Derfor bør du gi dine ansatte god pensjon

Lønn & HR | 05.02.2018

av Tormod Johansen

** Oppdatert 11.08.2022

Et effektivt virkemiddel for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver er faktisk å ha gode forsikrings- og pensjonsordninger. Er dere en attraktiv arbeidsgiver på dette området, og hvis ikke, har du som leder vurdert å endre ordningene i din bedrift?

Kanskje du er usikker på om dere betaler inn korrekt beløp til pensjonssparing og ellers overholder lovverket? Her får du det du trenger å vite – og svar på de 8 spørsmålene kundene våre oftest stiller om pensjon.

Etter å ha lest denne teksten håper jeg du er litt tryggere på hva du er pålagt og hvilket spillerom du har som arbeidsgiver.

En god pensjonsordning er attraktivt for de ansatte

Å rekruttere og lære opp nye medarbeidere er langt mer kostbart enn å beholde de du allerede har. Bruk en god pensjonsordning som et virkemiddel for å beholde ansatte. Pensjonsregelverket gir deg som arbeidsgiver et godt spillerom når du vurderer en endret avtale.

Minstekravet i lov om obligatorisk tjenestepensjon er at du må spare minst 2% av ansattes lønn opp til 12 G.

I henhold til innskuddpensjonsloven kan det spares inntil 7% av lønn opptil 12 G. Ut over dette er det mulig med et tilleggsinnskudd på inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G. Dvs at det i lønnsintervallet mellom 7,1 G og 12 G kan spares 25,1%.

Some text here

Som du skjønner er det et stort “gap” mellom minimumskravet og det du kan spare til pensjon for dine ansatte.

 

Tenk gjennom hvordan ny pensjonsavtale slår ut

Vurderer du å tilby dine ansatte en bedre avtale, er det viktig at du tenker igjennom hvordan du ønsker at den nye avtalen skal slå ut. Ta stilling til om du ønsker at avtalen skal komme best ut for de som har redusert stilling eller lav lønn, om du ønsker bedre sparing for den gruppen ansatte som har lønn over 7,1 G (kr 791.486 fra 1. mai 2022), eller om du ønsker at endringen skal være lik for alle.

Det er også mulig å ha avtale om at de ansattes skal betale et såkalt medlemsinnskudd. Dette må trekkes i den ansattes lønn, og kommer i tillegg til bedriftens sparing. Den ansattes andel kan være på maksimalt 4 prosent og kan ikke overstige bedriftens prosentvise sparing. Summen av arbeidsgivers betaling og de ansattes egenbetaling må være innenfor rammene som er nevnt over. Husk at arbeidsgivers andel aldri kan være lavere enn 2%, og evt medlemsinnskudd kommer på toppen av dette.

Vil du ha konkrete eksempler på hvordan en forbedret løsning vil slå ut for en ansatt, er det bare å ta kontakt med din pensjonsleverandør som vil sette opp noen eksempler for deg.

Nye pensjonsregler fra 2022

Personalforsikringer – et gode både for den ansatte og bedriften

I tillegg til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen kan dere tilby andre forsikringer som et gode til deres ansatte. Bedrifter med gode forsikringsordninger viser at de tar ansvar for sine ansatte og deres pårørende, også utenfor arbeidstiden.

Kollektive forsikringsavtaler er ofte rimeligere enn å skulle tegne tilsvarende avtale privat.

En helseforsikring vil gi garanti for rask behandling og eventuell operasjon ved sykdom og skade. Vil det være kritisk for din virksomhet om visse av dine ansatte blir langvarig syke? Da bør du vurdere å tilby helseforsikring! En gruppelivsforsikring er en livsforsikring som gir utbetaling til etterlatte ved ansattes død, forsikringen gjelder uansett dødsårsak og på jobb og privat.

Obligatorisk tjenestepensjon – hvordan er reglene?

 

Obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006 som en plikt for så godt som alle bedrifter.

Reglene for obligatorisk tjenestepensjon ble endret med virkning fra 1. januar 2022. Endringene medfører at flere ansatte må meldes inn i arbeidsgivers pensjonsordning, og at det må spares mer for hver enkelt ansatt. Selv om reglene ble innført fra 1. januar ble det gitt en overgangsregel for tilpasning til den nye reglene fram til 30. juni 2022. Fra 1. juli må alle arbeidsgivere ha tilpasset seg de nye reglene.

Reglene er nå slik:

  • Arbeidsgiver må spare til pensjon fra første krone (tidligere var det en plikt til å spare først fra 1 G.)
  • Alle ansatte som har fylt 13 år og som får innrapportert lønn i a-meldingen må meldes inn i pensjonsordningen

Den tidligere regelen om at den ansatte måtte ha fylt 20 år og ha minst 20% stilling, er fjernet.

Grensen for innrapportering av lønn i a-meldingen er kr 1.000 for ordinære arbeidsgivere og kr 10.000 for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner.

