Skattereglene for firmabiler og yrkesbiler

Lønn & HR | 06.02.2023

av Tormod Johansen

Har du oversikt over skattereglene for firmabiler og yrkesbiler? 

Firmabil er et gode som mange arbeidsgivere tilbyr ansatte. Det er kostbart å eie egen bil i Norge, og derfor fremstår firmabilordninger ofte som et gunstig alternativ til å ha egen bil. Det er likevel en del forhold både arbeidsgiver og arbeidstaker bør være oppmerksom på når de avtaler firmabilordninger. 

I denne bloggen skal jeg gi deg:

 • en oversikt over skattereglene for firmabiler, både personbiler og yrkesbiler
 • et innblikk i hvor lite som skal til for at dine ansatte blir skattepliktig når de bruker firmaets biler
 • tips for hvordan du bør innrette deg for å unngå skatteplikt på firmabilene 

Når blir en firmabil skattepliktig?

Det er to forutsetninger som må oppfylles for at bruk av arbeidsgivers bil er skattepliktig:

 1. Bilen må være disponibel privat.
 2. Bilen må brukes til privatkjøring. 

En bil anses disponibel til privat bruk når den ansatte har lov til å ta med bilen hjem etter arbeidstid. 

Privat kjøring er all kjøring utenom ordinær arbeidstid, men også kjøring mellom hjem og et fast arbeidssted.

Som du sikkert skjønner så skal det lite til før at en ansatt blir skattlagt ved bruk av arbeidsgivers bil. 

Unntak ved kun sporadisk bruk 

Selv om vilkårene over er oppfylt så er det likevel åpnet for at sporadisk bruk ikke utløses skatteplikt. 

Med sporadisk bruk menes at:

 1. du bruker firmabilen maksimalt 10 dager i året.
 2. du kjører firmabilen maksimalt 1 000 kilometer i året.

Begge disse forutsetningene må oppfylles. Brytes et av punktene blir det skatteplikt. Dette kan fort bli resultatet om du lar ansatte få låne biler sporadisk, f eks ifbm flytting, turer til IKEA, og lignende. 

Mitt råd er derfor at du som arbeidsgiver har god kontroll på ansatte som får låne firmaets biler en gang i blant, slik at dere kan innrette dere på den måten at ansatte ikke overskrider grensene for sporadisk bruk. 

Hvordan dokumentere at biler ikke er brukt privat?

Jeg får stadig vekk spørsmål om hva som skal til for at ansatte skal slippe å bli skattlagt når de bruker arbeidsgivers biler. Er det mulig å innrette seg på en måte som gjør at man slipper skatteplikt, selv om bilen tas med hjem etter arbeidsdagens slutt? 

Som nevnt over så er det den private disponeringen og bruken som utløser skatteplikt. 

Dersom firmabilen ikke tas med hjem, men står på arbeidsplassen etter arbeidsdagens slutt så skal ikke den ansatte skattlegges. 

Problemet oppstår ofte der hvor arbeidssituasjonen gjør at bilen må stå hjemme hos den ansatte etter endt arbeidsdag. Er det i slike tilfeller mulig å unngå skatteplikt? Når bilen tas med hjem, så er den disponibel til privat bruk. Det betyr at det ene vilkåret for skatteplikt er oppfylt. 

For å unngå skatteplikt i slike tilfeller er det derfor viktig at bilen ikke brukes til private reiser. Det betyr at bilen ikke kan brukes til arbeidsreiser (hjem-arbeid), eller annen kjøring på fritiden. 

Hvordan skal man så kunne dokumentere at en bil ikke er brukt privat? Her kommer kjørebok inn i bildet. Det er ingen lovregler som pålegger ansatte å føre kjørebok i slike situasjoner, men ved en kontroll vil skatteetaten legge betydelig vekt på om det er ført kjørebok. 

Min anbefaling er derfor at om dere mener at den ansatte ikke skal skattlegges i slike tilfeller, så sørg for at den ansatte har en godt utfylt kjørebok. 

Og husk, om det skulle vise seg at den ansatte faktisk bruker bilen privat, så er det arbeidsgivers ansvar å sørge for at det trekkes skatt, betales arbeidsgiveravgift og at fordelen rapporteres i a-meldingen. 

Hvordan skattlegges personbiler?

Privat bruk av personbiler som benyttes som firmabiler skattlegges etter en sjablonbasert modell. Denne metoden må brukes, det er ikke anledning til å bli skattlagt etter kilometersats slik det er for yrkesbiler, se nedenfor. 

