Regeloppdatering: Hva gjelder innen lønns- og HR-området i 2021?

Lønn & HR | 10.02.2021

av Tormod Johansen

Året 2020 var preget av en del midlertidige endringer - som kan være vanskelig å få oversikt over. Derfor har vi her samlet hvilke regler som gjelder for lønn og HR akkurat nå (februar 2021). 

Helt kort får du her oversikt over:

 • Permitteringsregler
 • Sykepenger
 • Omsorgspenger
 • Gaver i arbeidsforholdet
 • Skattefritak for vaksiner
 • Arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter
 • Skattefri rabatt ved kjøp av aksjer

 

Hvilke permitteringsregler gjelder nå fra 2021? 

Enkelte av reglene knyttet til permittering og dagpenger er endret. Samtidig er noen av regelendringene som ble vedtatt i forbindelse med koronautbruddet, videreført til 2021. 

 

Arbeidsgivers lønnsplikt

I perioden fra 20. mars til 31. august var arbeidsgivers lønnsplikt ved starten av permitteringen 2 dager. Denne ble redusert fra 15 dager til 2 dager som en del av koronatiltakene.  

Fra 1. september 2020 har arbeidsgiver lønnsplikt på 10 dager ved start av en permittering. Denne gjelder også i 2021. 

Arbeidsgiver skal også betale en lønnspliktperiode 2, etter 30 uker med permittering uten lønn. Denne arbeidsgiverperioden er på 5 dager. 

Denne andre arbeidsgiverperioden gjelder for de som per 1. mars 2021, har vært permittert minst 30 uker uten lønn. Regjeringen har foreslått å utsette arbeidsgiverperiode 2 til 1. juni 2021. 

 

Hvor lenge kan arbeidsgiver nå permittere? 

Arbeidsgiver har mulighet til å permittere ansatte i 49 uker uten lønn i løpet av en periode på 18 måneder. 

Regjeringen har foreslått å utvide permitteringslengden ut juni måned, for arbeidsgivere som når maksimal permitteringsperiode i løpet av våren. 

 

Hvilke regler gjelder for dagpenger nå? 

Reglene for dagpenger ble betydelig endret i 2020 grunnet koronautbruddet. Flere av disse reglene er endret fra 1. januar. Men, på grunn  av den siste tidens utvikling med nedstengning flere steder i landet har Regjeringen kommet med forslag om igjen å endre reglene. 

 • Lønnspliktdager i starten av permitteringen - arbeidsgiverperiode 1:

  10 dager etter arbeidsgivers varslingsperiode. 

  Gjeldende fra 1. september 2020

 • Arbeidsgiverperiode 2:

  5 dager lønnsplikt etter 30 uker med ulønnet permittering.
  Trer i kraft 1. mars 2021.
  Regjeringen har foreslått at arbeidsgiverperiode 2 utsettes til 1. juni 2020. 

 • Dagpengegrunnlaget
  Gjelder ut mars 2021:
  • 80 % av dagpengegrunnlaget opptil 3 G
  • 62,4 % av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G

  Fra 1. april er dagpengegrunnlaget 62,4% opp til 6G.

  Stortinget har bedt Regjeringen om å forlenge den forhøyede satsen til 1. oktober 2021.

 • Kravet til minsteinntekt
  Gjelder fra 1. november 2020:
  • 1,5G siste 12 måneder, eller 
  • 3G de siste 36 månedene

  Regjeringen har foreslått at dette endres til:

  • 0,75G siste 12 måneder, eller 
  • 2,25G de siste 36 månedene

   

Sykepenger 

Enkelte av de særbestemmelsene om rett til sykepenger som ble innført i forbindelse med koronapandemien er videreført fram til og med 31. mars 2021.

Dette gjelder blant annet:

 • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av korona eller mistanke om slik sykdom
 • Ved brudd på nasjonale reiseråd hvor det innføres karanteneplikt ved hjemkomst til Norge kan ansatte nektes sykepenger
 • Arbeidsgiverperiode på 3 dager videreføres. Arbeidsgiver betaler sykepenger for de 3 første kalenderdagene. Arbeidsgiver forskutterer sykepenger for sykefravær ut over 4 dager til og med 16 dager, men kan søke refusjon fra trygden fra dag 4.

 

Omsorgspenger 

Arbeidstakere får rett til dobbel kvote med omsorgspenger i 2021. 

