Nye pensjonsregler fra 2022

Lønn & HR | 25.01.2022

av Tormod Johansen

Endringer i pensjonsreglene fra 2022

Fra og med 2022 er det gjort endringer i pensjonsregelverket som påvirker både ansatte og arbeidsgivere. Reglene skulle tre i kraft 1. januar 2023, men den nye regjeringen ønsket å fremskynde dette til 1. januar 2022. Rett før jul 2021 ble det derfor vedtatt at reglene gjelder fra 2022.

For at arbeidsgivere skal få tid til å tilpasse seg de nye reglene er det laget overgangsregler som gjelder til og med 30. juni 2022. Jeg omtaler dette avslutningsvis.

Når arbeidsgiver skal opprette pensjon for ansatte kan de velge mellom:

 • Innskuddspensjon (sparing til pensjon)
 • Foretakspensjon (ytelsesbasert pensjon)
 • Tjenestepensjon (kalles også hybridpensjon)

De aller fleste private arbeidsgivere har valgt innskuddspensjon.

Det er blitt mer fokus på pensjon de siste årene, senest ved inngangen til 2021 da alle ansatte med innskuddspensjon fikk egen pensjonskonto. I tillegg ble regelen om at ansatte måtte være ansatt i minst 12 måneder for å få med seg pensjon, fjernet. Dette er i all hovedsak endringer som kommer den ansatte til gode.

Hvordan er pensjonsreglene fra og med 2022?

De nye reglene fra 2022 omfatter:

 • Ny aldersgrense for innmelding
 • Krav til stillingsprosent erstattes av krav til lønn
 • Fjerning av særregelen for sesongarbeidere
 • Sparing fra første krone

Webinar | Nye pensjonsregler fra 2022. Dette er regelendringene med betydning for deg som arbeidsgiver.

Ny nedre aldersgrense

Fra og med 2022 skal alle ansatte i foretaket som har fylt 13 år meldes inn i pensjonsordningen.

Det betyr at medlemskap i arbeidsgivers pensjonsordning blir samordnet med opptjening av pensjon i folketrygden.

Minstekrav til lønn erstatter stillingsprosent

Ansatte som har samlet lønn fra arbeidsgiver som overstiger grensene for innrapportering i a-meldingen har rett til å bli meldt inn i pensjonsordningen. For ordinære virksomheter er rapporteringsgrensen kr 1.000. For skattefrie selskaper og organisasjoner er grensen kr 10.000.

Det kan i regelverket for pensjonsordningen fastsettes en lavere lønnsgrense eller ingen minstekrav til lønn for innmelding i pensjonsordningen. Har arbeidsgiver slike regler skal arbeidstakeren meldes inn fra og med første arbeidsdag i foretaket.

Sesongarbeidere

Regelverket som tidligere gjaldt sesongarbeidere er fjernet. Det betyr at sesongarbeidere skal meldes inn om vedkommende er minst 13 år og har lønn som overstiger kr 1.000.

Sparing fra første krone

De nye reglene innebærer at arbeidsgiver må spare minst to prosent av medlemmenes inntekt fra første krone, og ikke først fra 1G.

Hvordan slår dette ut for deg som arbeidsgiver?

Sparing fra første krone i stedet for først fra 1G medfører i utgangspunktet økte kostnader for arbeidsgivere. Hvordan dette til syvende og siste vil slå ut avhenger av pensjonsavtalen og om arbeidsgiver har anledning til å gjøre endringer i denne.

Husk også det også må beregnes arbeidsgiveravgift på de økte pensjonskostnadene.

Eksempel 1: 

Avtale om sparing med 2 prosent av ansattes lønn (minstesats)

 • Ansatt med årsinntekt på kr 500.000.
 • Arbeidsgiver sparer minstesats på 2% av lønn fra og med 1G.
Sparing i 2021 Sparing i 2022 Differanse
Kr 7.872 Kr 10.000 Kr 2.128


For en arbeidsgiver som har avtale om minstesats, utgjør økningen pr ansatt kr 2.128 pluss arbeidsgiveravgift. Denne differansen en faktisk økning i pensjonskostnad pr ansatt fra og med 2022. Disse arbeidsgiverne har ikke mulighet til å tilpasse sin pensjonsordning for å kompensere for økte kostnader.

