Dette må du vite om pensjon og AFP

Lønn & HR | 10.08.2022

av Tormod Johansen

Norske arbeidsgivere har, med få unntak, en plikt til å opprette pensjonsordning for sine ansatte. Denne plikten følger av lov om obligatorisk tjenestepensjon og stiller krav til et gitt minstenivå for pensjon.

Pensjonsordningen som arbeidsgiver plikter å opprette må være lik for alle ansatte. Mange bedrifter er også bundet av tariffavtaler som er tilknyttet AFP – dette omtales senere i innlegget.

Ulike former for pensjon

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvilken type pensjonsordning som skal opprettes. Det kan velges mellom tre ulike typer av pensjon:

 • Innskuddspensjon
 • Ytelsespensjon
 • Hybridpensjon (kalles også tjenestepensjon)

De aller fleste arbeidsgivere har innskuddspensjon – noe som er den dominerende pensjonsordninger for private arbeidsgivere. I denne bloggen omtaler vi reglene for innskuddspensjon.

I tillegg til selve pensjonsordningen kan arbeidsgiver tegne uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon.

Det må også tegnes en premiefritaksforsikring som sikrer at ansatte som blir minst 20 % uføre fortsatt får innskudd i pensjonsordningen.

Les også: Derfor bør du gi dine ansatte god pensjon

Hvilke firmaer må ha pensjonsordning?

Plikten til å opprette pensjonsordning avhenger av antall ansatte og deres stillingsprosent. Disse bedriftene må ha pensjonsordning:

 • Minst to ansatte som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av en full stilling
 • Minst en arbeidstaker uten eierinteresse i bedriften som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 % eller mer av en full stilling
 • Flere personer i bedriften som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av en full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Dette betyr at om det er en aksjeselskap som eies av to personer, og begge eierne jobber og har en stillingsprosent på minst 75 %, plikter de å opprette pensjonsordning. Det samme om det bare er en ansatt i minst 75 % stilling som ikke har noen eierandeler.

Terskelen for å opprette pensjonsordninger er derfor ganske lav.

Webinar | Få oversikt over de nye pensjonsreglene!

Hvilke ansatte må meldes inn i pensjonsordningen?

Når arbeidsgiver oppfyller kriteriene for å opprette en pensjonsordning gjelder følgende:

 • Arbeidsgiver må spare til pensjon fra første krone (tidligere var det en plikt til å spare først fra 1 G.)
 • Alle ansatte som har fylt 13 år og som får innrapportert lønn i a-meldingen må meldes inn i pensjonsordningen

Den tidligere regelen om at den ansatte måtte ha fylt 20 år og ha minst 20% stilling, er fjernet.

Særregelen for sesongarbeidere er fjernet fra 2022. Sesongarbeidere skal meldes inn om de oppfyller kravene over.

Hvor mye må arbeidsgiver betale til pensjonsordningen?

Her må det skilles på hva som er minimumskravene i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon og hvor mye arbeidsgiver maksimalt kan dekke etter lov om innskuddspensjon.

Minimumsinnskudd – 2 % av lønn til og med 12 G

Maksimalt innskudd – 7 % av lønn inntil 12 G, samt et tilleggsinnskudd på 18,1 prosent av lønnen mellom 7,1 G og 12 G

Egenandel

Det kan bestemmes at ansatte skal betale en egenandel til pensjonsordningen. Dette gjelder i så fall alle ansatte. Egenandelen kan ikke være høyere enn 4 % av lønnsgrunnlaget, og heller ikke høyere enn arbeidsgivers tilskudd. Summen av arbeidsgivers innskudd og medlemsinnskudd kan ikke overstige satsene over.

Eksempel – minsteinnskudd

En ansatt har lønn på kr 575 000.

Grunnbeløpet pr 1 mai 2022 er kr 111.477.
Innskudd: kr 575 000 x 2 % kr 11.500


Eksempel – maksimalt innskudd

En ansatt har lønn på kr 575 000.

Grunnbeløpet er pr 1 mai 2022 kr 111.477.
Innskudd 575 000 x 7 % kr 40 250


Som du ser så er det veldig stor forskjell om arbeidsgiver går for en ordning med minsteinnskudd eller maksimalt innskudd. Differansen i eksemplene er på kr 28 750 i årlig innskudd.

