Nye lønnsregler fra 2022

Lønn & HR | 07.01.2022

av Tormod Johansen

For 2022 er det vedtatt og foreslått flere endringer på lønns- og HR området. Solberg-regjeringen la frem et statsbudsjett med en del endringer, som Støre-regjeringen igjen har gjort en del endringer på.

Få oversikt over disse regelendringene for 2022:

 • Firmabilbeskatning
 • Differensiert arbeidsgiveravgift og ambulerende virksomhet
 • Skattefri aksjerabatt oppheves - Opsjonsordning for oppstartsselskaper
 • Opplysningsplikt ved bruk av utenlandske oppdrags- og arbeidstakere
 • Fagforeningskontingent
 • Reduksjon i trygdeavgiften
 • Frikort
 • Reisefradrag - pendlersats
 • Sykepenger
 • Omsorgspenger
 • Endringer i pensjonsregelverket

Redusert rabatt for el-biler medfører dyrere firmabilbeskatning

Ved bruk av arbeidsgivers bil til private formål har elbiler i mange år hatt gunstige verdsettelsesregler.

I 2021 var elbiler verdsatt til 60% av bilens listepris. Det medførte en mye lavere skattepliktig fordel sammenlignet med fossile biler.

Den særskilte verdsettelsesrabatten reduseres til 80% av bilens listepris fra og med inntektsåret 2022. Dette medfører økt beskatning for de som har elbil som firmabil.

Eksempel på elbil med listepris kr 500.000

I 2021 ble bilen verdsatt til kr 500.000 x 60% = kr 300.000.
Det ga en skattepliktig fordel på kr 90.000 om bilen var disponert hele 2021, eller kr 7.500 pr måned.

I 2022 blir denne bilen i stedet verdsatt til kr 500.000 x 80% = kr 400.000.
Det gir en skattepliktig fordel for 2022 på kr. 112.960, eller kr 9.413 pr måned.

Dette er en økning på kr 1.913 pr måned. Den ansattes kostnad er skatten på økningen. Økningen medfører også økt grunnlag for arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver.

 

Differensiert arbeidsgiveravgift og ambulerende virksomhet

Særreglene for beregning av arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet blir endret fra 2022.

Det skilles mellom stedbundet arbeid (f.eks. en bygningsarbeider som arbeider på et prosjekt i en annen sone) og fjernarbeid (typisk hjemmekontor).

Reglene for ambulerende virksomhet anvendes der ansatt arbeider i en annen sone enn den sonen som arbeidsgiver tilhører, forutsatt at arbeidet i den andre sonen utgjør hoveddelen av arbeidet tid (mer enn 50%) i en eller flere kalendermåneder.

Arbeid i sone med høyere sats enn registreringssonen

Den høyere satsen benyttes både for stedbundet arbeid og for fjernarbeid.

Det betyr at om arbeidsgiver har ansatte på hjemmekontor i en sone med høyere arbeidsgiveravgiftssats enn der virksomheten er registrert, så må det betales høyere arbeidsgiveravgift på lønn til disse ansatte.

Arbeid i sone med lavere sats enn registreringssonen

Den lavere satsen benyttes kun for stedbundet arbeid.

Ved fjernarbeid i en sone med lavere sats skal det likevel beregnes arbeidsgiveravgift med den satsen som gjelder i den sonen virksomheten er registrert. Denne regelen er ny fra 2022.

Ordningen med skattefri aksjerabatt oppheves

Skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet avvikles fra 2022.

Fjerning av regelen må ses i sammenheng med at regjeringen foretar endringer i opsjonsskatteordningen for oppstartsbedrifter.

Frem til 31.12 2021 kunne det gis en skattefri aksjerabatt med inntil 25% av aksjenes markedsverdi, men begrenset til kr 7.500 pr ansatt pr inntektsår, forutsatt at alle ansatte i selskapet fikk tilbud om kjøp av aksjer.

Opsjonsordning for oppstartsselskaper

Skatteplikt på ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen innføres. Den nye ordningen erstatter opsjonsskatteordningen fra 1. januar 2018.

Ordningen innebærer at opsjonene ikke blir skattlagt som lønn ved innløsning, men beskatning skjer først når aksjene selges.

Frem til og med 2021 var regelen slik at opsjonsgevinsten (beregnet ved innløsning) ble skattlagt som lønn når aksjene selges. Gevinst opp til beregnet opsjonsfordel ble beskattet som lønn, mens verdistigning/gevinst utover beregnet opsjonsfordel beskattes som kapitalinntekt.

Dette endres nå slik at gevinsten ved salg av aksjene kun beskattes som kapitalinntekt/aksjeinntekt.


Vilkår knyttet til arbeidsgiverselskapet:

 • Selskapet kan ha inntil 50 årsverk og 80 millioner kroner i omsetning og balansesum
 • Grensen for selskapets alder i tildelingsåret økes fra seks til ti år.


Vilkår for opsjonen:

 • Aksjene tilknyttet opsjonen må verdsettes ved tildelingen.
 • Innløsningsprisen må være minst like høy som markedsprisen på aksjene på tildelingstidspunktet. Gir opsjonen en lavere verdi enn markedsverdien på tildelingstidspunktet, kan ikke reglene benyttes, da gjelder de ordinære reglene for opsjonsbeskatning i arbeidsforhold.
 • Det settes grenser på 60 mill. kroner på selskapsnivå og 3 mill. kroner på ansattnivå på verdien av de underliggende aksjene i ordningen, målt på tildelingstidspunktet.

