Dette må du vite om pensjon og AFP

Lønn & HR | 03.03.2020

av Tormod Johansen

Norske arbeidsgivere har, med få unntak, en plikt til å opprette pensjonsordning for sine ansatte. Denne plikten følger av lov om obligatorisk tjenestepensjon og stiller krav til et gitt minstenivå for pensjon. Pensjonsordningen som arbeidsgiver plikter å opprette må være lik for alle ansatte. Mange bedrifter er også bundet av tariffavtaler som er tilknyttet AFP – dette omtales senere i innlegget. 

Ulike former for pensjon

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvilken type pensjonsordning som skal opprettes. Det kan velges mellom tre ulike typer av pensjon: 

  • Innskuddspensjon 
  • Ytelsespensjon 
  • Hybridpensjon (kalles også tjenestepensjon) 

De aller fleste arbeidsgivere har innskuddspensjon – noe som er den dominerende pensjonsordninger for private arbeidsgivere. I denne bloggen omtaler vi reglene for innskuddspensjon. 

I tillegg til selve pensjonsordningen kan arbeidsgiver tegne uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon.

Det må også tegnes en premiefritaksforsikring som sikrer at ansatte som blir minst 20 % uføre fortsatt får innskudd i pensjonsordningen. 

Hvilke firmaer må ha pensjonsordning? 

Plikten til å opprette pensjonsordning avhenger av antall ansatte og deres stillingsprosent. Disse bedriftene må ha pensjonsordning: 

  • Minst to ansatte som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av en full stilling
  • Minst en arbeidstaker uten eierinteresse i bedriften som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 % eller mer av en full stilling

Flere personer i bedriften som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av en full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Dette betyr at om det er en aksjeselskap som eies av to personer, og begge eierne jobber og har en stillingsprosent på minst 75 %,  plikter de å opprette pensjonsordning. Det samme om det bare er en ansatt i minst 75 % stilling som ikke har noen eierandeler – terskelen for å opprette pensjonsordninger er derfor ganske lav. 

Hvilke ansatte må meldes inn i pensjonsordningen? 

Når arbeidsgiver oppfyller kriteriene for å opprette en pensjonsordning skal ordningen omfatte alle ansatte som har: 

  • fylt 20 år 
  • arbeidstid og lønn som tilsvarer minst 20 prosent av full stilling

Har du sesongarbeidere som i løpet av året arbeider minst 20 %  skal disse meldes inn i pensjonsordningen. Det kan fastsettes at sesongarbeidere kun skal være medlem når arbeidet som er utført i løpet av de siste 3 år utgjør minst 20 % av fulltidsstilling for hvert av de tre siste årene. 

Hvor mye må arbeidsgiver betale til pensjonsordningen? 

Her må det skilles på hva som er minimumskravene i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon og hvor mye arbeidsgiver maksimalt kan dekke etter lov om innskuddspensjon. 

Minimumsinnskudd – 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G

Maksimalt innskudd – 7 % av lønn inntil 12 G, samt et tilleggsinnskudd på 18,1 prosent av lønnen mellom 7,1 G og 12 G

Egenandel 

Det kan bestemmes at ansatte skal betale en egenandel til pensjonsordningen. Dette gjelder i så fall alle ansatte. Egenandelen kan ikke være høyere enn 4 % av lønnsgrunnlaget, og heller ikke høyere enn arbeidsgivers tilskudd. 

Eksempel – minsteinnskudd

En ansatt har lønn på kr 575 000.

Grunnbeløpet er pr februar 2020 er kr 99 858.

Innskudd

Grunnlag kr 575 000 – kr 99 858 kr 475 142

Innskudd: kr 475 142 x 2 % kr     9 502


Eksempel – maksimalt innskudd

En ansatt har lønn på kr 575 000.

Grunnbeløpet er pr februar 2020 er kr 99 858.

Innskudd

Grunnlag kr 575 000

Innskudd 575 000 x 7 % kr   40 250

 

Som du ser så er det veldig stor forskjell om arbeidsgiver går for en ordning med minsteinnskudd eller maksimalt innskudd. Differansen i eksemplene er på kr 30 748 i årlig innskudd. 

Hva regnes som lønn? 

Innskuddene baserer seg på lønn som er mottatt fra arbeidsgiver. Men, skal all lønn med? Hva med naturalytelser og dekning av utgifter? 

Hovedregelen er at all lønn skal være med – men, arbeidsgiver har mulighet til å bestemme at deler av lønnen holdes utenom pensjonsgrunnlaget. 

Blant annet kan varierende og midlertidige tillegg holdes utenom. Det samme gjelder naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser samt overtidsgodtgjørelse.

Medlemskap ved sykdom og permisjon 

Ansatte som blir sykmeldt skal ikke meldes ut av ordningen. Det betyr at arbeidsgiver må betale innskudd i perioden den ansatte er syk. 

Er den ansatte syk mer enn ett år, skal innskudd dekkes av premiefritaksforsikringen. 

Ved permisjon beholder den ansatte medlemskapet dersom det er forutsatt at arbeidet skal gjenopptas etter permisjonen. Dette gjelder uansett ved lovbestemte permisjoner. 

Ved permisjoner som ikke er lovbestemt står arbeidsgiver fritt til å velge hva som skjer med medlemskapet. 

Skattereglene 

Innskudd som arbeidsgiver foretar er ikke skattepliktig for de ansatte. Den ansatte skattlegges først den dagen pensjonen blir utbetalt. 

