Dette er morgendagens vinnere i byggebransjen

Strategi og ledelse | 31.05.2018

av Sigbjørn Stedje

Digitaliseringen av arbeidsprosesser forandrer arbeidshverdagen vår. Den siste tiden har jeg hatt gleden av å diskutere med ledere i byggebransjen om hvordan digitalisering påvirker eget selskap og bransjen.

Min konklusjon etter disse samtalene er at ledere kan plasseres i tre grupper. I den første finnes ledere som har hatt suksess ved å arbeide tradisjonelt, og som ikke ser seg tjent med å investere i ny teknologi. I den andre gruppen finnes ledere som erkjenner at digitale løsninger forenkler og forbedrer prosesser, men har ikke noen klar plan på hvordan dette hjelper eget selskap. I den tredje og siste gruppen finnes ledere som forstår at digitale løsninger kun er et verktøy, og det er hvordan man bruker verktøyet som er avgjørende.

Står overfor store endringer

I følge Statistisk Sentralbyrå er bygg og anlegg en av de bransjene som har lavest investeringsnivå i forskning og utvikling. Det forteller at aktører i byggebransjen i liten grad har sett nytten av å forbedre eksisterende prosesser. Her spiller nok samspillet med andre aktører i prosjekter en sentral rolle. Men nå peker flere ting i retning av et værskifte:

 • Statsbygg og Forsvarsbygg sine krav om digitale prosjekteringsprosesser medfører at planleggingsfasen blir mer grundig i denne typen prosjekter.
 • Bygg21 er et samarbeidsprosjekt mellom bransjen og myndigheter med ambisjoner om 20 prosent kostnadsreduksjon for hele bransjen innen utgangen av 2020 (målt mot 2013-nivå).
 • Den viktigste faktoren er kanskje ledere i enkelte selskaper som ser økt konkurransekraft i etableringen av et harmonisk samarbeid mellom fagområder – der bruken av digitale verktøy er middelet.

Denne typen ledere øyner muligheten for rask vekst og bedre marginer enn konkurrenter.  

3 grep som letter byggingen

Et byggeprosjekt er komplekst å lede. Skal overskridelser unngås, må utfordringene løses før de oppstår på byggeplassen. Dette forutsetter tre viktige grep:

 • For det første vil det være svært fordelaktig å lage en prototype av bygget og teste dette før bygget bygges. Bygg og anlegg har etablert standarder for delene som benyttes i en prototype. Prosessen kalles bygningsinformasjonsmodellering (BIM).
 • For det andre må flere kompetanseområder bidra med problemløsning i planleggingsfasen. Dette krever igjen at samarbeidspartner ønsker å dele sin kunnskap, og at de setter av tid og ressurser før den fysiske jobben starter. For å få dette samspillet til å virke, må alle deltakere være med og bidra aktivt i planleggingen. Målet er å få summen av helheten til å bli større en hver enkelt parts uavhengige bidrag.
 • For det tredje kreves tydelig lederskap for å samle alle og jobbe mot samme mål. Å få alle til å forstå det store bildet, og hva deres bidrag kan utgjøre, krever en stødig hånd på roret.

Dette kjennetegner morgendagens vinnere i byggebransjen

Digitale verktøy muliggjør i dag et samspill mellom aktører i prosjekter som trolig vil snu bransjen på hodet.

personspeak.jpgDet er ikke et ukjent fenomen at nye aktører blomstrer opp når ny teknologi endrer tradisjonelle arbeidsmåter.

Om dette også vil skje innen bygg og anlegg kan bare tiden vise. Vi tror morgendagens vinnere i bygg og anlegg er aktørene som:

 • Evner å få deltakere i prosjekter til å samhandle effektivt.
 • Behersker digitale verktøy.
 • Legger til rette for en kultur som ønsker å dele innsikt på tvers av fagområder.
 • Er gode på praktisk problemløsning.
 • Ser nytten av å investere i digitale verktøy og kompetanse der man kanskje ikke kan regne hjem investeringen direkte i egen bedrift.  

I Azets har vi et team med spesialkompetanse på økonomi i bygg- og anleggssektoren. Gjennom en lang digitaliseringsreise og betydelige investeringer i ny teknologi, har vi god innsikt i hvordan standardisering og automatisering gir konkurransefortrinn. Ta gjerne kontakt med oss for å finne ut mer. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Sigbjørn Stedje

Sigbjørn har jobbet som seniorrådgiver i Azets og har mer enn 20 års fartstid i ulike lederroller i næringslivet. I Azets hjalp han selskaper med utvikling og vekst.