplan.

En oversikt over kontoklassene og hvilke kontogrupper som kommer inn under hver finner du her:

Balanse:

1. Eiendeler. Anleggsmidler og kortsiktige fordringer, kontanter, og bankinnskudd. 1000-serien.

2. Egenkapital og gjeld. Egenkapital, langsiktig gjeld, leverandørgjeld og utbytte. 2000 – serien.

Resultat:

3. Driftsinntekter. Salgsinntekt , leieinntekt, billettinntekter og medlemskontingent. 3000 – serien.

4. Varekostnad. Alle kostnader vedrørende innkjøp av varer. 4000 – serien.

5. Lønnskostnader. Alle kostnader vedrørende lønn og ansatte. 5000 – serien.

6 og 7. Andre driftskostnader. Leiekostnader, kontorrekvisita, data, telefon/porto. 6000 serien og 7000 serien.

8. Øvrige inntekter og kostnader. Renteinntekter, rentekostnader, ekstraordinær kostnad, ekstraordinær inntekt, selskapsskatt. 8000 – serien.

Hva er resultatregnskap og hva skal resultatregnskapet vise?

Resultatregnskapet måler den økonomiske aktiviteten til virksomheten din i en valgt periode. I resultatregnskapet ser vi både på bedriftens inntekter og kostnader. Det er differansen mellom disse som utgjør resultatet vi er på utkikk etter. Kort sagt: Det handler om hva virksomheten får inn versus hva som betales ut.

 • Inntekter (kredit)
  Summen av alle varer eller tjenester bedriften selger blir driftsinntekter. Det være seg ordinære salgsinntekter, finansielle overføringer eller gevinster ved salg av eiendeler. Det er verdt å merke seg at i tillegg til begrepet inntekt kommer man ofte borti et annet begrep som man må skille fra inntektsbegrepet: innbetaling. Innbetaling innebærer at man får dekket et krav man har, og er ikke det samme som inntekt.

 • Kostnader (debit)
  Her menes varekostnader, lønnskostnader og andre driftskostnader som husleie, strøm, renhold, reisekostnader etc. Merk deg at utgifter og utbetalinger ikke har noe å si for kostnaden, da disse inntreffer på et eller annet tidspunkt, og kostnader i de fleste tilfeller påløper over et gitt tidsrom. Utgifter defineres som det å pådra seg en betalingsforpliktelse. Utbetaling innebærer at en betalingsforpliktelse dekkes.

Lurer du på hvorfor resultatregnskapet stilles opp på denne måten? Det er fordi styring av virksomheten krever detaljert informasjon. Kategorisering av kostnadene gjør oversikten enklere, og gir deg muligheten til å hente ut viktige tall.

Resultatregnskapet avsluttes alltid ved regnskapsårets slutt. Her overfører du eventuelt overskuddet til balanseregnskapet, som igjen styrker selskapets egenkapital. Om virksomheten sitter igjen med underskudd, svekker det tilsvarende egenkapitalen.

Årsresultatet til slutt vider altså hvor mye virksomheten sitter igjen med etter årets drift.

Resultatregnskap.svg

 

Hva er balanseregnskap og hva skal balanseregnskapet vise?

Balanseregnskapet viser virksomhetens eiendeler og gjeld, der differansen utgjør egenkapitalen. Med andre ord: Hvor mye eier selskapet i eiendeler versus hva selskapet har i gjeld.

 • Eiendeler
  Virksomhetens eiendeler deles opp i omløpsmidler og anleggsmidler:

  Omløpsmidler regnes som kortsiktige eiendeler, og er en god kilde til likviditet, altså bedriftens betalingsevne, ettersom de raskt kan gjøres om til kontanter. Omløpsmidler blir vanligvis erstattet i løpet av et år. Et eksempel er varer fra et varelager som blir solgt, der nye varer legges på lager. Her regnes også pengekrav kunder skylder virksomheten, men som ikke er betalt inn enda. Når det sendes ut en faktura fra virksomheten på et salg eller en tjeneste til en kunde, har virksomheten penger til gode.

  Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, med hensikt om å skape profitt, altså fortjeneste til bedriften. Dette inkluderer produksjonsutstyr, maskiner, bygninger eller tomt. Anleggsmidler er ikke raskt omsettelige, og er derfor mindre likvide.

 • Gjeld og egenkapital
  Gjeld er penger lånt av andre. Vi skiller mellom kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld er oftest tett knyttet til vareflyten og det selskapet skylder leverandører. Kortsiktig gjeld avgrenses til gjeld som skal betales innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld bedriften venter å ha lenger enn ett år

Balanseregnskapet gir viktig informasjon til leverandører og lånegivere til bedriften, da det viser virksomhetens betalingsdyktighet. Det er viktig å forstå hva som gjør virksomheten din betalingsdyktig.

I hovedsak handler det om hvordan du har rigget virksomheten din - om den er låst i anleggsmidler, og dermed ikke har nok likvide midler, kan selskapet gå konkurs. Kortsiktig gjeld forfaller først, og da er det stort behov for likvide midler (omløpsmidler).

Balanseregnskap modell

Sett deg inn i tallene og forstå din egen bransje. Det er avgjørende faktorer for en levedyktig virksomhet.

Hva er nøkkeltall og hvordan finner jeg dette i regnskapet?

Nå som vi har gått gjennom både resultatregnskap og balansen, begynner moroa - nemlig muligheten til å gjøre virksomheten solid. Nå er det på tide å beregne nøkkeltallene til bedriften din, slik at du kan kartlegge mulighetene og utfordringene virksomheten har. Men hva er egentlig nøkkeltall?

Nøkkeltall er en økonomisk indikator som gir et hurtig overblikk over virksomhetens regnskap, og kan beregnes ut fra enten balanseregnskapet eller resultatregnskapet. Ved bruk av en nøkkeltallsanalyse kan du bedre både likviditeten og lønnsomheten i fremtidig drift av selskapet ditt.

Hvis du ønsker å vite om bedriften din beveger seg i riktig retning kan det være lurt å sammenligne nøkkeltall med tidligere år i bedriften, for å se utviklingen og hvilken retning virksomheten beveger seg i. Å sammenligne nøkkeltall med bedrifter som ligner på din egen kan også være smart. Her får du et godt overblikk over hvor konkurransedyktig bedriften din er på markedet.

Hvilke nøkkeltall du velger, beror på hva du ønsker å analysere. Ulike nøkkeltall er viktig for ulike roller. Et styre skal overvåke likviditet og egenkapital/soliditet som to sentrale nøkkeltall, mens daglig leder vil ha flere nøkkeltall å forholde seg til.

Du henter ofte ut nøkkeltall fra årsregnskapet, som oppsummerer året som har gått. For å få svar finnes det noen enkle formler du kan bruke, som du finner under. Bedriftens bruttofortjeneste kan være et bra sted å begynne, da nøkkelen ofte ligger her til en mer lønnsom bedrift. Bruttofortjenesten sier hvor mye salgsoverskuddet på varene i virksomheten er og beregnes på følgende måte:

Salgsinntekt - varekostnad = bruttofortjeneste i kroner

Andre sentrale nøkkeltall kan være:

 • Dekningsbidrag:
  Tallet man sitter igjen med etter at variable kostnader er trukket fra salgsinntekten. Dekningsbidraget skal betale de faste kostnadene som husleie, strøm og fast lønn.

 • Resultatgrad:
  Hvor mye av omsetningen som er overskudd.
  Formel: Resultat før renter x 100 / inntekter

 • Likviditetsgrad:
  Beregner om likviditeten er god eller dårlig, og kan beskrives gjennom utregning av tre forskjellige likviditetsgrader: 1, 2 eller 3.

  Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld
  Likviditetsgrad 2 = Omløpsmidler - Varelager / Kortsiktig gjeld
  Likviditetsgrad 3 = Kassebeholdning + Bankinnskudd / Kortsiktig gjeld

 • Egenkapitalandel:
  Viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital.
  Formel: Egenkapital / Totalkapital x 100

 • Egenkapitalens forrentning:
  Renten på kapitalen som eieren har investert i bedriften. Er det profitabelt å investere pengene i virksomheten?
  Formel: Resultat etter renter x 100 / egenkapital

Ønsker du en oversikt over de viktigste nøkkeltallene? En grundig oversikt over hvordan beregne nøkkeltall fra regnskapet finner du her

Bruk forståelsen av regnskapet til å planlegge virksomhetens strategi og fremtid

Nå har vi gått gjennom de viktigste punktene for å forstå og lese et regnskap - samt hvilke tall du bør være obs på. Når du forstår sammenhengen mellom balanse og resultat er mye allerede gjort!

Se på hva som kan bli bedre i dagens drift ved å følge opp informasjonen fra regnskapet. Bli kjent med markedet, hvilke muligheter og utfordringer som finnes - og legg planer for neste år!
Et godt sted å starte er med årsregnskapet. Gjennom å sette seg inn i og forstå det, finner du også nøkkelen til hvordan du kan ta bedriften et hakk videre.

Trenger du hjelp med regnskapet?

Azets er eksperter på regnskap og kan tilbyr regnskap for alle typer bedrifter. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap, med lang erfaring og vet hvordan gode kvalitetsrutiner bygges opp. I kvalitetsarbeidet har vi også tett dialog med Regnskap Norge.

Få en skreddersydd leveranse til bedriften din og få verdifulle råd fra spesialistene på regnskap. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Webinar thumbnail Azets

Gratis webinar om regnskap for ikke-økonomer

I dette 30-minutters webinaret tar vi for oss hvordan regnskapet er bygd opp og hvordan du skal forstå helheten. Vi ser på noen nøkkeltall, slik at du kan gjøre riktige vurderinger knyttet til din virksomhet.
Gratis webinar om regnskap for ikke-økonomer download icon

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvordan lese et regnskap?

For å kunne lese et regnskap er det viktig å sette seg inn i helheten - hvordan regnskapet er bygd opp, og hva de ulike delene representerer. Det gir deg en grunnleggende forståelse av de ulike prinsippene, slik at du kan gjøre riktige vurderinger knyttet til din virksomhet.

Hva er resultatregnskap og hva skal resultatregnskapet vise?

Resultatregnskapet måler den økonomiske aktiviteten til virksomheten din i en valgt periode. I resultatregnskapet ser vi både på bedriftens inntekter og kostnader. Det er differansen mellom disse som utgjør resultatet vi er på utkikk etter.

Hva er balanseregnskap og hva skal balanseregnskapet vise?

Balanseregnskapet viser virksomhetens eiendeler og gjeld, der differansen utgjør egenkapitalen. Med andre ord: Hvor mye eier selskapet i eiendeler versus hva selskapet har i gjeld.

Hva er nøkkeltall?

Nøkkeltall er en økonomisk indikator som gir et hurtig overblikk over virksomhetens regnskap, og kan beregnes ut fra enten balanseregnskapet eller resultatregnskapet. Ved bruk av en nøkkeltallsanalyse kan du bedre både likviditeten og lønnsomheten i fremtidig drift av selskapet ditt.

Hvor finner jeg nøkkeltall i regnskapet?

Ved å se på både resultatregnskapet og balansen, henter man nøkkeltall for å vurdere hvor solid selskapet er. Ved å få frem nøkkeltall, kan du kartlegge mulighetene og utfordringene virksomheten har.

Lurer du på noe?

post author

Om Anette Steinsland

Anette er utdannet siviløkonom og revisor - og har arbeidet som revisor i 10 år før hun startet i Azets. Hun har vært leder for Azets regnskapskontorer i Agder og har lang erfaring med å lese og utarbeide årsregnskap. Nå er hun regionsdirektør og har ansvar for kontorene beliggende i områder rundt kysten av Norge - Anette er kjent for sitt engasjement og gode humør.