Eksempel 2:

Avtale om sparing med 5 prosent av ansattes lønn

 • Ansatt med årsinntekt på kr 500.000.
 • Arbeidsgiver sparer minstesats på 5 prosent av lønn fra og med 1G.
Sparing i 2021 Sparing i 2022 Differanse
Kr 19.680 Kr 25.000 Kr 5.320


Her er det en økning på kr 5.320 for hver ansatt med tillegg av arbeidsgiveravgift. En arbeidsgiver som sparer mer enn minstesatsen til sine ansatte har imidlertid mulighet til å tilpasse pensjonsordningen for å kompensere for økte pensjonskostnader.

Overgangsregler - muligheter for tilpasninger?

Det er fastsatt overgangsregler i en egen forskrift som innebærer at arbeidsgivere må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022.

Endringene i pensjonsgrunnlaget eller endrede medlemskapskriterier i pensjonsavtalen får virkning fra endringstidspunktet, og ikke tilbake til 1. januar 2022.

Den enkelte arbeidsgiver må selv ta stilling til hvordan det kompenseres for økte pensjonskostnader.

Dette kan for eksempel gjøres ved at sparesatsen settes ned. En slik løsning forutsetter at arbeidsgiver sparer mer enn minstesats på 2 prosent.

Har arbeidsgiver 15 eller flere ansatte skal det opprettes en styringsgruppe for pensjonsordningen. Styringsgruppen skal bestå av minst 3 medlemmer, hvorav minst en av personene skal velges av og blant medlemmene.

Endringer i pensjonsordningen skal behandles av styringsgruppen. Styringsgruppen skal uttale seg i saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen.

Straffereaksjoner ved mangelfull pensjonsordning fra 2022

Arbeidsgivere som ikke oppfyller sine plikter etter lov om obligatorisk tjenestepensjon vil kunne straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år.

Dette kan for eksempel være manglende opprettelse av pliktig pensjonsordning, eller manglende eller for lite innskudd til pensjonsordningen for de ansatte.

A-meldingen skal benyttes til å fastsette pensjonsgrunnlaget

Fra og med 2021 har alle arbeidsgivere med pensjonsordning plikt til å gi opplysninger om pensjonsordningen i a-meldingen. Dette gjøres ved å opplyse om organisasjonsnummeret til pensjonsinnretningen.

Pensjonsleverandørene skal hente opplysninger fra a-meldingen for å fastsette grunnlaget for pensjonsinnskuddet/pensjonspremien. Det betyr at dagens ordning med innlegging av opplysninger i pensjonsportal eller å sende inn pensjonsfiler opphører.

Pensjonsleverandørene har ulike tidspunkter for lansering av den nye løsningen. Du vil få beskjed fra din pensjonsleverandør om når du kan stoppe å opplyse om pensjonsgrunnlag.

Les om pensjonskonto og hvilken betydning det har for arbeidsgiver

Faktaboks:

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

 • Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006
 • Loven pålegger arbeidsgivere å etablere en tjenestepensjonsordning for ansatte


Regler til og med 2021

 • Pensjonsordningen måtte omfatte alle
  • som var 20 år eller eldre og som
  • hadde stilling på mer enn 20 prosent
 • Arbeidsgiver må betale innskudd på minst 2 prosent av den ansattes lønn mellom 1 G og 12 G


Regler fra 2022

 • Pensjonsordningen må omfatte alle
  • som har fylt 13 år og som
  • har lønn som skal rapporteres i a-meldingen
 • Arbeidsgiver må betale innskudd på minst 2 prosent av den ansattes lønn fra første krone og opp til og 12 G

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvilke endringer er det i pensjonsreglene fra 2022

Fra og med 2022 er det gjort endringer i pensjonsregelverket som påvirker både ansatte og arbeidsgivere. Reglene skulle tre i kraft 1. januar 2023, men den nye regjeringen ønsket å fremskynde dette til 1. januar 2022. Rett før jul 2021 ble det derfor vedtatt at reglene gjelder fra 2022.

Hvordan er pensjonsreglene fra og med 2022?

De nye reglene fra 2022 omfatter: Ny aldersgrense for innmelding Krav til stillingsprosent erstattes av krav til lønn Fjerning av særregelen for sesongarbeidere Sparing fra første krone

ForedragsholderWerbinar

Gratis webinar | Nye pensjonsregler fra 2022

I dette 30 minutters webinaret tar vi for oss de nye pensjonsreglene som gjelder fra 2022. Vi ser nærmere på hva endringene innebærer og hvordan dette påvirker arbeidsgiver. 

Finn ut mer om webinaret

Azets kan hjelpe deg!

Sitter du med flere spørsmål? Azets har et ledende kompetansemiljø innenfor lønn og HR, og vi står klare til å hjelpe. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.