Sjablonbasert beskatning for personbiler som utgangspunkt

Sjablonmodellen er slik:

Bilens listepris

Tillegg / fordel 

Til og med kr 338.800

30% av listeprisen 

Over kr 338.800

20% av listeprisen 

 

Summen av disse to elementene utgjør den skattepliktige fordelen den ansatte har om bilen er disponert hele året. Det legges inn 1/12 av den beregnede fordelen hver måned. 

Eksempel 

Bilens listepris kr 500.000

kr 338.800 x 30% = kr 101.640

+ kr 161.200 (Kr 500.000 - kr 338.800) x 20% = kr 32.240

Sum fordel hvert år kr 133.880

Pr måned kr 11.156,67

Den ansattes kostnad avhenger av hvor høy skatt vedkommende har. 

Redusert fordel når bilen er 3 år eller eldre 

Når bilen er mer enn 3 år pr 1. januar i inntektsåret reduseres beskatningen noe. Dette fungerer på den måten at det gis et “avslag” i listeprisen på 25% før den skattepliktige fordelen regnes ut. 

Eksempel 

Bilens listepris kr 500.000

Redusering grunnet alder 25% kr -125.000

Justert listepris kr  375.000

 

Skattepliktig fordel

kr 338.800 x 30% = kr 101.640

+ kr 36.200 (Kr 375.000 - kr 338.800) x 20% kr = kr 7.240

Sum fordel hvert år kr 108.880

Pr måned kr 9.073,33

Legg merke til at bilen må være 3 år eller eldre pr 1. januar i inntektsåret for at denne regelen kommer til anvendelse. I praksis betyr det at det er først året etter at bilen “har fylt” 3 år at den ansatte nyter godt av lavere skattepliktig fordel. 

Lang yrkeskjøring - beskatning beregnes fra redusert listepris

Dersom du kjører mer enn 40.000 kilometer i yrket i løpet av året, skal den skattepliktige fordelen også beregnes ut fra en redusert listepris. Dette fungerer på samme måte som ved biler over 3 år, dvs at listeprisen reduseres med 25 % før den skattepliktige fordelen beregnes. 

Det er et krav at yrkeskjøringen er dokumentert med en elektronisk kjørebok. 

Er bilen eldre enn 3 år pr 1. januar gis det i tillegg redusering med 25%. I slike tilfeller vil beregningsgrunnlaget være 56,2% av den opprinnelige listeprisen. 

Eksempel 

Bilens listepris kr 500.000

- Redusering lang yrkeskjøring 25% kr 125.000

Justert listepris kr  375.000

- Redusering pga alder 25% kr  93.750

Justert listepris kr 281.250

 

Skattepliktig fordel

kr 281.250 x 30% kr

Sum fordel per år 84.375

Pr måned kr 7.031,25

Hele og påbegynte måneder 

Er firmabilen blitt disponert deler av året er reglene slik at den ansatte skal skattlegges for det antall hele og påbegynte kalendermåneder som bilen har vært til disposisjon. Månedlig tillegg blir da 1/12 av den årlige fordelen. 

Det er viktig å være klar over denne regelen. Du bør prøve å unngå å ta i bruk firmabil i slutten av en måned; det er bedre å avtale overtagelse av firmabilen i starten av neste måned. Tilsvarende bør en firmabilordning avsluttes i slutten av en måned i stedet for tidlig i måneden.  

Hva er egentlig listepris på en bil? 

Det er mange som misforstår hva som er bilens listepris. Min erfaring er at mange tror at bilens listepris er det samme som det bilen har kostet arbeidsgiver. Det er i de aller fleste tilfellene feil! 

Skattedirektoratet definerer listepris slik, jf Skattedirektoratets Skatte-ABC: 

“Bilens listepris som ny settes til hovedimportørens listepris for vedkommende bilmodell inkl. merverdiavgift og vrakpant, ekskl. frakt- og registreringsomkostninger, levert importsted på tidspunktet for førstegangsregistrering hos Statens vegvesens trafikkstasjon. Om tilleggsutstyr, se nedenfor. Listeprisen som skal brukes som grunnlag for fastsetting av standardfordelen, påvirkes ikke av at bilens kostpris er lavere enn listeprisen, f.eks. fordi det er gitt rabatter eller er gitt refusjon av avgifter ved kjøp av bil til bruk som drosje. Listeprisen påvirkes heller ikke av at bilprisene senere har gått ned, f.eks. som følge av avgiftsreduksjoner.”

Det betyr at det sjelden er samsvar mellom det arbeidsgiver har betalt for bilen, og det som er listeprisen som skal legges til grunn for beskatningen. Som nevnt så nyter man ikke godt av at det f eks er gitt rabatter. 

