Ferievikar - dette må du vite

Lønn & HR | 14.05.2020

av Elin Heesen

** Oppdatert 14.06.2021**

Ferien står for døren og i disse dager ansettes det midlertidig ansatte som ferievikarer. Det vi ofte refererer til som “ferievikarer” er normalt basert på to forskjellige tidsavgrensede bemanningsbehov.

Det første baserer seg på at arbeidsgiver trenger å bemanne opp som følge av at andre ansatte tar ferie eller skal ut i permisjon. Dette er det lovteksten beskriver som “arbeid i stedet for en annen eller andre (vikar)”. Sommervikarer, vikariater i forbindelse med sykdom og vikarer ved foreldrepermisjon er noen eksempler på slike ansettelser.

Det andre baserer seg på at man for en tidsavgrenset periode opplever økt arbeidsmengde og som følge av dette har et midlertidig behov for flere ansatte. Lovteksten kaller dette for “når arbeidet er av midlertidig karakter”. Sesongarbeidere i forbindelse med innhøsting og sommerjobb som servitør i sommersesongen er to eksempler på dette.

Har du som arbeidsgiver kontroll på hvilket grunnlag dine ferievikarer kan ansettes, eller at hovedregelen for ansettelse er fast stilling? Med andre ord, når du som arbeidsgiver har ansatte i midlertidige stillinger har du å gjøre med unntaksbestemmelser i lovverket.

Når kan man ansette en vikar?

Grunnlaget for ansettelsen er det viktig at du som arbeidsgiver har kontroll på. De to grunnene som er nevnt over finner du beskrevet i arbeidsmiljølovens §14-9 andre ledd, som unntak hvor arbeidsgiver har mulighet til å ansette midlertidig.

Hovedregelen for ansettelser er nemlig fast ansettelse, og vi har dermed å gjøre med unntak som er viktig å dokumentere. Dette gjør vi ved å henvise til riktig grunnlag når vi skriver ansettelsesavtalen med den ansatte. For “arbeid av midlertidig karakter” henviser vi til AML §14-9 andre ledd bokstav A mens for “arbeid i stedet for en annen eller andre (vikar)” henviser vi til AML §14-9 andre ledd bokstav B. Har vi ansettelser hvor arbeidet er en kombinasjon av forskjellige grunnlag skal dette også fremkomme av avtalen.

Ansettelsesavtaler for ferievikarer

En ansettelsesavtale skal inngås med alle ansatte, både faste og midlertidige. Det er i en ansettelsesavtale ikke anledning til å avtale seg bort fra lovverket, men det er anledning til å gi bedre vilkår enn de minstekravene som loven gjengir. Avtalen skal inngås skriftlig. Vi anbefaler i tillegg at en ansettelsesavtale signeres senest den dagen ansatte har sin første arbeidsdag.

Husk! Gode ansettelsesavtaler sikrer både arbeidstaker og arbeidsgiver gjennom hele arbeidsforholdets varighet.

Hva skal ansettelsesavtalen inneholde?

 • Navn på arbeidstaker og arbeidsgiver
 • Adresse til arbeidsplassen
 • Stillingstittel eller en beskrivelse av arbeidet som skal utføres
 • Tidspunktet for når arbeidsforholdet starter
 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
 • Prøvetidsbestemmelser
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
 • Lønnsvilkår og eventuelle andre tillegg/godtgjørelser som ikke inngår i lønnen
 • Utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstiden
 • Lengde av pauser
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid med videre
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.
 • Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er

Malverk for ansettelsesavtaler hjelper deg som arbeidsgiver når du skal ansette nye personer. Det er mye å huske på om du egenhendig skal fylle inn en “tom” arbeidsavtale mal. Vi hjelper deg gjerne med dette arbeidet!

Bli ekspert på arbeidsavtaler til ferievikarer på 30 minutter - last ned vårt webinar. 

Hva om du ikke er fornøyd med arbeidet til ferievikaren?

