Dette må du vite om pensjonssparing

Lønn & HR | 30.10.2019

av Monica Winge

Dette blogginnlegget handler om pensjon som opptjenes via arbeidsgiver.

I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon må de aller fleste arbeidsgivere tegne en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Reglene er klare for hvem som må tegne en slik avtale:

  • Det er minst to ansatte i bedriften som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør minst 75 prosent stilling, eller
  • Det er minst en ansatt uten eierinteresser med minst 75 prosent stilling, eller
  • Det er flere ansatte som hver har minst 20 prosent stilling som sammen utgjør minst 2 årsverk.

Alle ansatte som har fylt 20 år og har en stillingsandel på 20 prosent eller mer, skal meldes inn i pensjonsordningen. Hvis dere oppretter et nytt selskap må det raskt sørges for å få på plass en pensjonsordning. Dette skal være opprettet senest innen seks måneder, i henhold til loven.

 

Skjermbilde-1024x249.jpg

Hvilken ordning velger man?

I følge Lov om obligatorisk tjenestepensjon må bedriftens pensjonsordning enten være innskuddsbasert eller ytelsesbasert. Det er opp til arbeidsgiver å velge, men på grunn av forutsigbarheten velger de fleste arbeidsgivere en innskuddsbasert løsning. Det som kjennetegner en innskuddsbasert pensjonsordning er at årlig innskudd blir fastsatt som en prosentandel av lønn, og det vil derfor være enkelt for dere å anslå pensjonskostnadene. Loven sier at minstekravet til pensjonssparing er 2 prosent av lønn mellom 1-12 G, men det er selvsagt opp til arbeidsgiver å bestemme om dere vil gi ut over denne prosentsatsen.

Pensjon veier stadig tyngre i rekrutteringssammenheng

En god pensjonsordning vil få dere til å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver både for nåværende og potensielle nye ansatte. En god ordning bør brukes i alt fra rekrutteringsprosesser til å bygge lojalitet blant de ansatte. Det settes stadig mer fokus på hvor viktig pensjonssparing er, og media fokuserer på at det er viktig å komme i gang med en egen sparing i tillegg til det som arbeidsgiver betaler inn. Pensjon er en klar lønnsfordel, og om dere sparer mer enn minimum bør dere synliggjøre dette for de ansatte. Samtidig må dere vurdere konsekvensen ved å øke sparingen, og bestemme hvilke rammer dere vil gi. Her må det beregnes kostnader, og vurderes om det skal spares likt for alle uavhengig av lønn.

Er de riktige ansatte med i ordningen?

Det dukker stadig opp spørsmål fra kunder som ajourfører pensjonen sin i ulike portaler, og lurer på reglene for hvem som skal være medlem eller ikke. Hovedregelen er allerede nevnt lenger opp, 20 år og 20 prosent stilling, men det kan være tilfeller der det blir usikkerhet. Et eksempel er hvis en ansatt er syk – hva skal man da gjøre med sparingen? Her er det viktig at de ansatte blir behandlet riktig. Pensjonssparingen skal ikke endres ved arbeidsuførhet – den ansatte har rett på likt lønnsgrunnlag som før han ble helt eller delvis arbeidsufør. Samme gjelder mor eller far som er ute i lovfestet foreldrepermisjon  – disse skal også være uberørt i pensjonsordningen. Hvis dere har en ansatt som er sykmeldt over 12 måneder, må dere søke om innskuddsfritak for vedkommende. 

Ha et bevisst forhold til hva pensjonsavtalen sier

Har dere midlertidige ansatte som er inn og ut av bedriften bør dere sjekke med pensjonsleverandøren hvordan rutinene er for innmelding. Her er det ulikt om det kreves at alle ansatte skal registreres umiddelbart, eller ikke. Uansett innmelding eller ikke, blir man ikke pliktig til å betale for de ansatte som jobber under 12 måneder. Vi gjør oppmerksom på at det er egne regler for sesongarbeidere.

Kontroll på hva som ligger i sparingen?

For å ha god kontroll over pensjonssparingen i bedriften din, er det viktig at dere kjenner til hva det er som danner grunnlaget for sparingen. Lønnsgrunnlaget er pensjonsberettiget lønn som deres arbeidstakere mottar fra dere i løpet av innskuddsåret. Det er viktig at det tas en gjennomgang av hva som danner grunnlaget som meldes inn i pensjonsordningen. Dette for å kvalitetssikre at det ikke mangler noe, og for å sjekke om det feilaktig meldes inn lønn som ikke skal gi grunnlag for sparing i pensjon. Bonus og tillegg skal i utgangspunktet være en del av lønnsgrunnlaget dersom de er av varig karakter, og utgjør en vesentlig andel av den samlede lønn. Et eksempel der det ikke skal meldes inn, er engangsutbetalinger av bonus på grunn av godt resultat i bedriften. Viktige forhold som må tas hensyn til kan også være omtalt i bedriftens pensjonsavtale eller i tariffavtaler, så det er viktig med en god gjennomgang av disse også.

Har bedriften AFP?

Hvis bedriften deres har en tariffavtale der AFP inngår, vil dere bli tilsluttet Fellesordningen for AFP. I utgangspunktet blir alle ansatte mellom 13-61 år omfattet, men dere må kjenne til at det kan være unntak. Et eksempel er hvis bedriften deres består av flere avdelinger med ulike virksomhetsnummer. Si at du ønsker å starte opp en ny avdeling i en annen del av landet, og ansette medarbeidere. Dere har omtalt AFP-ordningen i en felles Personalhåndbok, og de ansatte i den nye avdelingen går ut fra at de også er en del av denne ordningen. Her må dere vite at nye avdelinger ikke nødvendigvis er omfattet, og at det må komme på plass en tariffavtale på nye avdelinger med egne virksomhetsnummer.

Ny premiemodell gir enklere premieberegning for blant annet nyansatte, sesongarbeidere og vikarer

Tilsluttede bedrifter har som plikt å sende inn a-melding hver måned, og det er denne Fellesordningen bruker for å beregne premien for medlemskapet. Fra 1.1.2018 kom det en etterlengtet forenkling av beregningsmodellen for AFP-premie. Tidligere ble det benyttet lønnsdata fra foregående år, og i de tilfellene disse manglet ble premien beregnet ut fra blant annet snittinntekt eller sjablong. Dette fikk særlig utslag for blant annet nyansatte og vikarer. I den nye premiemodellen beregnes kvartalspremien ut fra lønn som blir rapportert inn på a-melding, og det benyttes faktiske tall for hvert kvartal. Premien faktureres i prosent av den enkelte ansattes lønnsutbetaling mellom 1-7,1 G, og premiesatsen er 2,5%.  

Siden det kun betales premie for lønn mellom 1 og 7,1 G vil beløpene på fakturaene i hvert kvartal variere noe. Faktura for 1. kvartal er gjerne nokså lav siden det gjøres fratrekk for all lønn under 1 G, mens faktura for 4.kvartal kan også bli lavere siden det ikke betales premie for lønn over 7,1 G.

Les mer: Derfor bør du gi dine ansatte god pensjon

Føler du at du har god kontroll på bedriftens pensjonsordning, eller sitter du igjen med noen spørsmål? Azets har et ledende kompetansemiljø innenfor lønn og HR – og vi står klare til å hjelpe. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Om Monica Winge

Monica er rådgiver på Azets Advisorys HR-team. Her bistår hun kunder med små og store problemstillinger innenfor HR-området. Monica har blant annet erfaring innen lønnsnær HR, lederstøtte i personalsaker, og som kursholder.