I tillegg videreføres de midlertidige reglene om overføring av omsorgspenger ut 2021. Omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen, i perioder hvor skole eller barnehage er stengt på grunn av korona.

I tillegg videreføres følgende til og med 30. juni 2021:

 • Rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er stengt som følge av korona
 • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom det er særlige smittevernhensyn i familien. Dette må dokumenteres av lege. 
 • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom skolen eller barnehagen er stengt. Dette gjelder enten stengningen er lokalt eller nasjonalt besluttet. Ved lokalt besluttet stengning skal det legges fram dokumentasjon på stengningen.

 

Gaver i arbeidsforhold 

Etter hovedregelen er gaver ansatte mottar i arbeidsforholdet skattepliktige. 

Det foreligger likevel skattefritak for gaver i visse anledninger dersom gaven består av en naturalytelse. 

I 2021 er det foretatt to endringer i reglene for skattefrie gaver: 

 1. Grensen for generelle gaver er hevet fra kr 2.000 pr år til kr 5.000 pr år. 
 2. Kravet til at gaven må være en generell ordning er opphevet

Gavegrensen på kr 5.000 pr år gjelder sum gaver den ansatte mottar fra egen arbeidsgiver, samt gaver fra arbeidsgivers forretningsforbindelser.  

Du kan lese mer om endringene i gavereglene, og hvilke besparelser det kan gi for arbeidsgiver og ansatte, i dette blogginnlegget. Skattefritak for influensa- og pandemivaksiner 

Fra og med 2021 er det også innført skattefritak dersom arbeidsgiver dekker influensavaksiner og fremtidige pandemivaksiner. 

Fram til og med 2020 var det slik at skattefritaket for influensavaksine til ansatte måtte være begrunnet med risiko for smittefare på den konkrete arbeidsplassen, f eks vaksinering av helsepersonell. 

 

Arbeidsgiveravgift og ambulerende virksomhet 

Reglene for beregning av arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet er endret fra 2021. Nå kan arbeidsgivere igjen bruke satsen for arbeidssonen selv om dette medfører lavere arbeidsgiveravgift enn der virksomheten er registrert.

Frem til 2020 gjaldt reglene for ambulerende virksomhet kun i tilfeller hvor arbeidet ble utført i en sone med høyere avgift enn arbeidsgivers registreringssone. 

 

Hva er ambulerende virksomhet?

Det anses som ambulerende virksomhet når det utføres arbeid utenfor den arbeidsgiveravgiftssonen hvor virksomheten er registrert og hvor det ikke foreligger rett til registrering av underenhet. 

I slike tilfeller skal det likevel beregnes arbeidsgiveravgift etter sats for arbeidssonen dersom hoveddelen av arbeidet er utført i den sonen. Med hoveddelen menes mer enn 50% av antall arbeidsdager den ansatte har utført arbeid i denne andre sonen den enkelte kalendermåned. 

Typiske bransjer er virksomheter innen bygg og anleggs, transport, konsulentvirksomhet og arbeidsutleie. Også arbeid på hjemmekontor omfattes av reglene. 

Eksempel 

Arbeidsgiver har hovedkontor og er registrert i sone 1. Firmaet driver innen bygg og anlegg. 

En ansatts arbeid fordeler seg slik for en bestemt kalendermåned:

 

 • 51 % i sone 3 (byggeprosjekt)
 • 49 % i sone 1 (virksomhetens registreringskommune)

 

Her skal avgift beregnes etter satsen for sone 3, med 6,4%, for 51 % av lønnsutbetalingen denne kalendermåneden. 

For resten av lønnsutbetalingen, dvs. 49 %, skal satsen som gjelder for sone 1 benyttes, dvs 14,1%. 

I 2020 hadde de måttet betale 14,1% av hele lønnsutbetalingen.

 

Skattefri rabatt ved kjøp av aksjer 

Ved kjøp av aksjer fra arbeidsgiver kan ansatte få en skattefri rabatt på aksjene. Den skattefrie rabatten utgjør

 • 25% av aksjenes markedsverdi (20% i 2020)
 • Maksimalt kr 7.500 pr år (kr 5.000 i 2020) 

Det er et krav at tilbudet/ordningen med kjøp av aksjer fra arbeidsgiver gis som en generelt tilbud til alle i virksomheten. 

 

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.