Hva regnes som lønn?

Innskuddene baserer seg på lønn som er mottatt fra arbeidsgiver. Men, skal all lønn med? Hva med naturalytelser og dekning av utgifter?

Hovedregelen er at all lønn skal være med – men, arbeidsgiver har mulighet til å bestemme at deler av lønnen holdes utenom pensjonsgrunnlaget.

Blant annet kan varierende og midlertidige tillegg holdes utenom. Det samme gjelder naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser samt overtidsgodtgjørelse.

Medlemskap ved sykdom og permisjon

Ansatte som blir sykmeldt skal ikke meldes ut av ordningen. Det betyr at arbeidsgiver må betale innskudd i perioden den ansatte er syk.

Er den ansatte syk mer enn ett år, skal innskudd dekkes av premiefritaksforsikringen.

Ved permisjon beholder den ansatte medlemskapet dersom det er forutsatt at arbeidet skal gjenopptas etter permisjonen. Dette gjelder uansett ved lovbestemte permisjoner.

Ved permisjoner som ikke er lovbestemt står arbeidsgiver fritt til å velge hva som skjer med medlemskapet.

Skattereglene

Innskudd som arbeidsgiver foretar er ikke skattepliktig for de ansatte. Den ansatte skattlegges først den dagen pensjonen blir utbetalt.

Arbeidsgiver må imidlertid betale arbeidsgiveravgift av innskuddene samt av administrasjonsomkostningene.

Hva er viktig å huske på?

Det er viktig at pensjonsordningen oppdateres fortløpende. Nye ansatte som er 13 år og som har lønn som rapporteres i a-meldingen må meldes inn fra den måneden lønnen overstiger grensen for rapportering, og ansatte som slutter må meldes ut.

Endringer i arbeidsforholdet må også rapporteres – som for eksempel lønnsjusteringer, endringer i stillingsprosent, ol.

Konsekvensene av å ikke melde endringer, som for eksempel utmelding av ansatte som slutter, kan være at arbeidsgiver betaler for høyt innskudd til pensjonsordningen.

Les også: Nye pensjonsregler fra 2022

A-meldingen blir enda viktigere!

Fra og med 2022 har de fleste pensjonsselskapene startet arbeidet med å hente opplysninger fra a-meldingen for å oppdatere pensjonsopplysningene. Ikke alle pensjonsselskaper er pr i dag helt klare med dette, men vi forventer at de fleste er i gang i løpet av 2022 og første halvdel av 2023.

Dette får betydning for deg som arbeidsgiver. Fra det tidspunkt hvor pensjonsselskapet henter opplysninger fra a-meldingen, skal det ikke lenger sendes pensjonsfil eller oppdatere pensjonsgrunnlaget i pensjonsportalen.

Du får beskjed fra din pensjonsleverandør når du kan stoppe å oppdatere pensjonsportalen eller sende pensjonsfil.

NB! Det er viktig at alle lønnsartene i lønnssystemet er satt opp med korrekte lønnsbeskrivelser slik A-ordningen krever. Det er også viktig at ansattopplysninger er oppdatert til enhver tid, f eks stillingsprosent, lønnsendringer, permisjoner, mm.

Du beholder opptjent pensjon uansett ansettelsestid

Tidligere var det en regel som tilsa at den ansatte måtte være ansatt i minst 12 måneder for å få med seg pensjonssparingen hos arbeidsgiveren.

Denne regelen ble endret fra og med 2021, og de ansatte får nå med seg sin oppsparte kapital uavhengig av lengden på ansettelsesforholdet. Dette er godt nytt for de som har hyppige jobbskifter.

Egen pensjonskonto

Alle ansatte med innskuddspensjon har fått en egen pensjonskonto hvor opptjent pensjonskapital fra tidligere arbeidsgivere samles. Egen pensjonskonto opprettes hos arbeidsgivers pensjonsleverandør, eller hos en annen selvvalgt pensjonstilbyder.

