Restaurantdrift – slik håndterer du drikkepenger

Lønn & HR | 24.01.2018

av Tormod Johansen

Det har aldri vært noen tvil om at arbeidstakere må skatte av drikkepenger og tips de mottar i forbindelse med sitt arbeid. Men det har vært noe usikkerhet om hvilke plikter du som arbeidsgiver har når det gjelder lønnsrapportering, plikten til å trekke skatt og å betale arbeidsgiveravgift av drikkepengene. Skattedirektoratet har imidlertid klarlagt arbeidsgiverpliktene ved utbetaling av drikkepenger og tips, i en uttalelse fra 11. januar 2016.

Må du skatte av drikkepenger?

Ja! Skattelovens § 5-1, fastslår at drikkepenger er skattepliktig som fordel vunnet ved arbeid. Dette innebærer at faktisk mottatte drikkepenger/tips er skattepliktig og må fremkomme på arbeidstakers skattemelding (selvangivelse). Dette gjelder uavhengig av hvordan tipsene er mottatt, om det er kontanter eller om det er overført via bank. Skatteplikten er også uavhengig av lønnsordning, om du er fastlønnet, timelønnet eller prosentlønnet.

Hvilke plikter har arbeidsgiver etter regelverket?

Hvis vi leser i skattebetalingslovens § 5-6 så er drikkepenger i utgangspunktet trekkpliktige. Grunnlaget er som hovedregel faktisk mottatte drikkepenger. For serveringspersonale som er prosentlønnet, er det imidlertid laget egne regler. For disse er trekkplikten begrenset i skattebetalingsforskriften.

Arbeidsgiver skal trekke skatt av drikkepenger/tips tilsvarende 1 prosent av omsetningen servitøren har – uavhengig av hva som faktisk er mottatt.

I henhold til skatteforvaltningsloven § 7-2 er drikkepenger innrapporteringspliktige i a-meldingen. Beløpet som skal rapporteres er det samme som det skal trekkes skatt av. Det vil si faktisk mottatte drikkepenger, eller 1 prosent av omsetningen for prosentlønnet serveringspersonale.

Det må betales arbeidsgiveravgift av samme beløp som er lagt til grunn ved innrapporteringen, jf. folketrygdloven § 23-2.  Men  praksisen har vært annerledes enn det regelverket tilsier. I praksis har det kun blitt trukket skatt av drikkepenger/tips til prosentlønnet serveringspersonale. Tilsvarende er disse blitt innrapportert for drikkepengene/tipsene og arbeidsgiver har beregnet arbeidsgiveravgift av samme beløp.

For dem som er fastlønnet eller timelønnet, er det ikke blitt gjennomført skattetrekk. Det her heller ikke blitt praktisert noen innrapportering eller beregning av arbeidsgiveravgift for disse.
Denne praksisen har også vært lagt til grunn av skattemyndighetene.

Hva skal du gjøre med drikkepengene?

Regelverket for drikkepenger/tips er under utredning i Skattedirektoratet. Dette arbeidet er ikke ferdig. Skattedirektoratet skriver at den praksisen som har utviklet seg inntil videre skal anses som gjeldende rett. Som en konsekvens av at det kun har blitt praktisert trekkplikt for prosentlønnet serveringspersonale, har det også kun blitt praktisert opplysningsplikt og plikt til å betale arbeidsgiveravgift for denne gruppen mottakere av drikkepenger/tips.

Både opplysningsplikten og avgiftsgrunnlaget har da i praksis vært begrenset til 1 prosent av omsetningen.

Skattedirektoratet konkluderer med at denne praksisen er å anse som gjeldende rett inntil videre.

Har du fastlønnede eller timelønnede servitører, skal du hverken trekke skatt, beregne arbeidsgiveravgift eller lønnsrapportere drikkepengene/tipsene.

Hva gjør den ansatte med drikkepenger som ikke rapporteres av arbeidsgiver?

Drikkepenger er skattepliktig, uavhengig av avlønningsform. Mottatte drikkepenger må arbeidstaker føre inn på sin selvangivelse som brutto inntekt. Det er ikke noe unntak fra det, selv om arbeidsgiver ikke rapporterer dette i a-meldingen.

De som er fastlønnet eller timelønnet må derfor føre inn mottatte drikkepenger/tips på skattemeldingen. Føres ikke drikkepengene/tipsene i skattemeldingen, har skattemyndighetene anledning til å legge på 3 prosent av innrapportert lønn som drikkepenger, jf Skattedirektoratets takseringsregler § 1-2-21.

For prosentlønnet serveringspersonale vil arbeidsgivers innrapportering automatisk føres inn på skattemeldingen.

Arbeidstaker skal ikke endre dette beløpet.

Regnskap for restauranter

Ønsker du bedre kontroll og full oversikt over økonomien? I Azets sitter et team med spesialister på regnskap for restauranter. Teamet leverer regnskap, lønn og rådgivning skreddersydd for restauranter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.