De 8 oftest stilte spørsmålene om pensjon

De aller fleste arbeidsgivere har valgt en innskuddsbasert løsning, da dette gir mest forutsigbarhet på kostnadene. Her er noen av de spørsmålene som våre kunder ofte stiller oss om OTP:

1. Når må jeg etablere pensjonsavtale?

Du må etablere en avtale innen 6 måneder fra du har plikt til en slik avtale i henhold til OTP-loven og Innskuddspensjonsloven.

Selskaper som oppfyller vilkårene nedenfor har plikt til å opprette pensjon for sine ansatte:

  • Du har minst to ansatte i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør minst 75 prosent stilling, eller
  • Du har minst en ansatte uten eierinteresser med minst 75 prosent stilling, eller
  • Du har flere ansatte som hver har minst 20 prosent stilling og som samlet arbeider minst 2 årsverk

2. Skal jeg betale pensjon for lærlinger?

Ja, du skal betale pensjon for alle ansatte, herunder lærlinger, som har r fylt 13 år og som får innrapportert lønn i a-meldingen.

3. Må jeg betale pensjon på bonus?

OTP-loven er ikke tydelig på hva som inngår i lønnsbegrepet. Hovedtanken er at det skal betales innskudd av all skattepliktig lønn.

Innskuddspensjonsloven åpner for at midlertidige og varierende tillegg kan holdes utenom. Dette må imidlertid fremgå av innskuddsplanen, dvs den avtalen som er inngått med pensjonsleverandøren.

Bonusutbetalinger kan derfor holdes utenom pensjonsgrunnlaget hvis de må regnes som uregelmessige og noe de ansatte ikke kan påregne som en del av sitt lønnsgrunnlag.

Betaler du jevnlige bonuser som har en varig karakter og som er en ikke uvesentlig andel av den ansattes lønn, er dette en del av pensjonsgrunnlaget.

4. Er det riktig å ta med overtidsgodtgjørelsen i pensjonsgrunnlaget?

Overtidsgodtgjørelse og andre varierende tillegg skal som hovedregel være med i pensjonsgrunnlaget.

Men, innskuddspensjonsloven åpner for at overtidsgodtgjørelse kan holdes utenom pensjonsgrunnlaget. Dette må imidlertid fremgå av innskuddsplanen, dvs den avtalen som er inngått med pensjonsleverandøren.

5. Må jeg melde inn en midlertidig ansatt?

En midlertidig ansatt som har fylt 13 år og som har lønn som blir rapportert i a-meldingen skal meldes inn i pensjonsordningen.

Innmelding skjer fra den måneden lønnen overstiger kr 1.000 evt kr 10.000.

6. Må jeg melde inn en sesongarbeider?

En sesongarbeider som har fylt 13 år og som har lønn som blir rapportert i a-meldingen skal meldes inn i pensjonsordningen. Den tidligere særregelen om sesongarbeidere er fjernet fra 2022.

Innmelding skjer fra den måneden lønnen overstiger kr 1.000 evt kr 10.000.

7. Hva skjer når ansatt har vært sykemeldt i 12 måneder?

Du skal ikke melde ut ansatte som har nådd maksdato for sykepenger, men søke om innskuddsfritak. Dette er en forsikringsordning som ligger i alle pensjonsavtaler og som gjør at bedriften blir fritatt for videre innbetaling av innskudd.

8. Må pensjonsportal ajourføres manuelt?

Nei, hvis du vedlikeholder pensjonsportalen manuelt så er det mest sannsynlig unødvendig arbeid. De aller fleste pensjonsleverandører har løsninger for direkte filimport mellom lønnssystem og pensjonsportal.

Fra og med 2022 har de fleste pensjonsselskapene startet arbeidet med å hente opplysninger fra a-meldingen for å oppdatere pensjonsopplysningene. Ikke alle pensjonsselskaper er pr i dag helt klare med dette, men vi forventer at de fleste er i gang i løpet av 2022 og første halvdel av 2023.

Dette får betydning for deg som arbeidsgiver. Fra det tidspunkt hvor pensjonsselskapet henter opplysninger fra a-meldingen, skal det ikke lenger sendes pensjonsfil elller oppdatere pensjonsgrunnlaget i pensjonsportalen.

Du får beskjed fra din pensjonsleverandør når du kan stoppe å oppdatere pensjonsportalen eller sende pensjonsfil.

NB! Det er viktig at alle lønnsartene i lønnssystemet er satt opp med korrekte lønnsbeskrivelser slik A-ordningen krever. Det er også viktig at ansattopplysninger er oppdatert til enhver tid, med stillingsprosent, lønnsendringer, permisjoner, mm.

Webinar | Nye pensjonsregler fra 2022

Har du spørsmål eller trenger du bistand til å etablere gode ordninger i din bedrift?

Vi er et ledende kompetansemiljø innenfor lønn og HR som hjelper deg gjennom prosessen. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bidra.

Har du spørsmål? Ta kontakt!

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.