Dette må du vite om feriepenge­utbetaling

Lønn & HR | 10.05.2022

av Tormod Johansen

Mange arbeidsgivere har begynt å planlegge sommerferien til sine ansatte - men har dere husket å lage en plan for utbetaling av feriepenger?

Feriepengene skal dekke de ansattes lønnsbortfall når ferien avvikles, og det er derfor viktig å gjøre dette riktig.

Hadde du permitterte ansatte i 2021 kan det påvirke ferie og avregningen av feriepenger i år.

Hva får de ansatte i feriepenger?

Hva ansatte får i feriepenger kan variere, blant annet av hvor lang ferie de ansatte har:

Følger arbeidsgiver ferielovens bestemmelser med 4 uker og 1 dag ferie for ansatte under 60 (5 uker og 1 dag for de som fyller 60 i ferieåret) ytes det 10,2 % feriepenger av feriepengegrunnlaget.

Der hvor det er avtale om 5 uker ferie (6 uker for de som fyller 60 i ferieåret), så er det vanlig med 12 % feriepenger.

Ansatte som fyller 60 år i ferieåret har rett til en uke ekstra ferie, og skal ha 2,3 % ekstra feriepenger for å dekke opp for lønnsbortfallet i den ekstra ferieuken.

Ferieplanlegging: Slik forbereder du de ansattes sommerferie.

Feriepenger beregnes på grunnlag av kontant utbetalt arbeidsvederlag året før ferieåret:

 • Lønn; fastlønn, timelønn, og lignende
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Smusstillegg, skifttillegg, gangtillegg og annet ulempetillegg
 • Variable ytelser som f. eks. provisjon, bonus, og lignende ytelser
 • Drikkepenger
 • Verdien av hel eller delvis fri kost

Du får ikke feriepenger av:

 • Utbetalte feriepenger
 • Utbetalinger som er faste og som også utbetales i ferien
 • Naturalytelser som f.eks. fri bil, fri bolig, fri telefon, forsikringer, og lignende
 • Utgiftsgodtgjørelser
 • Sluttvederlag

Ansatte som var permittert i 2021 får feriepenger på dagpengene utbetalt fra NAV

Historisk sett har man ikke opptjent feriepenger på dagpenger.
En endring i dagpengeforskriften gir likevel rett til feriepenger på dagpenger utbetalt i 2021. NAV betaler feriepenger med 10,2% av dagpengene. Feriepengene betales innen utgangen av juni 2022.

De ansatte som har rett til fire uker fri med dagpenger får ikke utbetalt feriepenger, med mindre de helt eller delvis benyttet denne retten i 2021. Dette gjelder de som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker.

Du må ta hensyn til dagpenger fra NAV i ferieplanleggingen

Vær klar over at når arbeidsgiver skal ta stilling til hvor mange feriedager ansatte må ta ut, så skal alle opptjente feriepenger være med i beregningen, ikke bare opptjeningen hos nåværende arbeidsgiver. Feriepenger fra andre arbeidsgivere samt feriepenger fra NAV må tas med i beregningen.

Det betyr at feriepengene fra NAV gir arbeidsgivere et større rom til å fastlegge ferie for ansatte.

Les om ansattes mulighet til å motsette seg ferie.

Feriepengene skal utbetales til ferien

Hovedregelen er at de ansatte skal ha feriepengene utbetalt i tilknytning til ferieavviklingen, nærmere bestemt siste vanlige lønningsdag før ferien. Er denne dagen nærmere feriestart enn en uke, kan den ansatte kreve utbetaling senest en uke før ferien starter.

Det er ikke uvanlig med en praksis hvor feriepengene utbetales i juni, uten hensyn til når de ansatte avvikler ferien. I slike tilfeller betales alle feriepengene én gang, ofte i juni, og samtidig trekker arbeidsgiver de ansatte lønn for ferien. På den måten kan de ansatte avvikle ferie med vanlig lønn ellers i året, og feriepengeavregningen blir enklere og mer oversiktlig for arbeidsgiver. I og med at de ansatte er sikret lønn i ferien, anses ikke dette å være i strid med ferielovens bestemmelser.

En slik ordning er imidlertid ikke å anbefale for de som har timelønn, med mindre det gjøres et lønnstrekk for ferie når feriepengene utbetales. Vi ser ofte at det i juni betales både feriepenger og timer fra mai. Foretas det ikke noe lønnstrekk for ferie, vil den ansatte senere avvikle ferie uten lønn. Dette er ikke i tråd med ferielovens bestemmelser.

Eksempel for månedslønnede

Feriepenger 36.000
Junilønn 26.000
25 dager ferie (5 uker ferie) -30.000
Utbetalt 32.000


Dagsatsen jeg har brukt i eksemplet er kr 1.200, dvs månedslønnen delt på 21,67 dager. 21,67 dager er gjennomsnittet av antall arbeidsdager hver måned når det regnes 5 dager per uke.

Dette er den foretrukne måten å utbetale og avregne feriepenger på. Noen arbeidsgivere gjør det likevel på en andre måter.

Webinar | Ferieavvikling og feriepenger

Feriepenger for ansatte som motsetter seg å ta ut ferie

Har du ansatte som ønsker å motsette seg ferie på grunn av manglende feriepenger? Da må du lage en plan for hvordan det skal håndteres.

For timelønnede er dette sjeldent et problem - de får feriepengene når ferien avvikles. De får da opptjente feriepenger utbetalt til de feriedagene feriepengene dekker. Ferie ut over det blir ikke betalt da de ansatte ikke skriver timer.

For de som er månedslønnede er det litt annerledes. Som nevnt betaler de fleste arbeidsgivere ut feriepengene en gang i året, med lønnstrekk for ferien. I forbindelse med feriepengeutbetalingen trekkes de ansatte for ferie, og du bør hensynta ferie som ansatte motsetter seg. Det vil si at om den ansatte vil ha 3 uker ferie i stedet for 5 uker, så trekkes lønn for 3 uker samtidig med feriepengeutbetalingen.

Eksempel

Feriepenger 20.000
Junilønn 26.000
15 dager ferie (3 uker ferie) -18.000
Utbetalt 28.000


Eksempelet følger samme dagsats, arbeidsdager og utregningsmetode som eksempelet over.

Synes du feriepenger er vanskelig?

Trenger du hjelp til å forstå hvilke regler som gjelder for feriepengeutbetaling? Ta kontakt for en uforpliktende prat. Azets har ledende rådgivere innen lønn og er klare til å hjelpe!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.