Statsbudsjettet 2024 - de viktigste endringene fra et HR- og lønnsperspektiv

Lønn & HR | 06.10.2023

av Azets

De viktigste endringene i statsbudsjettet som påvirker ansatte

6. oktober 2023 la Regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2024. I dette innlegget tar vi for oss endringer som vil ha betydning for personlige skattytere i arbeidsforhold.

Lønn og skatt

Satser for kost på brakke og for langtransportsjåfører

Skattytere som bor utenfor hjemmet på grunn av arbeidet (pendlere og arbeidstakere på yrkesopphold med overnatting), kan få kost dekket skattefritt av arbeidsgiveren.

Satsene for fradrag og dekning av kost for opphold på brakker og pensjonat, og hybel uten kokemuligheter, ble endret fra og med 1. september 2023, er nå på kr 250 per døgn.

Langtransportsjåfører har ved fravær fra hjemmet i 24 timer en kostsats på 350 kroner per døgn, fra og med 1. september 2023.

Regjeringen foreslår å øke satsene for både opphold på brakke og langtransportsjåfører til 400 kroner i 2024.

Ekstra arbeidsgiveravgift

Fra og med 1. januar 2023 ble det innført en ekstra arbeidsgiveravgift på 5% for lønnsinntekter over kr 750.000.

Regjeringen foreslår å starte utfasing av den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften ved å heve innslagspunktet til kr 850.000 i 2024.

Det økte innslagspunktet på kr 850.000 innebærer at færre arbeidstakere vil bli omfattet av den ekstra avgiften. De samlede administrative kostnadene for næringslivet blir redusert når færre arbeidsgivere når over beløpsgrensen.

Differensiert arbeidsgiveravgift – fribeløpsordningen

Fribeløpsordningen i arbeidsgiveravgiften innebærer at enkelte arbeidsgivere kan benytte reduserte satser for arbeidsgiveravgift innenfor et fribeløp etter reglene for bagatellmessig støtte.

Fribeløpsordningen omfatter arbeidsgivere i sone Ia, sektorunntatte næringer samt foretak i økonomiske vanskeligheter.

Bagatellmessig støtte kan etter dagens regler ikke overstige 200.000 EURO over en treårsperiode (100.000 EURO for godstransport på vei). I reglene for arbeidsgiveravgift er fribeløpet fastsatt til kr 500.000 per år, og kr 250.000 for godstransport på vei.

Europakommisjonen har foreslått nye regler om bagatellmessig støtte, som skal gjelde fra 1. januar 2024. Der foreslås det å øke beløpsgrensen til å være 300.000 EURO over en treårsperiode, som følge av inflasjonen.

Regjeringen foreslår derfor å øke fribeløpet fra kr 500.000 til kr 850.000 per år. Det er en forutsetning at forslaget til endring i grensen for bagatellmessig støtte blir vedtatt i EU.

Trygdeavgiften reduseres

Regjeringen foreslår å redusere satsen for trygdeavgift fra 7,9% til 7,8% i 2024.

Sammen med uendrede trinnskattesatser i trinn 1 og 2, bidrar det til å gjøre det mer lønnsomt for personer med lave og middels inntekter å arbeide mer. Det bidrar også til skattelettelser på lave og middels arbeidsinntekter. Dette inkluderer lettelser for personer som har såpass lav inntekt at de ikke betaler skatt av alminnelig inntekt, og som dermed ikke drar nytte av økt personfradrag.

Særskilt fradrag for sjøfolk (sjømannsfradraget)

Sjøfolk har rett til et særskilt fradrag i alminnelig inntekt med inntil 30% av inntekten, med en øvre grense på kr 83.000. Fradraget ble økt fra kr 80.000 i 2022-budsjettet.

Sjøfolk er i skatteloven definert som personer som har arbeid om bord på «skip i fart» som sin hovedbeskjeftigelse, så lenge arbeidet varer til sammen minst 130 dager i et inntektsår. «Skip i fart» avgrenses mot blant annet «skip i stasjonær virksomhet og havnetrafikk» og «annen virksomhet over begrenset fartsområde hvor utseilt distanse ikke overstiger 30 nautiske mil» (distansekravet). Dersom utseilt distanse overstiger 30 nautiske mil (55 km) i mer enn to tredeler av inntektsåret, anses skipet for å være i fart etter denne regelen. Kravet gjelder ikke for skip i utenriksfart.

