Statsbudsjettet for 2019 – de viktigste punktene for deg som arbeidsgiver

Lønn & HR | 08.10.2018

av Tormod Johansen

Dette innlegget er fra statsbudsjetet 2019. Her kan du lese siste innlegg om selskapsskatt, mva og personbeskatning fra Statsbudsjettet for 2023.

Regjeringen la i dag fram forslag til statsbudsjett for 2019. I dette innlegget får du en oversikt over de foreslåtte endringene på lønns- og HR området.

Statsbudsjettet i sin helhet ligger her.

Skattefrie personalrabatter

Reglene for skattefri personalrabatt ble vedtatt endret i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett.

Fra 2019 skal skattefri personalrabatt fastsettes med utgangspunkt i omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Samtidig kan ikke rabatten overstige 50% av prisen på den aktuelle varen eller tjenesten.

Det ble foreslått en øvre grense for den samlede verdien av skattefrie personalrabatter en ansatt kan motta gjennom arbeidsforholdet. Denne grensen gjelder summen av rabatter fra arbeidsgiver og fra tredjeparter. Verdier som overstiger grensen er skattepliktige. Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2019 en maksimal skattefri rabatt på kr 7.000 pr år.

Les mer om de nye reglene for personalrabatter.

Overtidsmat

Reglene for dekning av overtidsmat ble vedtatt endret i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett.

Fra 2019 kan arbeidstaker få dekket et måltid skattefritt dersom de jobber sammenhengende mer enn 10 timer. Det er da arbeidstiden, og ikke fraværet fra hjemmet som vil være avgjørende.

Det ble nevnt i Revidert nasjonalbudsjett at det skulle innføres en skattefri beløpsgrense for måltidet som dekkes ifbm. overtiden. I Statsbudsjettet for 2019 er grensen foreslått satt til kr 200 pr måltid.

Denne beløpsgrensen vil gjelde uavhengig av om arbeidsgiver dekker maten som en naturalytelse eller om arbeidstaker legger ut og får refusjon.

Matpengesatsen som i 2018 er på kr 90 oppheves fra 2019.

Les mer om de nye reglene for overtidsmat.

Tips – drikkepenger

Det er per i dag noe tvil og derav ulik praksis knyttet til spørsmålet om arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips.

I en uttalelse fra januar 2016 la Skattedirektoratet til grunn, basert på en tolkning av gjeldende regelverk og praksis, at det bare foreligger plikt for arbeidsgiver til å rapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips mottatt av prosentlønnet serveringspersonale.

For fastlønnede har arbeidsgiver i henhold til uttalelsen ingen plikt til å rapportere, foreta forskuddstrekk eller beregne arbeidsgiveravgift. For fastlønnede innebærer dette at det er den ansatte selv som må oppgi mottatt tips i skattemeldingen (selvangivelsen).

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å oppheve særreglene for tips, slik at arbeidsgiver får plikt til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift også for lønn i form av tips.

Arbeidsgiveren må sørge for å ha gode rutiner for å holde oversikt over tips de ansatte mottar. Likevel er utgangspunktet at arbeidsgiver ikke skal pålegges reaksjoner eller sanksjoner for brudd på pliktene dersom han har gjort det som med rimelighet kan forventes for å sørge for at de ansatte gir nødvendige og korrekte opplysninger.

Skattefri kostgodtgjørelse

De skattefrie satsene for kostgodtgjørelse på dagsreiser innenlands er i dag høyere enn det som må anses å være rimelige merutgifter.

Regjeringen foreslår derfor å nedjustere de skattefrie satsene for dekning av merutgifter på innenlandsreiser uten overnatting. For reiser mellom 6-12 timer foreslås en nedjustering på om lag 100 kroner til en sats på 200 kroner. For reiser over 12 timer foreslås en reduksjon på om lag 150 kroner til en sats på 400 kroner.

Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter.

Selgere, håndverkere, mv.

Regjeringen  skriver ikke noe om skattereglene for de som har reiseaktivitet som sin «normarbeidssituasjon», typisk selger og håndverkere. Det gjenstår å se om disse reglene blir endret som følge av at diettsatsene på dagsreiser reduseres.

Frikortgrensen

Det foreslås at frikortgrensen for skattekort holdes uendret på 55.000 kroner.

Fagforeningsfradraget

Fagforeningsfradraget foreslås holdt uendret på 3.850 kroner.

Permitteringsregelverket

Arbeidsledigheten har nå gått betydelig ned og etterspørselen etter arbeidskraft stiger. Antall permitterte er også redusert.

Regjeringen foreslår derfor at maksimal periode med fritak fra lønnsplikt under permittering tilpasses situasjonen i arbeidsmarkedet og følgelig reduseres fra 49 til 26 uker for nye tilfeller fra 1.januar 2019. Samtidig faller arbeidsgiverperiode II bort.

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Regjeringen foreslår å øke grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for næringsdrivende til 7 prosent av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 G og 12 G.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.