Skatt på gaver til ansatte – Når er en gave skattepliktig?

Regnskap | 20.11.2019

av Tormod Johansen

** Oppdatert 23.11.2021 **

Dersom du gir dine ansatte gaver kan dette medføre noen skattemessige konsekvenser. Her får du en enkel gjennomgang av reglene som gjelder for skatt på gaver til ansatte.

Skatt på gaver til ansatte

Det er anledning til å gi skattefrie gaver til ansatte, dersom gaven:

  • Ligger innenfor angitte grensebeløp
  • Gis i nærmere angitte anledninger
  • Består av en naturalytelse


Grensebeløpet

Den skattefrie grensen for gaver til arbeidstakere uten at det foreligger noen spesiell anledning er på kr 5 000 i året. Dette grensebeløpet var kr 2.000 til og med 2020.

Julegaver kommer inn i denne kategorien. Det betyr at så lenge man ikke har gitt gaver til arbeidstakerne uten noen spesiell anledning tidligere i år (f. eks. sommergave), så er julegaver inntil kr 5 000 skattefrie.

Husk at det er verdien av gaven som skal legges til grunn ved vurderingen av om gaven er innenfor det skattefrie grensebeløpet, ikke hva arbeidsgiver nødvendigvis har betalt. Oppnår arbeidsgiver en god rabatt på gavene, så er det likevel prisen i sluttbrukermarkedet som skal hensyntas i forhold til bruken av gavegrensen på kr 5.000.

Må alle må få julegave?

Fram til 2020 var det et krav for skattefritak at gavene ble gitt som en generell ordning i virksomheten. Alle ansatte måtte få gaver i samme anledning, og det var ikke anledning til å gi gaver med ulike beløp til de ansatte. Dette kravet er fjernet fra 2021.

Det betyr at arbeidsgiver står friere til å velge hvem som skal få gaver, og hvilke beløp på gaver som skal gis til den enkelte.

Nå tror jeg de fleste arbeidsgivere likevel har en policy på at alle ansatte får julegaver og at de får gaver av omtrentlig samme verdi.

Kan ikke være penger

For at gaven skal være skattefri er det et krav at gaven består av en naturalytelse. Gavekort er innenfor, så fremt gavekortet ikke kan omgjøres til kontanter.

Det er med andre ord ikke anledning til å gi gaver som består av penger.

I Skatte-ABC har Skattedirektoratet åpnet for at den ansatte selv kan legge ut for gaven og få utgiftene refundert. Bilaget for kjøpet må i så fall leveres arbeidsgiver.

Får fradrag i regnskapet

Det gis fradrag i regnskapet for kostnader til slike «generelle gaver».


Får du også julegave fra en kunde?

Det er ikke uvanlig at bedrifter gir gaver til ansatte hos forretningspartnere (tredjeparter).

Gaver som ansatte får fra en av arbeidsgivers forretningsforbindelser inngår i det skattefrie beløpet på kr 5 000. Det betyr at om summen av julegaver (og andre gaver i generelle anledninger) fra egen arbeidsgiver og fra forretningsforbindelser overstiger kr 5 000 er det skatteplikt på det overskytende.

Husk at det er den formelle arbeidsgiveren som har ansvaret for å rapportere skattepliktige fordeler, også når det mottas fra tredjeparter. Dette må derfor arbeidsgiver ha oversikt over, og må pålegge de ansatte å gi beskjed om de får gaver fra forretningsforbindelser.

Firmaet som gir gave til ansatte hos sine kunder får normalt ikke fradrag for utgiftene i regnskapet, da utgifter til gaver anses som representasjon.

Dersom gaven er en reklamegjenstand, som har firmalogo og ikke koster mer enn kr 275 pr gjenstand gis det likevel fradrag for kostnaden.


Julebord som velferdstiltak

Julelunsjer, julemiddager, julebord og lignende for egne ansatte faller inn under reglene for rimelige velferdstiltak. Slike tiltak er normalt skattefrie for de ansatte.

For at slike velferdstiltak skal være skattefrie må følgende krav oppfylles:

  • Tiltaket må bestå av en naturalytelse
  • Tiltaket må være rimelig
  • Tiltaket må omfatte alle eller en betydelig gruppe ansatte
  • Tiltaket må gjennomføres som fellesarrangement


Julebord i mindre grupper

Her blir det fort spørsmål om dette ikke strider mot kravet om at det må være “alle eller en betydelig gruppe” for at det skal være skattefritt.

Høsten 2020 svarte finansministeren til stortinget at det grunnet koronasituasjonen må være greit å arrangere julebord i mindre grupper innenfor gjeldende smittevernregler og anbefalinger, uten at det medfører skatteplikt for de ansatte. I tillegg må det være greit med både gavekort og refusjon av restaurantbesøk.

Hvorvidt dette også kan gjøres i julebordsesongen 2021 har ikke skatteetaten omtalt. Jeg tenker at om smittesituasjonen tilsier at større fellesarrangement er uforsvarlig og kanskje ikke i tråd med lokale smittevernregler, så vil dette også kunne gjelde i år. Det må i så fall tas en konkret vurdering av dette.


Digitale julebord

De aller fleste ansatte har nå blitt godt vant med hjemmekontorsituasjonen, grunnet Covid-19 pandemien. Vi ser også at det blir arrangert sosiale “sammenkomster” på nett, slik som fredagsquiz, fredagspils og andre sosiale arrangementer.

Hva om vi arrangerer julebord på nett? Kan arbeidsgiver i slike tilfeller dekke mat og drikke til ansatte når de sitter hjemme og deltar på et slikt julebord?

Skattedirektoratet konkluderte høsten 2020 med at det kan arrangeres digitale julebord på lik linje med tradisjonelle julebord. Slike arrangementer er ikke begrenset til å kun gjelde under korona-pandemien.

Servering av mat i tilknytning til et slikt julebord er skattefritt, både når arbeidsgiver dekker dette og når den ansatte legger ut og får utgiftene refundert. Selv om Skattedirektoratet ikke har sagt noe om det, antar jeg at også drikke herunder alkoholholdig drikke kan dekkes.

Men, vær klar over at det også her er et krav til rimelighet.


Husk reglene for skattefrie gaver

Dersom de ansatte går ut og spiser hver for seg, f eks sammen med ektefelle/partner, faller ikke dette inn under skattefrie velferdstiltak.

Det er likevel ikke noe i veien for at arbeidsgiver gir de ansatte et gavekort for å gå ut og spise. Dette faller i så fall inn under reglene om skattefrie gaver med beløpsgrense på kr 5 000.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.