Nye innleieregler – vikariater er fremdeles lovlig

Strategi og ledelse | 18.04.2023

av Stine Folkestad

Det er mange misforståelser om de nye innleiereglene. Til tross for at Stortinget og regjeringen vedtok innstramming i Arbeidsmiljølovens regler om innleie fra bemanningsforetak i desember 2022, er det fremdeles lovlig å leie inn til vikariater. Det er kun innen bygg- og anleggsbransjen det er totalforbud mot innleie i Oslo-området.

Her er åtte enkle punkter om hva som er lov og ikke lov ved innleie:

1. Når kan du leie inn en midlertidig ansatt?

 • Vikariater (istedenfor en annen) er fortsatt lov
  • For eksempel fravær pga. sykdom, ferie, permisjoner og annet
  • Kan også være for ledige stillinger i påvente av at en fast stilling skal besettes
 • Innleie av spesialkompetanse innenfor helse, økonomi, teknologi, HR og rekruttering, marked, samt andre forretningsrådgivere – til et klart avgrenset prosjekt
 • Når innleier har skrevet avtale om tidsbegrenset innleie med sin tillitsvalgte fra en stor fagforening (med innstillingsrett) 

2. Hva er en spesialist/spesialistkompetanse?

 • Faglig ekspertise og spisskompetanse som det ikke kan forventes at innleier selv besitter
 • Ikke krav til formalkompetanse
 • Bør skille seg fra det bedriften normalt driver med

3. Hva er ikke lovlig innleie - dersom det ikke faller inn under punktene over?

 • Bygningsarbeid på byggeplasser i hele Oslo, Viken og tidligere Vestfold
 • “Vi trenger noen på lageret fordi vi har for mye å gjøre”
 • Sesongarbeidere (annet enn til jordbruk)

4. Hvem har ansvaret hvis det ikke er lovlig innleie? 

 • Innleier er ansvarlig for at innleien er lovlig. 

5. Hva er konsekvensene ved ulovlig innleie? 

 • Utleid arbeidstaker kan kreve seg fast ansatt hos innleier. Eventuelt erstatning (hvis de har hatt noe tap pga dette).
 • Arbeidstilsynet kan ved tilsyn gi pålegg om at innleien skal stanses
 • Dette er de eneste konsekvensene - man havner ikke i fengsel eller får bøter hvis innleien stanses etter pålegg fra arbeidstilsynet 

6. Hva betyr det at man må ha godkjenning fra fagforening?

 • Innleier må ha inngått avtale om tidsbegrenset innleie med sin tillitsvalgte og at den tillitsvalgte må være organisert i en fagforening med innstillingsrett
 • Minst 50 % av de ansatte innenfor fagområdet det skal leies inn til må være representert av den tillitsvalgte som har inngått avtalen. Det er ikke nødvendig at alle de andre ansatte er formelt medlemmer i samme fagforening.

7. Hva er innstillingsrett?

 • Dette er fagforeninger som har minst 10 000 arbeidstakere som medlemmer. Ikke hos den enkelte kunde, men totale medlemmer.
 • Finansforbundet og andre LO- og YS-forbund har innstillingsrett

8. Hva skjer hvis kontrakten går utover 1. juli og det er midlertidig innleie?

 • Konsekvensen er at det kan være ulovlig innleie dersom det ikke faller inn under punkt 1 
 • Ta kontakt med Azets rekrutteringsbyrå hvis du ønsker mer informasjon. 

Har du spørsmål eller kanskje behov for en vikar? Ta kontakt med oss eller les mer om vikartjenester her

FAQ - Ofte stilte spørsmål om midlertidig ansettelse

Hvor lenge kan en midlertidig ansettelse vare?

Lengden på en midlertidig ansettelse varierer etter behovet. Samtidig er det viktig å huske at man ikke kan være midlertidig ansatt til evig tid. Har en ansatt vært ansatt på midlertidige avtaler de siste tre eller fire årene vil de anses å være fast ansatt.

Når er midlertidig ansettelse lov?

Når arbeidet er av midlertidig karakter. Ved arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat). Ved praksisarbeid. For deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med. arbeids- og velferdsetaten. For idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen. den organiserte idretten.

Hva er “arbeid av midlertidig karakter”?

Prosjektbaserte avtaler brukes gjerne for arbeid av midlertidig karakter. Her har man gjerne et tidsbestemt prosjekt hvor man over en gitt periode trenger et visst antall ansatte. Disse ansettes normalt for å ivareta ett eller flere tidsbestemte prosjekter.

Hva er et vikariat?

Et vikariat er per definisjon når en ansatt arbeider i stedet for en eller flere ansatte. Vikariat i forbindelse med foreldrepermisjon er et slikt eksempel, hvor man normalt ansetter en midlertidig vikar for å dekke opp mens opprinnelig ansatt har permisjon. Ferievikarer er også et eksempel, men her skal kanskje vikaren dekke over arbeid innenfor en gitt avdeling, og som derfor ikke direkte er koblet til bare en ansatt som har ferie.

Når opphører et midlertidig ansettelsesforhold?

Det ligger i avtalen at dette er av midlertidig varighet med en definert start- og sluttdato. Når den avtalte arbeidsperioden er over, vil derfor slike avtaler automatisk opphøre. Merk at arbeidsgiver har en varslingsplikt ved opphør av avtale for arbeidsforhold som har en lengre varighet enn tolv måneder. Her skal arbeidsgiver varsle én måned i forkant av fratredelsesdatoen for nevnte avtale.

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

post author

Om Stine Folkestad

Stine er Operational Manager i Azets People og har lang erfaring fra rekruttering og utleiesegmentet i arbeidsmarkedet. Hun har ansvaret for kvalitet og implementering av strategi. Stine er sterkt involvert i endringene i AML knyttet til rekrutterings- og bemanningsbransjen. Hun er utdannet siviløkonom fra BI.