Ekstrautstyr/tilleggsutstyr skal også være en del av bilens listepris. Eksempler på tilleggsutstyr kan være vinterhjul, lasteholdere, skiboks, tilhengerfeste, mv. 

Om dette tilleggsutstyret kjøpes separat, eller bestilles av forhandler, så skal dette tas med som en del av bilens listepris. Ekstrautstyret skal legges inn med den prisen hovedimportør har i sine veiledende prislister. Har ikke forhandler det konkrete ekstrautstyret i sine prislister, benyttes faktisk anskaffelseskost, inkludert merverdiavgift. 

Når dere avtaler firmabilordning med ansatte er det ikke uvanlig at ansatte må forholde seg til visse beløpsgrenser, f eks at firmabilen ikke skal koste mer enn kr 500.000. Har arbeidsgiver f. eks fått rabatter fra forhandler, er det viktig å informere den ansatte om at grunnlaget for skatteplikt er høyere enn det bilen har kostet arbeidsgiver. 

Betaling for bruk av firmabil

Det mest vanlige er at arbeidsgiver dekker alle utgifter forbundet med firmabilen, men det hender også at de ansatte må betale noen av kostnadene, f. eks drivstoff i ferier. 

Slike egenbetalinger påvirker ikke den skattepliktige fordelen, dvs at den ansatte får ikke noe fratrekk for slike egenbetalinger. Dette gjelder faktisk uansett hvor mye den ansatte må betale. 

Skifte av bil i løpet av året 

Som nevnt over skal den ansatte skattlegges for alle hele og påbegynte måneder firmabilen er disponert i løpet av året. Men, hvordan gjør man det den måneden den ansatte bytter ut firmabilen med en ny? 

I slike tilfeller skal selvfølgelig ikke den ansatte skattlegges for begge bilene måneden det skiftes bil. Den ansatte skal skattlegges for kun en av bilene, og det er den bilen som er disponert på tidspunktet for siste trekkberegning den måneden. 

Brukshindringer 

Perioder hvor den ansatte har vært forhindret fra å bruke firmabilen påvirker ikke skatteplikten, såfremt bilen har vært til den ansattes disposisjon. 

Dette kan for eksempel være tilfeller hvor den ansatte har vært syk, vært på ferie eller vært på tjenestereise. Ei heller i tilfeller hvor førerkortet er inndratt eller hvor den ansatte avtjener militærtjeneste skal skatteplikten reduseres. 

Dersom slike perioder strekker seg over lengre tid, kan det være en ide å vurdere å avslutte firmabilordningen. Dette krever i så fall at nye avtaler inngås. 

Nye regler for elbiler fra 2023 

Elbiler har i mange år hatt gunstigere beskatning enn biler med fossilt brennstoff. I mange år ble elbiler verdsatt til 50% av bilens listepris. I 2018 ble denne økt til 60% av bilens listepris, og i 2022 ble den økt til 80% av listeprisen. Og fra og med 2023 skal elbiler verdsettes til full listepris. 

Nå har de fleste elbiler en lavere pris enn biler med fossilt brennstoff da det er fritak for merverdiavgift opp til kr 500.000 på personbiler. Varebil klasse 2 er merverdiavgiftspliktig, noe som vil medføre at listeprisen sannsynligvis øker fra 2023 for de som skattlegges etter sjablonreglene. 

Eksempel

En av dine ansatte disponerer en elbil som er en personbil. Bilen har en listepris på kr 400.000.

I 2022 ble denne bilen verdsatt til kr 400.000 x 80% = kr 320.000. Dette ga en skattepliktig fordel på kr 96.000 om bilen var disponert hele året. 

I 2023 blir denne bilen verdsatt til kr 400.000, altså ingen verdsettelsesrabatt. Dette gir en skattepliktig fordel for 2023 på kr. 113.880 om bilen blir disponert hele året. Dette er en økning på kr 17.880. Noe av økningen i skattepliktig fordel kan også tilskrives økning i terskelbeløpet i sjablonmodellen. 

Den ansattes kostnad er skatten på denne økningen. Økningen medfører også økt grunnlag for arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver. 

Yrkesbiler har egne regler for skatteplikt 

Ansatte som har yrkesbiler som firmabiler nyter godt av en lavere skattepliktig fordel enn de som har personbiler. For å kunne få lov til å bruke disse mer gunstige reglene er det et krav at den ansatte har et tjenstlig behov for å ha en yrkesbil i jobbsammenheng. 

