Gjør styret en god nok jobb?

Regnskap | Oppdatert 13.03.2024

av Dag Henning Kleven

Det hviler et tungt ansvar på styrets skuldre

Et styre og dets medlemmer har et ansvar i å forvalte selskapet, blant annet forsvarlig organisering, velge daglig leder og legge føringer for selskapet. Videre har styret tilsynsplikt. Det vil blant annet si å holde seg oppdatert på selskapets økonomiske stilling. Et siste område er handlingsplikt som tilsier at styret skal være aktivt. Blant annet hvis egenkapitalen eller likviditeten ikke er forsvarlig, skal det iverksettes tiltak. Disse pliktene følger av aksjeloven og rettspraksisen er streng.

Styret og dets medlemmer har altså en lang rekke forpliktelser. Samtidig må styre sette seg godt inn i selskapets stilling – for å redusere eventuell risiko. En måte er å hente inn en profesjonell styresekretær, for å lage en forpliktende møteplan, innkalling, gjennomføring, referat og protokoll og annen solid dokumentasjon fra styrets arbeid.

Her vil det være klinkende klart – og behørig dokumentert – at selskapets styre har overholdt sine forpliktelser.

Webinar | Økonomisk rapportering til styret

Tenk deg at en god forretningsforbindelse har spurt deg om du kan sitte i styret...

Nærmere bestemt i selskapet hun har en stor aksjeandel i og hvor hun er styreformann. Du har kjent henne lenge, men kjenner ikke selskapet direkte. Det følger også med et styrehonorar. Du er betenkt på grunn av arbeidsmengden. Hun sier at styret sjelden møtes og at det kun er en formalitet at selskapet  har et styre. Hun eier dessuten en aksjemajoritet – dermed blir styret i liten grad involvert i driften.

Glad og fornøyd blir du valgt inn i styret. Et par år senere viser det seg imidlertid at selskapet ikke har overholdt sine forpliktelser overfor en stor leverandør. Dette er så graverende at selskapet blir begjært konkurs.

Selskapets ledelse og styre burde ha visst at selskapet ikke kunne overholde sine forpliktelser. Egenkapitalen hadde vært på et kritisk lavt nivå og selskapet hadde over lengre tid hatt likviditetsproblemer – uten at styret grep inn. Det blir snakket om at styret vil bli holdt ansvarlig. Selv har du ikke deltatt på et styremøte de siste 12 månedene. Du sitter heller ikke på noe informasjon.

Burde styret ha visst hva som foregikk? Ble alt dokumentert på korrekt vis? I dette scenarioet har styret et stort forklaringsproblem. Det understreker viktigheten av at du setter deg inn i gjeldende regler for styrearbeid.

Les også: Styrearbeid - hvordan skape verdi for eiere?

Struktur er redningen for styret

Hadde styret i eksemplet over hatt god struktur, ville de hatt en årsplan som hadde sørget for regelmessige møter. Temaene ville typisk være strategi og planer, budsjett, orientering fra daglig leder om selskapets stilling, gjennomgang av selskapets økonomiske situasjon, internkontroll, møte med regnskapskonsulent, forberedelse og gjennomføring av generalforsamling.

Ved å gjennomføre disse punktene til gitte tidsfrister, og ta ansvaret med å forvalte, ha tilsyn og handle ved vesentlig avvik, er det stor sjanse for at dette styret nettopp hadde sett avvik på likviditet og egenkapital.

De ville dermed være forpliktet til å handle og kunne ha reddet selskapet. 

Azets Styreportal gjør styrearbeidet mer effektivt og sikkert i en digital løsning.
Få møtemodul, tidsplaner og styredokumenter, slik at styret kan planlegge møter i forkant og ha full oversikt over det som kommer.

Et aktivt styre

De fleste selskaper har nytte av et aktivt styre som gjør den jobben de er satt til, på vegne av generalforsamlingen og eiere. Et aktivt styre tiltrekker seg også mer profesjonelle aktører som virkelig kan bidra. Som et supplerende organ til daglig leder, kan et aktivt styre utfordre ledelsen, komme med innspill og gi solide retningslinjer om hvilken vei eierne ønsker at selskapet skal gå for å skape lønnsomhet på lang sikt.

Få hjelp til det lovpålagte i styrearbeidet

Daglig leder, styreleder og styremedlemmer i et aksjeselskap har et viktig og lovpålagt ansvar i forbindelse med behandling av avtaler om ytelser til aksjeeiere, aksjeeieres morselskaper, styreleder, styremedlemmer, daglig leder eller nærstående av disse.

Vi sørger for at alt går riktig for seg ved å utføre:

  • Avtaler
  • Varsel om og protokoll over styrebehandling
  • Redegjørelse
  • Innkalling til og protokoll for generalforsamling
  • Melding til Foretaksregisteret
  • Aktuelle dokumenter

Ta kontakt for en uforpliktende prat om styrerådgivning!

Lurer du på noe?

post author

Om Dag Henning Kleven

Dag Henning har i mange år jobbet med forretningsutvikling og vekst. Han har hatt internasjonale jobber i Sony Corp og Checkpoint System før han kom til Azets i 2014 som salgssjef. I dag leder han området Forretningsutvikling i Azets hvor han jobber tett med ulike partnere og kunder for å utvikle nye forretningsområder.