Distansekravet kan føre til at sjøfolk som seiler i samme type fart på kysten behandles ulikt, selv om de har like lange opphold om bord på sine skip og like lange fravær fra hjemmet.

Regjeringen vil derfor lempe på kravet til utseilt distanse på 30 nautiske mil i sjøfolkfradraget. Sjøfolk som seiler i kystfart og har avtalt turnusordning med minst 3 ukers opphold om bord vil også få rett til fradrag.

Fagforeningsfradraget

Regjeringen foreslår at maksimalt fradrag for fagforeningskontingent prisjusteres fra kr 7.700 til kr 8.000

Reisefradraget

Regjeringen foreslår å prisjustere kilometersatsen og bunnbeløpet i reisefradraget.

Kilometersatsen foreslås økt fra kr 1,70 pr km til kr 1,76 pr km. Bunnbeløpet økes fra kr 14.400 til kr 14.950.

Samme sats brukes også for kilometergodtgjørelse på besøksreiser for pendlere.

Noen andre fradrag

Finnmarksfradraget

Regjeringen foreslår å øke finnmarksfradraget fra kr 20.550 til kr 30.000. Dette fradraget gjelder for skattytere i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms.

Pensjon - særskilt skattefradrag

Regjeringen foreslår at maksimalt fradrag for pensjonsinntekt og innslagspunktene for nedtrapping justeres med pensjonsvekst.

Personfradrag

Regjeringen foreslår en økning i personfradraget fra kr 79.600 til kr 88.250.

HR - området

Feriepenger på dagpenger

For 2023 ble det innført en ordning med ferietillegg til dagpenger. Dagpengemottakere som mottok dagpenger i mer enn åtte uker i 2022, fikk i 2023 ferietillegg på 9,5% av utbetalte dagpenger i 2022. Tilsvarende ble det gitt ferietillegg til de som hadde mottatt sykepenger på grunnlag av dagpenger.

Regjeringen foreslår å videreføre denne ferietilleggsordningen i 2024.

Ventetid for dagpenger

Regjeringen foreslår endringer i reglene for ventetid for dagpenger. Ventetiden på 3 dager innenfor de første 15 dagene etter at dagpenger er innvilget, erstattes med en egenandel tilsvarende tre dager med dagpenger, som trekkes ved første dagpengeutbetaling.

Foreldrepenger - forlengelse av foreldrepengeperioden når det velges 80% dekning

I dag får foreldre som velger 80% foreldrepenger i 59 uker en mindre samlet utbetaling enn foreldre som velger 100% i 49 uker.

Regjeringen foreslår derfor å øke fleksibiliteten i foreldrepengeordningen ved å forlenge foreldrepengeperioden med 80% dekning. Dette gjør at foreldrene får utbetalt tilnærmet like mye ved å velge 80% som ved å velge 100% dekning.

I praksis innebærer dette forslaget en utvidelse av stønadsperioden ved 80% prosent dekning med 11 dager.

Foreldrepenger - utvidelse av fedres selvstendige uttaksrett

I 2022 fikk fedre 8 uker selvstendig uttaksrett.

Regjeringen foreslår nå å utvide fedres selvstendige uttaksrett med ytterligere to nye uker, til 10 foreldrepengeuker. Det foreslås at dette skal gjelde fra 2. august 2024. Dette gir fedre en bedre mulighet til å benytte sine opptjente foreldrepenger og å få foreldrepenger over en lengre periode.

For å finansiere denne utvidelsen uker, foreslår regjeringen å redusere nivået på ytelsen til 90% for åtte av disse ti ukene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Azets

Leverandør av tjenester og programvare som gjør virksomheter mer konkurransedyktige. Azets tilbyr et bredt spekter av tjenester innen regnskap, lønn, HR, rekruttering, økonomisk rådgivning og management consulting.