Oppfølging og opplæring av ferievikarer er etter min mening enda viktigere for midlertidige ansatte da oppfølging og opplæring skal gjøres i løpet av en relativt kort periode. Mange bedrifter har innsett viktigheten av dette og tilpasset sine onboarding-programmer slik at disse ivaretar alle ansatte - uavhengig av om de er midlertidige eller faste ansatte.

Samtidig oppstår det av og til situasjoner hvor arbeidstaker ikke leverer som avtalt. Selv om ansattforholdet er midlertidig kan ikke arbeidsgiver avslutte dette etter eget forgodtbefinnende. Kravene til oppsigelse er lik uavhengig av om du er midlertidig eller fast ansatt. Vi anbefaler at prøvetid tas med som et eget punkt i arbeidsavtalene, både for midlertidige og faste ansatte. Selv for korte oppdrag vil prøvetid kunne avtales. Prøvetid skal alltid avtales skriftlig.

Oppsigelse av ansatte skal gjøres på saklig grunnlag. I prøvetid er terskelen for oppsigelse noe lavere enn ellers. Likevel må du som arbeidsgiver vurdere om den ansatte har fått en reell sjanse til å lykkes. Les gjerne mer om dette i vår blogg om hvordan en saklig oppsigelse skal gjøres.

Når opphører midlertidige arbeidsforhold?

Midlertidige ansettelsesavtaler som har en definert start og sluttdato, opphører når den avtalte arbeidsperioden er omme. I noen avtaler ser vi at arbeidsforholdet kobles til at bestemte arbeidsoppgaver skal fullføres, og at ved ferdigstillelse av disse vil arbeidsforholdet opphøre. At noe opphører betyr bare at det avsluttes. Det er ikke nødvendig å si opp midlertidig ansatte så lenge disse fullfører sitt arbeidsforhold i henhold til arbeidsavtalen.

Har man en arbeidsavtale hvor opphør av arbeidsforhold er godt beskrevet, kan man unngå unødvendige diskusjoner med ferievikaren i etterkant.

Les mer om midlertidig ansettelser.

Har alle ferievikarer krav på minstelønn?

Det er per dags dato ikke noen generell minstelønn i Norge. Likevel er det i enkelte bransjer nå innført minstelønn for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. Er din bedrift omfattet av krav til minstelønn, vil dette gjelde både for faste, midlertidige og innleide ansatte. Husk at du kan ikke avtale det til dårligere vilkår enn det loven legger opp til.

Ferievikarer under 18 år?

For unge arbeidstakere under 18 år gjelder egne regler for arbeidstid, pauser og arbeidsfrie perioder. De har krav på minst en halv time pause når den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time, i tillegg til egne regler som begrenser nattarbeid. Har du ansatte under 18 år anbefales Arbeidstilsynet sine sider for mer detaljert informasjon.

Har du overholdt drøftingsplikten?

I henhold til Arbeidsmiljøloven §14-9 har arbeidsgiver plikt til å drøfte bruken av midlertidige ansettelser - minimum en gang i året med tillitsvalgte. Har selskapet ingen tillitsvalgte gjøres dette med en ansattrepresentant, verneombud, AMU eller andre valgte personer som kan representere de ansatte. I møtene drøftes grunnlaget og omfanget av midlertidige ansettelser, samt konsekvensene midlertidige ansettelser har på arbeidsmiljøet.

Azets kan hjelpe deg!

Ønsker du å vite mer, eller brenner du inne med flere ubesvarte spørsmål? Azets har ledende kompetanse innenfor HR, bemanning og rekruttering og står klare til å hjelpe deg.

Trenger du hjelp til å finne rett kandidat til en fast eller midlertidig stilling? Azets hjelper deg gjerne med å finne riktig ansatt. En feilansettelse kan koste dyrt, og Azets hjelper deg gjerne med å finne riktig løsning som passer ditt faktiske behov.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Kontakt oss

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Om Elin Heesen

Elin er seniorrådgiver i Azets Advisory sitt HR-team. Hun arbeider tett på sine kunder både med arbeidsrettslige, personalrelaterte eller arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. Hun er en racer på excel, og digger digitalisering. Den siste tiden har hun arbeidet mye med tariffavtaler og interne prosesser i tariffregulerte bedrifter.