Skatt på gaver til ansatte – Når er en gave skattepliktig?

Regnskap | Oppdatert 21.11.2023

av Tormod Johansen

Dersom du gir dine ansatte gaver kan dette medføre noen skattemessige konsekvenser. Her får du en enkel gjennomgang av reglene som gjelder for skatt på gaver til ansatte.

Skatt på gaver til ansatte

Det er anledning til å gi skattefrie gaver til ansatte, dersom gaven:

  • Ligger innenfor angitte grensebeløp
  • Gis i nærmere angitte anledninger
  • Består av en naturalytelse


Grensebeløpet

Den skattefrie grensen for gaver til arbeidstakere uten at det foreligger noen spesiell anledning er på kr 5 000 i året. 

Julegaver kommer inn i denne kategorien. Det betyr at så lenge man ikke har gitt gaver til arbeidstakerne uten noen spesiell anledning tidligere i år (f. eks. sommergave), så er julegaver inntil kr 5 000 skattefrie.

Husk at det er verdien av gaven som skal legges til grunn ved vurderingen av om gaven er innenfor det skattefrie grensebeløpet, ikke hva arbeidsgiver nødvendigvis har betalt. Oppnår arbeidsgiver en god rabatt på gavene, så er det likevel prisen i sluttbrukermarkedet som skal hensyntas i forhold til bruken av gavegrensen på kr 5.000.

Må alle må få julegave?

Tidligere var det et krav for skattefritak at gavene ble gitt som en generell ordning i virksomheten. Alle ansatte måtte få gaver i samme anledning, og det var ikke anledning til å gi gaver med ulike beløp til de ansatte. Dette kravet er fjernet.

Det betyr at arbeidsgiver står friere til å velge hvem som skal få gaver, og hvilke beløp på gaver som skal gis til den enkelte.

Nå tror jeg de fleste arbeidsgivere likevel har en policy på at alle ansatte får julegaver og at de får gaver av omtrentlig samme verdi.

Kan ikke være penger

For at gaven skal være skattefri er det et krav at gaven består av en naturalytelse. Gavekort er innenfor, så fremt gavekortet ikke kan omgjøres til kontanter.

Det er med andre ord ikke anledning til å gi gaver som består av penger.

I Skatte-ABC har Skattedirektoratet likevel åpnet for at den ansatte selv kan legge ut for gaven og få utgiftene refundert. Bilaget for kjøpet må i så fall leveres arbeidsgiver.

Får fradrag i regnskapet

Det gis fradrag i regnskapet for kostnader til slike «generelle gaver».


Får du også julegave fra kunder?

Det er ikke uvanlig at bedrifter gir gaver til ansatte hos forretningspartnere (tredjeparter).

Gaver som ansatte får fra en av arbeidsgivers forretningsforbindelser inngår i det skattefrie beløpet på kr 5 000. Det betyr at om summen av julegaver (og andre gaver i generelle anledninger) fra egen arbeidsgiver og fra forretningsforbindelser overstiger kr 5 000 er det skatteplikt på det overskytende.

Husk at det er den formelle arbeidsgiveren som har ansvaret for å rapportere og trekke skatt av skattepliktige fordeler, også når det mottas fra tredjeparter. Dette må derfor arbeidsgiver ha oversikt over. Arbeidsgiver må ha rutiner som gjør at ansatte gir beskjed om de får gaver fra forretningsforbindelser.

Firmaet som gir gave til ansatte hos sine kunder får normalt ikke fradrag for utgiftene i regnskapet, da utgifter til gaver anses som representasjon.

Dersom gaven er en reklamegjenstand, som har firmalogo og ikke koster mer enn kr 297 pr gjenstand gis det likevel fradrag for kostnaden.


Rimelige velferdstiltak

Julelunsjer, julemiddager, julebord og lignende for egne ansatte faller inn under reglene for rimelige velferdstiltak. Slike tiltak er normalt skattefrie for de ansatte.

For at slike velferdstiltak skal være skattefrie må følgende krav oppfylles:

  • Tiltaket må bestå av en naturalytelse
  • Tiltaket må være rimelig
  • Tiltaket må omfatte alle eller en betydelig gruppe ansatte
  • Tiltaket må gjennomføres som fellesarrangement


Gavregelene kan også utnyttes i andre sammenhenger

Det er ikke alle arbeidsgivere som bruker hele det skattefrie beløpet på kr 5 000 i løpet av året.

Vær klar over at reglene for skattefrie gaver kan kombineres med skattepliktige naturalytelser! Det vil si at om det er gjenstående beløp på de skattefrie gavene, kan dette beløpet brukes til å redusere den skattepliktige verdien på den skattepliktige naturalytelsen. For eksempel kan man redusere fordelen av elektronisk kommunikasjon med det skattefrie gavebeløpet.

Skattepliktig fordel av elektronisk kommunikasjon er kr 4 392 pr år. Hvis det ikke er gitt noen gaver i år, kan denne fordelene “nulles ut”, ved å bruke det skattefrie gavebeløpet på kr 5 000. Det gjenstår da kr 608 til øvrige generelle gaver dette året.

Les mer om hvilke muligheter som finnes i denne bloggen om gaveregler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.