Formålet med å samle alle pensjonsmidlene på èn konto er at pensjonskapitalen forvaltes mer effektivt og at arbeidstaker får mest mulig pensjon for innbetalingene – blant annet i form av lavere kostnader til forvaltning og administrasjon. En egen pensjonskonto bidrar til at arbeidstaker får en bedre oversikt over sin egen pensjonsopptjening.

Kort om avtalefestet pensjon

Avtalefestet pensjon (AFP) er en ordning som gjelder arbeidsgivere som er bundet av tariffavtale og hvor AFP er en del av avtalen. Når bedriften har tariffavtale med AFP er hovedregelen at alle ansatte er med, uavhengig av om de er fagorganisert. Dette gjelder også sesongarbeidere, vikarer og lærlinger. Fellesordningen for AFP administrerer dette.

Minstekrav til bemanning

For å være med i AFP-ordningen må arbeidsgiver ha minst én arbeidstaker i full stilling, eller flere arbeidstakere som til sammen utgjør minst ett årsverk. Daglig leder og eier med betydelig eierinteresse tas ikke med i vurderingen av om minstekravet til bemanning er oppfylt.

Premie

Premiesatsen er på 2,6% av ansattes lønn mellom 1 G og 7,1 G. Det skal regnes med gjennomsnittlig grunnbeløp i løpet av året. Premien betales kvartalsvis. Ansatte som er mellom 13-61 år skal normalt regnes med når premien til AFP-ordningen beregnes.

Lønnsgrunnlag

Lønnsgrunnlaget som det betales premie for baseres på innrapportert lønn i a-meldingene. Hvilke ytelser som inngår i premieberegningen følger av vedlegg 7 til vedtektene for AFP-ordningen, som du kan lese mer om her.

Skatt og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av innbetalt premie til AFP-ordningen. Premien er skattefri for de ansatte.

FAQ - Ofte stilte spørsmål om pensjonsordning AFP

Hvilke firmaer må ha pensjonsordning?

Plikten til å opprette pensjonsordning avhenger av antall ansatte og deres stillingsprosent. Disse bedriftene må ha pensjonsordning: Minst to ansatte som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av en full stilling. Minst en arbeidstaker uten eierinteresse i bedriften som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 % eller mer av en full stilling.

Hvilke ansatte må meldes inn i pensjonsordningen?

Når arbeidsgiver oppfyller kriteriene for å opprette en pensjonsordning skal ordningen omfatte alle ansatte som har: Fylt 13 år og arbeidstid og lønn som har lønn som skal rapporteres i a-meldingen. Ansatte skal meldes inn fra den måneden grensen for lønnsrapportering er overskredet. Grensen for innrapportering av lønn i a-meldingen er kr 1.000 for ordinære arbeidsgivere og kr 10.000 for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner.

Hvor mye må arbeidsgiver betale til pensjonsordningen?

Her må det skilles på hva som er minimumskravene i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon og hvor mye arbeidsgiver maksimalt kan dekke etter lov om innskuddspensjon. Minimumsinnskudd – 2 % av lønn til og med 12 G. Maksimalt innskudd – 7 % av lønn inntil 12 G, samt et tilleggsinnskudd på 18,1 prosent av lønnen mellom 7,1 G og 12 G

Azets kan hjelpe deg

Pensjon er ikke enkelt og det krever en del av arbeidsgiver for å ha full oversikt. Samtidig er det veldig viktig å ha rutinene på plass, både med tanke på å innmelding og utmelding av ordningen og ikke minst hva det skal beregnes innskudd av. Justeringer og endringer i arbeidsforholdet må fortløpende meldes inn.

Husk at det er også forskjell i betingelser fra pensjonstilbyder til pensjonstilbyder.

Trenger du hjelp til å få oversikt i din bedrift? Her er eksempler på hva vi kan hjelpe med:

 • Finne pensjonstilbyder og klargjøre pensjonsavtalen.
 • Bistå med innarbeiding av gode rutiner og oppfølging av pensjonsrapporteringen.
 • Oppdatere pensjonsportalen med alle aktuelle endringer (lønnsendringer, nyansatte, ansatte som slutter osv).

Lurer du på noe?

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.