Statsbudsjettet 2024 - det viktigste om selskapsskatt og person­beskatning

Blog | Regnskap | 06.10.2023

av Stein Morten Minstemann Søberg Olsen

Statsbudsjettet 2024 - økonomiske forhold for selskaper og private

6. oktober la regjeringen Støre frem forslag til statsbudsjett. Denne gjennomgangen tar kort for seg de punktene vi mener er mest aktuelle for våre lesere. Se hva statsbudsjettet betyr for deg og virksomheten din.

Fremlagt forslag til statsbudsjett har følgende formål:

 • Økonomisk vekst
 • Rettferdig fordeling
 • Opprettholde høy sysselsetting og lav ledighet
 • Dempet prisvekst

De store tallene (2023-forslaget i parentes)

 • Samlede inntekter 2 378 mrd (2 875 mrd)
 • Samlede utgifter 1 883 mrd (1 748 mrd)
 • Inntekter fra petroleumsvirksomheten utgjør 832 mrd (1 413 mrd)
 • Inntekter uten petroleumsvirksomheten utgjør 1 520 mrd (1 462 mrd)

Dette betyr et underskudd på 336 mrd (257 mrd) som tas fra statens pensjonsfond utland. Strukturelt oljekorrigert underskudd (bruken av oljeinntekter) anslås til 410 mrd. Forskjellen skyldes at det strukturelle underskuddet er korrigert for virkningene av økonomiske svingninger på skatter, avgifter, renter og ledighetstrygd.

Det anslås at 85 % av skattyterne får om lag uendret eller lavere inntektsskatt av regjeringens forslag for 2024.

Noe av det vi “fryktet” kom heller ikke for 2024

“Monsterskatten” - skattlegging på privat konsum i selskap, utsettes til 2025. Det blir ingen arveavgift, men avgiftsfordelen for ladbare hydridbiler foreslås avviklet. Det kan bety at slike biler ikke lenger vil bli solgt i Norge.

Områder med personlig påvirkning

 • Maksimalsats barnehagesatser foreslås fra kr 3 000 tilkr 2 000 pr måned fra august 2024
 • Egenandel helsehjelp økes med 4,35 % (med kr 125 årlig)
 • Flere på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd får beholde barnetilegget
 • Strømstøtten videreføres ut 2024
 • Videreføre kontantstøtten for de første syv månedene av støtteperioden
 • Avvikle kontantstøtten de siste fire månedene
 • Trafikkforsikringsavgiften reduseres med kr 400 årlig
 • Veibruksavgiften reduseres
 • Avgifter på drivstoff økes

Forventning om (minimal) netto avgiftslettelse dersom årlig kjørelengde er mindre enn 40 000 kilometer.

Områder med personlig påvirkning, studenter

Det blir en økning i studiestøtte på kr 9 000 (7%). For studieåret 2024-2025 foreslås ytterligere økning 3,8 %. Borteboerstipend for elever på videregående skole øker med 829 i måneden

Personbeskatning

 • Maksimalskatten blir uendret, 47,4 % på lønn over 2 mill
 • Forslag til redusert trygdeavgift (0,1%), fra 7,9% til 7,8%
 • Uendret skattesats på alminnelig inntekt (22 %)
 • Økte innslagspunkt på trinnskatten

Det er foreslått minimale lettelser for lønn for de med inntekt lavere enn ca 643 000, og litt økning for de med inntekt høyere enn 1 mill (kr 800 i snitt).

Videre er det lagt opp til uendrede satser for formuesskatt, og uendrede satser for verdsettelse av boliger, der primærbolig fremdeles skal verdsettes til 25 % inntil 10 mill, og 70 % for det over, og sekundærbolig 100 %.

Aksjer foreslås å verdsettes til 80% og driftsmidler (og tilordnet gjeld) til 70%.

 • Personfradrag øker fra 79 600 til 88 250
 • Nedre grense for å betale trygdeavgift vil fremdeles være 69 650. Det betyr at frikortgrensen vil være uendret
 • Særskilt inntektsfradrag for de som bor i Troms og Finnmark økes fra 20 550 til 30 000
 • Uendrede satser for BSU - kr 27 500 årlig sparing, maks kr 300 000, 10 % fradrag
 • Uendrede satser foreldrefradrag

Utbytteskatt og formueskatt

Det er uendrede satser i utbytteskatt, fremdeles 37,84 %, uendrede satser i formuesskatt, og uendrede satser i minstefradraget.

Endringer i trinnskatten:

 • Trinn 1 uendret med 1,7% - innslagspunkt 208 050 (+9.700)
 • Trinn 2 uendret med 4,0% - innslagspunkt 292 850 (+13.700)
 • Trinn 3 uendret med 13,5% - innslagspunkt 670 000 (+27.050)
 • Trinn 4 uendret med 16,5% - innslagspunkt 937 900 (+11.100)
 • Trinn 5 uendret med 17,5% - innslagspunkt 1.573.500 (+73.500)

Trygdeavgiften for lønn- og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentpoeng til henholdsvis 7,8% og 11,0%. Trygdeavgiften for pensjonsinntekter holdes uendret på 5,1%.

Reisefradraget økes, bunnbeløpet økes med 550 til 14 950, og det foreslås økt kilometersats fra 1,70 til 1,76 pr km.

Fagforeningsfradraget øker fra kr 7 700 til kr 8 000.

Selskapsbeskatning

 • Arbeidsgiveravgift, samme satser, innslaget for høy sats økes fra 750 000 til 850 000. Grunngitt med at første steg i avvikling av den forhøyede satsen da er tatt
 • Grensen for aktivering av driftsmidler økes fra 15 000 til 30 000. Medfører at enkeltkjøp inntil kr 30 000 kan direkte kostnadsføres. Tilsvarende med restavskrivning
 • Forhøyet avskrivningssats for elektriske varebiler (30 %) foreslås avviklet i 2024, medfører avskrivning på 24% istedenfor
 • For øvrig ingen endring i avskrivningssatser
 • Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra 2024, foreslått med en effektiv skattesats på 35 %
 • Avvikle høyprisbidrag på kraftproduksjon fra 1. oktober 2023

Hva kan vi forvente når det skal forhandles om statsbudsjettet?

Mange ting i statsbudsjettet kan endres, slik som grensen for frikort, barnehagesatser, strømstøtte, barnetrygd, satser formuesskatt, verdsettelsesrabatter, med mer. Sittende mindretallsregjering trenger støtte fra andre partier, og hvilke endringer som kommer avhenger av hvor de henter støtte og hvem de blir enige med.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Stein Morten Minstemann Søberg Olsen

Stein Morten er spesialrådgiver i SME-avdelingen i Oslo, med lang fartstid i selskapet. Før han begynte i Azets jobbet han 16 år i EY. Han har revisjonsutdanning fra BI.