Arbeidsgiver må imidlertid betale arbeidsgiveravgift av innskuddene samt av administrasjonsomkostningene. 

Hva er viktig å huske på? 

Det er viktig at pensjonsordningen oppdateres fortløpende. Nye ansatte i minst 20% stilling må meldes inn med en gang, og ansatte som slutter på meldes ut. 

Endringer i arbeidsforholdet må også rapporteres – som for eksempel lønnsjusteringer, endringer i stillingsprosent, ol. 

Konsekvensene av å ikke melde endringer, som for eksempel utmelding av ansatte som slutter, kan være at arbeidsgiver betaler for høyt innskudd til pensjonsordningen. 

 

Nye regler for innskuddspensjon fra 2021

Stortinget vedtok i april 2019 endringer i loven om innskuddspensjon – de nye reglene forventes å tre i kraft først fra 2021. 

Dagens regel om at man må ha vært medlem av pensjonsordningen minst 12 måneder for å få med seg oppspart pensjonskapital oppheves. Arbeidstakerne skal, når de nye reglene trer i kraft, få med seg sin oppsparte kapital uavhengig av lengden på ansettelsesforholdet. Dette er godt nytt for de som har hyppige jobbskifter. 

 

Egen pensjonskonto

Stortinget vedtok også at arbeidstakere skal ha egen pensjonskonto hvor opptjent pensjonskapital fra tidligere arbeidsgivere samles. Enten hos arbeidsgiver eller på en egen pensjonskonto hos en annen pensjonstilbyder.

Formålet med å samle alle pensjonsmidlene på èn konto er at pensjonskapitalen forvaltes mer effektivt og at arbeidstaker får mest mulig pensjon for innbetalingene – blant annet i form av lavere kostnader til forvaltning og administrering. En egen pensjonskonto vil også bidra til at arbeidstaker får en bedre oversikt over sin egen pensjonsopptjening.

Kort om avtalefestet pensjon 

Avtalefestet pensjon (AFP) er en ordning som gjelder arbeidsgivere som er bundet av tariffavtale og hvor AFP er en del av avtalen. Når bedriften har tariffavtale med AFP er hovedregelen at alle ansatte er med, uavhengig av om de er fagorganisert. Dette gjelder også sesongarbeidere, vikarer og lærlinger. Fellesordningen for AFP administrerer dette.

Minstekrav til bemanning 

For å være med i AFP-ordningen må arbeidsgiver ha minst én arbeidstaker i full stilling, eller flere arbeidstakere som til sammen utgjør minst ett årsverk. Daglig leder og eier med betydelig eierinteresse tas ikke med i vurderingen av om minstekravet til bemanning er oppfylt. 

Premie 

Premiesatsen er på 2,5% av ansattes lønn mellom 1 G og 7,1 G. Det skal regnes med gjennomsnittlig grunnbeløp i løpet av året. Premien betales kvartalsvis.  Ansatte som er mellom 13-61 år skal normalt regnes med når premien til AFP-ordningen beregnes.

Lønnsgrunnlag

Lønnsgrunnlaget som det betales premie for baseres på innrapportert lønn i a-meldingene. Hvilke ytelser som inngår i premieberegningen følger av vedlegg 7 til vedtektene for AFP-ordningen, som du kan lese mer om her

Skatt og arbeidsgiveravgift 

Arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av innbetalt premie til AFP-ordningen. Premien er skattefri for de ansatte. 

FAQ - Ofte stilte spørsmål om pensjonsordning AFP

Hvilke firmaer må ha pensjonsordning?

Plikten til å opprette pensjonsordning avhenger av antall ansatte og deres stillingsprosent. Disse bedriftene må ha pensjonsordning: Minst to ansatte som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av en full stilling. Minst en arbeidstaker uten eierinteresse i bedriften som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 % eller mer av en full stilling.

Hvilke ansatte må meldes inn i pensjonsordningen?

Når arbeidsgiver oppfyller kriteriene for å opprette en pensjonsordning skal ordningen omfatte alle ansatte som har: Fylt 20 år og arbeidstid og lønn som tilsvarer minst 20 prosent av full stilling.

Hvor mye må arbeidsgiver betale til pensjonsordningen?

Her må det skilles på hva som er minimumskravene i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon og hvor mye arbeidsgiver maksimalt kan dekke etter lov om innskuddspensjon. Minimumsinnskudd – 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G Maksimalt innskudd – 7 % av lønn inntil 12 G, samt et tilleggsinnskudd på 18,1 prosent av lønnen mellom 7,1 G og 12 G

Azets kan hjelpe deg

Pensjon er ikke enkelt og det krever en del av arbeidsgiver for å ha full oversikt. Samtidig er det veldig viktig å ha rutinene på plass, både med tanke på å innmelding og utmelding av ordningen og ikke minst hva det skal beregnes innskudd av. Justeringer og endringer i arbeidsforholdet må fortløpende meldes inn. 

Husk at det er også forskjell i betingelser fra pensjonstilbyder til pensjonstilbyder. 

Synes du dette virker uoversiktlig og vanskelig? Trenger du hjelp til å få oversikt i din bedrift? Vi har flere eksempler på hva vi kan hjelpe med: 

  • Finne pensjonstilbyder og klargjøre pensjonsavtalen. 
  • Bistå med innarbeiding av gode rutiner og oppfølging av pensjonsrapporteringen. 
  • Oppdatere pensjonsportalen med alle aktuelle endringer (lønnsendringer, nyansatte, ansatte som slutter osv). 

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som senior rådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.