Verdensdagen for arbeidsmiljø

Lønn & HR | 28.04.2022

av Ingrid Petterson

Hver dag dør flere tusen mennesker av yrkesrelaterte skader verden rundt. FN har dedikert 28. april til dagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, eller den internasjonale arbeidsmiljødagen, om du vil.

Trygt og sikkert arbeidsmiljø er FNs 8. bærekraftsmål, og handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Hva mener FN med anstendig arbeid?

Jo, arbeid som:

  • er produktivt
  • gir en rettferdig inntekt
  • sikkerhet på arbeidsplassen
  • sosial beskyttelse til familier

Under delmål 8.8 fokuseres det på å beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Her ligger et særlig fokus på arbeidsinnvandrere og kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i usikre eller vanskelige arbeidsforhold.

FN-arbeid-vekst.png

Trygge, stabile arbeidsplasser som nøkkel til bærekraftig utvikling

Pandemien har ført til en av de verste økonomiske nedgangstidene i det siste århundret. Globalt var arbeidsledigheten på 6,5 % i 2020. Vi mistet fire ganger flere arbeidsplasser under pandemien sammenlignet med under finanskrisen i 2007-2009. Av disse ble kvinner og unge arbeidstakere sterkest rammet.

Før pandemien deltok 60,2% av verdens arbeidstakere i den uformelle økonomien. FNs beregninger viser at 75% av disse ble hardt rammet av nedstenginger (Kilde: SDG rapport 2021). Deler av jordas befolkning har så lav inntekt at de ikke kan leve av det de tjener. Å skape trygge, stabile arbeidsplasser er en nøkkel til bærekraftig utvikling.

For Norge sin del har rundt 76 prosent av alle mellom 20 og 66 år en jobb å gå til. Men vi må allikevel gjøre mer for å hindre at unge mennesker ikke faller ut av skole og arbeidsliv

Tiltak for bedre arbeidsvilkår og arbeidsmiljø

Verdensdagen for arbeidsmiljø 2022 setter fokus på medvirkning og sosial dialog for å skape en positiv helse- og sikkerhetskultur. Gjennom pandemien ble det tydelig at et sterkt HMS-system, hvor deltakelse fra styresmakter, arbeidstakere, arbeidsgivere, offentlige helseaktører og andre relevante parter både på nasjonalt og virksomhetsnivå, har vært avgjørende i beskyttelsen av arbeidsmiljø og ivaretakelsen av arbeidstakeres helse og sikkerhet.

FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) arbeider for å lage felles internasjonale regler for arbeidslivet. Hvordan arbeidslivet organiseres omfattes av mange av arenaene FN allerede jobber med, slik som menneskerettigheter, konfliktforebygging, bærekraftig utvikling og helse. Å sikre ordninger som gir sosial beskyttelse i form av trygd og pensjon, eller å bekjempe diskriminering i arbeidslivet er aktuelle temaer.

I ILO møtes representanter fra medlemslandenes myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

En sterk HMS kultur ivaretar helse og sikkerhet

En positiv HMS-kultur bygger på inkludering gjennom meningsfull involvering av alle parter i virksomheten, og å sammen sette fokus på kontinuerlig forbedring av helse og sikkerhet på jobb. I virksomheter med tydelig HMS-fokus føler ansatte seg trygge når de melder fra om mulige risikofaktorer eller farer på arbeidsplassen, og ledelsen er proaktive i samarbeid med arbeidstakerne i søken etter gode, effektive og bærekraftige løsninger. Dette krever åpen kommunikasjon og gjensidig respekt.

HMS i et økonomisk perspektiv

Digital HMS-håndbok – Komplett oppslagsverk for ansatte og ledere

Webinar | HMS i et økonomisk perspektiv

Få et sunt arbeidsmiljø

Ønsker du hjelp til HMS-arbeidet eller råd til bedre arbeidsmiljø?

Vil du vite mer eller har du spørsmål knyttet til internkontroll og HMS? Ta kontakt for en uforpliktende prat. Azets har ledende kompetanse innen HR og HMS, og kan hjelpe deg med å få på plass gode løsninger tilpasset din virksomhet.

Kontakt oss

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Om Ingrid Petterson

Ingrid har sin fagkrets fra psykologi og helsevitenskap og har erfaring fra både privat og offentlig sektor, nå sist i Coperio Bedriftshelse. Hun har hele tiden jobbet med HR, og har sin styrke innen systematisk HMS, sykefravær, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. Ingrid startet sommeren 2020 som Seniorrådgiver i HR Advisory hvor hun jobber med å levere raskere merverdi til våre kunder gjennom innovativ HR og HMS.