Nytt skjema fra 2018 for rapportering av kryptovaluta

Regnskap | 04/04/2019

av Stina Engesbakk

 

Slik sørger du for korrekt rapportering og dokumentasjon

I noen år har kryptovaluta steget i verdi og mange sitter med større formuer enn de hadde turt å drømme om ved investeringstidspunktet. Andre har virkelig fått drømmen i oppfyllelse da verdien på kryptovalutaen skjøt fart gjennom taket og opp i himmelen. Verdiene har siden høsten 2018 falt og det kan antydes tegn på stabilisering av verdien. Det betyr at investeringstaperne etter hvert kommer til å dukke opp – de som kjøpte valuta på helt feil tidspunkt. Er du en av dem? Visste du at du har rett på fradrag på skatten? Ikke? Her skal jeg prøve å gi deg en kort og enkel innføring i hvordan du skal gå frem og hvordan du skal sørge før at dette går rett for seg.

Et analyseselskap slapp for få dager siden en rapport som tyder på at det er registrert flere tilfeller av såkalte «ekkotransaksjoner», der det er registrert kjøp og salg av en valuta til samme beløp. Dette vil ikke ha en direkte innvirkning på selve verdien til kryptovalutaen men er med på å skape et uoversiktlig og vanskelig navigerbart marked for investorer og utenforstående. Tar man bort disse transaksjonene, er markedet begynt å stabilisere seg noe, men som et vanlig markedsbasert omsetningsobjekt, vil variasjoner i markedet påvirke verdiene, og jo mindre volum det handles med, jo større kraft vil markedsvariasjoner treffe med.

Som en effekt av disse faktorene er det mange aktører i markedet som sitter med store verdier og når dette foreløpig ikke er et veldig regulert marked, er det ingen direkte overføring av gevinst, tap og formue til Skattemeldingen. Her er det du som forbruker som har ansvaret gjennom Skatteloven å korrigere ditt utkast til Skattemelding slik at alle dine verdier og inntekter/tap kommer med.

Foreløpig faller ikke kryptovaluta under fritaksreglene som er knyttet til aksjesparekontoen, og må derfor skatteberegnes hvert år, uansett om beløpet er brukt til videreinvestering eller uttak.

Nytt skjema fra 2018

I 2018 har Skatteetaten kommet med et nytt skjema for rapportering av finansielle produkter, derav også kryptovaluta, RF-1159. Dog gjelder dette for personlige skatteytere, selskap og bedrifter som klassifiseres som upersonlige skatteytere benytter seg fortsatt av RF-1359. Dette skal sendes inn som et vedlegg til Skattemeldingen.

I selve Skattemeldingen skal formuen rapporteres i post 4.5.4. Har du gevinst på verdiene, skal denne inn i post 3.1.12. Når det gjelder tap har du ingen plikt til å rapportere, men du har rett til å kreve fradrag for tapet. Forskjellen blir da at tapet er frivillig å registrere mens du har en plikt til å registrere gevinsten. Et tap vil ikke nødvendigvis bli krevd rapportert, og det er opp til deg som skatteyter å ha kontroll på disse postene, som for øvrig skal inn i post 3.3.7.

Ved beregning av gevinst og tap, er det lett å glemme at du har rett til fradrag for transaksjonskostnaden og ikke bare inngangsverdien. Det vil si at når du skal beregne fortjeneste eller tap, kan det være lett å glemme hva selve transaksjonen (salget) kostet deg. Ofte kan dette velte gevinsten over til tap, og du har da rett til fradrag og ikke få skattebelastning på en gevinst som etter reglene ikke er reell.

Ved verdsettelsen av valutaen, må denne gjøres i to operasjoner. Først må den regnes fra kryptovaluta og til dollar. Deretter må dollar regnes om til norske kroner. Dette gjøres i to operasjoner men rapporteres som en post. Ha derfor tungen rett i munnen og benytt støtteark i beregningene.

Og husk; til slutt ligger bevisbyrden på deg som skattebetaler, og du må sørge for at rapporteringen, dokumenteringen og sporbarheten er tilstrekkelig.

Dokumentasjonskrav

For at kryptovalutabeholdningen skal være tilstrekkelig dokumentert er det kommet retningslinjer for hva som skal være med;

  • Transaksjonslogg
  • Dokumentasjon på dato for kjøp, salg og mining
  • Logg fra mining med oversikt over antall minede coins  

Dette skal kunne uthentes fra markedsplassene, og det må ligge som grunnlag for skatterapporteringen. Det skal ikke ligge med som vedlegg til Skattemeldingen, men du må kunne fremvise dette ved en kontroll.

Men hvilke transaksjoner skal med? Her er reglene ganske klare – ALLE transaksjoner skal med. Dvs. alle transaksjonene du har hatt, også mellomtranssaksjoner. Da holder det ikke å regne seg ned til den beholdningen man har i dag, og ta en vurdering derfra. Alle transaksjoner må regnes ut hvorvidt det er gevinst eller tap, og alle transaksjoner må regnes om til norske kroner ved transaksjonstidspunktet. Så heller ikke for valutatap eller gevinst er det tilstrekkelig å ta en vurdering per 31.12. Hele året må sees på totalt sett. I tillegg må denne regnes separat, og ikke sammen med verdivurderingen av selve beholdingen. Du får dermed to rapporteringsposter, en knyttet til verdivurderingen av beholdningen og en knyttet til valutaen.

Skattesatsene

Når det gjelder beholdningen, skal,som tidligere nevnt, formue og gevinst samt evt. tap rapporteres.

Formuen skattes ikke fra første krone, noe mange kan tro.

Her beregnes det en nettoformue på deg som person, dvs total formue med fratrekk fra den gjelden du har per 31.12. Formeskatt skal kun betales når den samlede nettoformuen overstiger kr. 1 480 000. Av det beløpet som overstiger innslagspunktet, skal det betales 0,7% til kommunen og 0,15% til staten. Dvs har du et nettoformue på 1 580 000 vil det være kr. 100 000 som skal belastes med formueskatt. Av de kr. 100 000, skal det betales 0,85% skatt, som tilsvarer kr. 850.

Er de 100 000 en gevinst på kryptovaluta som du har tjent, etter fradrag for transaksjonskostnader og innkjøpspris, vil det være 23% skattebelastning på dette, dvs. kr. 23 000. Er tilsvarende beløp å anse som tap på din investering, er tilsvarende beløp mulig å kreve fradrag for.

Skummelt og komplekst? Ta kontakt med Azets

Vi i Azets har erfaring fra rapportering av kryptovaluta, og kan bistå deg gjennom enten deler eller gjennom hele prosessen. Vi har dyktige rådgivere som sitter klar for å bistå deg trygt gjennom hele prosessen, enten det er hele veien, eller bare korte spørsmål og svar.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Om Stina Engesbakk

Stina er seniorrådgiver i Advisory-teamet i Azets. Her hjelper hun kunder med små og store problemstillinger.