Skattedirektoratet skriver i forarbeidene at terskelen for om det foreligger et tjenstlig behov i denne sammenheng ikke bør praktiseres strengt. Arbeidsgivers og arbeidstakers påstand om behov for varebil omfattet av særregelen må normalt tillegges stor vekt. Snekkere, elektrikere, servicemontører og lignende vil normalt anses å ha slikt tjenstlig behov. 

Hvilke biler anses som yrkesbiler? 

I henhold til skattereglene skal yrkesbiler defineres som: 

 • varebil klasse 2, eller 
 • lastebiler med totalvekt på under 7.501 kilo 

For slike biler er det to alternative metoder som kan brukes for å fastsette skattepliktig fordel: 

 1. sjablonbeskatning med et særskilt bunnfradrag eller 
 2. Individuell verdsettelse basert på faktisk kjøring 

Det er ikke lov å skifte metode i løpet av et inntektsår, da metode må velges for hele inntektsår. Det eneste unntaket er om det i løpet av et år anskaffes elektronisk kjørebok. I slike tilfeller kan man gå fra sjablonbeskatning til kilometer beskatning fra og med måneden etter installasjon. 

Sjablonmodellen 

Velges sjablonbeskatning skal bilens listepris som ny reduseres med et bunnfradrag på 50%, men likevel begrenset til kr 150.000. 

Den nedjusterte benyttes i den ordinære sjablonmodellen: 

Bilens listepris

Tillegg / fordel 

Til og med kr 338.800

30% av listeprisen 

Over kr 338.800

20% av listeprisen 

Er yrkesbilen 3 år eller mer pr 1. januar i inntektsåret reduseres listeprisen med 25%. Denne reduseringen foretas før listeprisen reduseres etter “yrkesbil regelen”. 

Vær også klar over at reduseringen på grunn av lang yrkeskjøring, som kan gjøres på personbiler, ikke gjelder for yrkesbiler. 

Eksempel 

Bilens listepris kr 500.000

- Redusering pga yrkesbil 50%, begrenset til kr 150.000

Justert listepris kr  350.000

 

Skattepliktig fordel

Kr 338.800 x 30% kr 101.640

Kr 11.200 (Kr 350.000 - kr 338.800) x 20% kr     2.240

Sum fordel hvert år kr 103.880

Pr måned kr 8.656,67

Individuell verdsettelse - kilometer beskatning 

I stedet for sjablonmodellen kan det velges individuell verdsettelse, hvor den ansatte i stedet skattlegges for faktiske private kilometer. 

Som private kilometer regnes:

 • Arbeidsreiser (kjøring mellom hjem og arbeidssted), og
 • Annen privat kjøring utenom arbeidstid 

Satsen pr kilometer er kr 3,40. 

Det er et krav for bruk av denne metoden at det er installert en elektronisk kjørebok i yrkesbilen. Kjøreboken må registrere all yrkeskjøring med bilen. Annen kjøring enn yrkeskjøring er skattepliktig med kr 3,40 pr km. Kjøreboken må administreres av arbeidsgiver, og avleses hver måned. Dette har sammenheng med at skattepliktige fordeler må rapporteres månedlig i a-meldingen. 

Eksempel

En av dine ansatte har tjenstlig behov for en varebil klasse 2 i jobben. 

Den elektroniske kjøreboken viser at det er kjørt 16.500 km totalt i inntektsåret, hvorav yrkeskjøringen utgjør 12300 km.

Skattepliktig fordel blir da: 

 • Private kilometer: 16500 km -12300 km = 4200 km 
 • 4200 km x 3,40 = kr 14.280

Husk at gavereglene også kan brukes på fordel av firmabil!

Skattedirektoratet har åpnet for at grensebeløpene for skattefrie gaver kan gis i form av skattepliktige naturalytelser. I praksis betyr det at verdien av skattepliktige naturalytelser kan gis i form av redusering av det skattepliktige beløpet. 

De fleste velger nok å bruke gavebeløpene på andre naturalytelser enn bil, for eksempel elektronisk kommunikasjon, forsikringer, trening, mm. Men det er helt ok å bruke de skattefrie gavebeløpene til å redusers skattepliktig fordel av firmabil.

Eksempel 

Du har blitt enig med dine ansatte som har firmabil at det årlige skattefrie gavebeløpet på kr 5.000 skal brukes på firmabil. Du reduserer dermed den skattepliktige verdien av firmabil med kr 5.000. 

Bilens listepris kr 500.000

Kr 338.800 x 30% kr 101.640

+ Kr 161.200 (Kr 500.000 - kr 338.800) x 20% kr  = kr 32.240

Sum fordel hvert år kr 133.880

- Skattefri gave kr 5.000

Skattepliktig fordel kr 128.880

 

Lurer du på noe?

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.