Dette må du vite om årets utbetaling av feriepenger

Lønn & HR | Oppdatert 05.09.2023

av Tormod Johansen

Mange arbeidsgivere har begynt å planlegge sommerferien til sine ansatte - men har dere husket å lage en plan for utbetaling av feriepenger?

Mange arbeidsgivere har begynt å planlegge sommerferien til sine ansatte - men har dere husket å lage en plan for utbetaling av feriepenger?

Det ytes ikke lønn når ansatte har ferie, men feriepengene skal dekke dette lønnsbortfallet når ferien avvikles. Det er derfor viktig å gjøre dette riktig.

Hva får de ansatte i feriepenger?

Hva ansatte får i feriepenger kan variere, blant annet av hvor lang ferie de ansatte har:

Følger arbeidsgiver ferielovens bestemmelser med 4 uker og 1 dag ferie for ansatte under 60 (5 uker og 1 dag for de som fyller 60 i ferieåret) ytes det 10,2 % feriepenger av feriepengegrunnlaget.

Der hvor det er avtale om 5 uker ferie (6 uker for de som fyller 60 i ferieåret), så er det vanlig med 12 % feriepenger.

Ansatte som fyller 60 år i ferieåret har rett til en uke ekstra ferie, og skal ha 2,3 % ekstra feriepenger for å dekke lønnsbortfallet i den ekstra ferieuken.

Ferieplanlegging: Slik forbereder du de ansattes sommerferie.

Hva beregnes det feriepenger av?

Feriepenger beregnes på grunnlag av kontant utbetalt arbeidsvederlag året før ferieåret:

 • Lønn; fastlønn, timelønn, og lignende
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Smusstillegg, skifttillegg, gangtillegg og annet ulempetillegg
 • Variable ytelser som f. eks. provisjon, bonus, og lignende ytelser
 • Drikkepenger
 • Verdien av hel eller delvis fri kost

Du får ikke feriepenger av:

 • Utbetalte feriepenger
 • Utbetalinger som er faste og som også utbetales i ferien
 • Naturalytelser som f.eks. fri bil, fri bolig, fri telefon, forsikringer, og lignende
 • Utgiftsgodtgjørelser
 • Sluttvederlag

Feriepengene skal utbetales til ferien

Hovedregelen er at de ansatte skal ha feriepengene utbetalt i tilknytning til ferieavviklingen, nærmere bestemt siste vanlige lønningsdag før ferien. 

Er denne dagen nærmere feriestart enn en uke, kan den ansatte kreve utbetaling av feriepengene senest en uke før ferien starter. 

Utbetaling av feriepenger for de som er månedslønnede 

Selv om ferieloven er tydelig på at feriepengene skal betales til ferien, så er det likevel vanlig praksis at månedslønnede får feriepenger en gang i året. 

Det er ikke uvanlig med en praksis hvor feriepengene utbetales i juni, uten hensyn til når de ansatte avvikler ferien.

I slike tilfeller betales alle feriepengene én gang i året, ofte i juni, og samtidig trekker arbeidsgiver de ansatte lønn for ferien. På den måten kan de ansatte avvikle ferie med vanlig lønn ellers i året, og feriepengeavregningen blir enklere og mer oversiktlig for arbeidsgiver. I og med at de ansatte er sikret lønn i ferien, anses ikke dette å være i strid med ferielovens bestemmelser.

Hvordan lønnstrekket for ferien gjennomføres avhenger av om man regner 5 dager pr uke eller 6 dager pr uke slik ferieloven legger opp til. 

Eksempel - trekk med 5-dager pr. uke

Feriepenger 36.000
Junilønn 26.000
25 dager ferie (5 uker ferie) -30.000  (kr 1.200 x 25 dager) 
Utbetalt 32.000

 

Dagsatsen jeg har brukt i eksemplet er kr 1.200, dvs månedslønnen delt på 21,67 dager. 21,67 dager er gjennomsnittet av antall arbeidsdager hver måned når det regnes 5 dager per uke (5 dager x 52 uker = 260 dager. 260 dager / 12 mnd = 21,67 dager i snitt pr mnd). 

Dagsats i eksemplet:
Månedslønn kr 26.000 / 21,67 dager = kr 1.200 (avrundet fra kr 1.199, 82).

Noen beregner feriepenger på denne måten i stedet:

Feriepenger kr 36.000
Trekk for 3,33 dager: Kr 1.200 x 3,33 kr - 4.000
Utbetalt 32.000

Forskjellen er at man i dette eksemplet ikke betaler ut junilønnen. For å trekke lønn for hele ferien på 25 dager må det derfor trekkes 3,33 dager ekstra (25 feriedager minus 21,67 dager som er junilønn). 

Som du ser så gir det samme resultat og utbetaling som i det første eksemplet. 

Årsaken til at man trekker 3,33 dager er at ferien er på 25 dager. 

"For at de ansatte best skal forstå hva de får utbetalt, er min anbefaling å bruke utregningen i det første eksemplet." 

Hva med de som er timelønnede og feriepenger?

En slik ordning som gjøres for de som er månedslønnede er ikke å anbefale for de som har timelønn, med mindre det gjøres et lønnstrekk for ferie når feriepengene utbetales. Vi ser ofte at det i juni betales både feriepenger og timer fra mai. Foretas det ikke noe lønnstrekk for ferie, vil den ansatte senere avvikle ferie uten lønn. Dette er ikke i tråd med ferielovens bestemmelser.

Anbefalingen er derfor å følge ferielovens hovedregel for de som er timelønnede, og utbetale feriepenger etter hvert som ferien avvikles. 

Webinar | Ferieavvikling og feriepenger

Feriepenger for ansatte som motsetter seg å ta ut ferie

Har du ansatte som ønsker å motsette seg ferie på grunn av manglende feriepenger? Da må du lage en plan for hvordan det skal håndteres.

For timelønnede er dette sjeldent et problem - de får feriepengene når ferien avvikles. De får da opptjente feriepenger utbetalt til de feriedagene feriepengene dekker. Ferie ut over det blir ikke betalt da de ansatte ikke skriver timer.

For de som er månedslønnede er det litt annerledes. Som nevnt betaler de fleste arbeidsgivere ut feriepengene en gang i året, med lønnstrekk for ferien. I forbindelse med feriepengeutbetalingen trekkes de ansatte for ferie, og du bør hensynta ferie som ansatte motsetter seg. Det vil si at om den ansatte vil ha 3 uker ferie i stedet for 5 uker, så trekkes lønn for 3 uker samtidig med feriepengeutbetalingen.

Eksempel

Feriepenger kr 20.000
Junilønn kr 26.000
15 dager ferie (3 uker ferie) kr -18.000 (kr 1.200 x 15 dager)
Utbetalt kr 28.000


Eksempelet følger samme dagsats, arbeidsdager og utregningsmetode som eksempelet over.

Synes du feriepenger er vanskelig?

Trenger du hjelp til å forstå hvilke regler som gjelder for feriepengeutbetaling? Ta kontakt for en uforpliktende prat. Azets har ledende rådgivere innen lønn og er klare til å hjelpe!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.