Det blir også en endring i rapportering. Det skal gis opplysninger både ved tildeling av opsjonene, og når opsjonene innløses. Rapportering i a-meldingen utgår.

Webinar | Nye lønnsregler fra 2022. Dette er regelendringene med betydning for deg som arbeidsgiver.

Opplysningsplikt ved bruk av utenlandske oppdrags- og arbeidstakere

Reglene for opplysningsplikt ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere endres. Endringene vil gjøre opplysningsplikten mindre byrdefull for de opplysningspliktige, samtidig som de ikke vil svekke skattemyndighetenes tilgang til nødvendige opplysninger.

Rapporteringsfristen endres og sammenfaller med fristen for å gi opplysninger etter a-opplysningsloven.

Fristene er som følger:

 • Frist den 5. i måneden etter arbeidstakers første arbeidsdag og etter arbeidstakers siste arbeidsdag
 • Frist den 15. i måneden etter hvis arbeidstakers første/siste dag er etter den 20. i en kalendermåned

Rapporteringen gjøres på skjema RF-1199/RF-1198 i egen portal hos skatteetaten.

Fagforeningskontingent

Fradraget for fagforeningskontingent økes fra kr 3.850 til kr 5.800.

Reduksjon i trygdeavgiften

Trygdeavgiften på lønn/trygd settes til 8,0% fra 8,2% i 2020.

Frikort

Frikortgrensen økes til kr 65.000.

Reisefradrag - pendlersats

Satsen for reisefradraget settes til kr 1,65 pr kilometer på arbeidsreiser og besøksreiser.

Dagens fradragssatser er på kr 1,56 til og med 50.000 km og kr 0,76 fra 50.001 km til 75.000 km. Det vil si at redusert sats pr kilometer mellom 50 000 og 75 000 kilometer avvikles fra 2022.

Øvre beløpsgrense for reisefradraget blir det samme som i 2021, på kr 97.000. Bunnfradrag settes ned fra kr 23 900 til kr 14 000.

Dersom arbeidsgiver dekker kilometergodtgjørelse på besøksreiser er altså den skattefrie satsen fra 2022 kr 1,65 pr km.

Sykepenger

Arbeidsgiver får refundert sykepenger for dag 6-16 når sykefraværet skyldes korona. Dette gjelder ut januar 2022.

Arbeidsgiver må utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden på 16 dager som vanlig, men kan søke refusjon fra dag 6 til 16 NAV dersom det er koronarelatert fravær.

Det er et krav for refusjon, at arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyser arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19.

Ved sykefravær som ikke er koronarelatert, får ikke arbeidsgiver refusjon, men må dekke hele arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager.

Omsorgspenger

Regjeringen legger opp til at arbeidstakere får rett til dobbel kvote med omsorgspenger også i 2022.

Det gis også frem til 1. juli 2022 rett til omsorgspengedager i disse tilfellene:

 • Dersom en arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende er borte fra arbeidet fordi barnet er i karantene, eller
 • Dersom skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19.
  • Lokal stenging skal bekreftes av skolen eller barnehagen.
  • Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver.
  • Arbeids- og velferdsetaten legger til grunn at det er gitt bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger.
 • Det kan også gis rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.
  • Særlige smittevernhensyn skal bekreftes av lege.
  • Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver.
  • Arbeids- og velferdsetaten legger til grunn at det er gitt bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger.
  • Selv om det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp, gis det rett til dager med omsorgspenger i tilfeller ved særlige smittevernhensyn, og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt.

Endringer i pensjonsregelverket

Reglene om pensjon er endret med virkning fra 1. januar 2022.

Øker sparingen

De nye reglene innebærer krav om at arbeidsgiver må spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone. Dette gir økte pensjonskostnader for arbeidsgivere som i dag først sparer fra 1 G.

Endret krav til stillingsprosent og alder for innmelding

Minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene oppheves. Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år.

Innmelding knyttes opp til rapporteringsgrensen i a-meldingen

Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen.

Grensen er som hovedregel på kr 1.000, og kr 10.000 for skattefrie organisasjoner mv.

Unntaket for sesongarbeidere er opphevet fra 2022.

Overgangsregler

Overgangsregler gir bedriftene tid frem til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger til nye regler.

ForedragsholderWerbinar

Gratis webinar | Nye lønnsregler fra 2022

I dette 30 minutters webinaret tar vi for oss nye lønnsregler for 2022. Vi ser nærmere på endringer i pensjonsregelverket, differensiert arbeidsgiveravgift, og oppheving av skattefri akskjerabatt. Få oversikt over hva som er viktig for deg som arbeidsgiver å vite! 

Finn ut mer om webinaret

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvilke nye lønnsregler for 2022?

Firmabilbeskatning. Differensiert arbeidsgiveravgift og ambulerende virksomhet. Skattefri aksjerabatt oppheves - Opsjonsordning for oppstartsselskaper. Opplysningsplikt ved bruk av utenlandske oppdrags- og arbeidstakere. Fagforeningskontingent. Reduksjon i trygdeavgiften. Frikort. Reisefradrag - pendlersats. Sykepenger. Omsorgspenger. Endringer i pensjonsregelverket.

Azets kan hjelpe deg!

Sitter du med flere spørsmål? Azets har et ledende kompetansemiljø innenfor lønn og HR – og vi står klare til å hjelpe. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.