Hva er et årsoppgjør?

Regnskap | Oppdatert 27.11.2023

av Anita Serigstad

Årsoppgjøret - en prosess som gir muligheter

Årsoppgjøret er en prosess som skal lede frem til foretakets offisielle årsregnskap og skatteskjema ved slutten av et regnskapsår.

Mange tenker på årsoppgjør, utarbeidelse av årsregnskap og skatteskjema, som bare en lovpålagt plikt. Det er det, men det er også mye mer!

Dette kan årsoppgjørsprosessen brukes til

 • Skatteplanlegging
 • Opprydding og tapsføring av gamle fordringer
 • Opprydding og tapsføring av gammelt ikke-salgbart varelager
 • Avdekke feil og mangler oppstått i løpet av året.

Årsoppgjøret omfatter to hovedpunkter:

1. Den regnskapsmessige siden, som innebærer å utarbeide årsregnskapet, resultat og balanse med noter, og eventuell årsberetning og kontantstrøm. Alle regnskapspliktige foretak skal levere årsregnskap med eventuell revisjonsberetning til Brønnøysundregisteret. Kontakt regnskapsføreren din om du er i tvil om ditt foretak er regnskapspliktig. Årsregnskapet settes opp i henhold til lover og regler for årsregnskap og bokføring.

2. Den skattemessige siden, som innebærer å utarbeide og levere skattemelding, næringsoppgave med eventuelt andre skatteskjema og vedlegg, til skattemyndighetene. Skatteskjemaer utarbeides i henhold til Skatteloven.

Årsregnskapet som oversikt og offentlig dokument

Årsregnskapet er en oversikt av årets inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Årsregnskapet presenteres med resultatregnskap som viser oversikt over den økonomiske driften, og balansen som viser den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Årsregnskapet er et offentlig dokument når det er levert og godkjent i Brønnøysund.

Webinar | Bruk årsoppgjøret til å forbedre lønnsomheten

Hva er Aksjonærregisteroppgaven?

Aksjeselskap har i tillegg til å levere årsregnskap og skatteskjema, også plikt til å levere Aksjonærregisteroppgave hvert år. 

Aksjonærregisteroppgaven skal inneholde opplysninger om hvem som eier aksjer i selskapet pr. 31.desember. Videre skal det opplyses om endringer i kapital, aksjonærer, og utdeling av utbytte med mer. Frist for å levere Aksjonærregisteroppgaven er 31. januar.

Årsoppgjørsprosessen i praksis

 • Planlegge, avtale frister og lage en fremdriftsplan
 • Rapportere lønn ved årsskiftet
 • Innhente opplysninger til å levere Aksjonærregistroppgaven, frist 31.01
 • Innhente godkjenning på levert Aksjonærregisteroppgave, løpende etter levering
 • Forberedende årsoppgjør på regnskap og lønn
 • Utarbeide skatteskjema, frist 31.05.
 • Levere skatteskjema, frist 31.05.
 • Utarbeide årsregnskap, noter, eventuelt årsberetning og kontantstrøm, frist 30.06
 • Utarbeide protokoller; styreprotokoller og generalforsamlingsprotokoller, frist 30.06.
 • Levere årsregnskap med eventuell revisjonsberetning til Brønnøysund, frist 31.07.
 • Innhente godkjenning fra Brønnøysund, løpende etter levert regnskap
 • Kontrollere skatteoppgjør mot levert skattemelding. Skatteoppgjørene kommer løpende fra april og utover høsten til 1. desember

Skatteplanlegging - en del av årsoppgjøret

Årsoppgjøret for 2023 nærmer seg med stormskritt og jo før vi kommer i gang med planleggingen jo bedre. Dersom vi er i forkant med vurderering av for eksempel:

 • tap på kundefordringer, vil det etter gitte kriterier kunne gi skattefradrag og eventuelt fradrag for merverdiavgift.
 • Tap for ukurante, ikke-salgbare varebeholdninger kan også gi skattefradrag.

Det er flere betingelser knyttet til hva som må gjøres for å sikre skattemessig fradrag for tapsføringen. Her lønner det seg med hjelp fra regnskapsfører for å få det gjort på riktig måte.

Skal du investere i nye anleggsmidler? Da bør du tenke på om det skal gjøres før eller etter årsskiftet. Kjøper du et anleggsmiddel i desember, gis det skattemessig fradrag for avskrivninger hele året. Dette innebærer en tilsvarende skatteutsettelse. I et skatteperspektiv vil det derfor lønne seg å anskaffe anleggsmiddelet sent på året fremfor å vente til over årsskiftet.

Få hjelp til årsregnskap og skattemelding

Forberedelser til årsoppgjør og lovpålagt balansedokumentasjon

Alle balansekontoer skal avstemmes og dokumenteres i forbindelse med årsoppgjøret. Det innebærer at regnskapsfører sammen med deg som kunde må gjøre nødvendige vurderinger på enkelte poster for å få en mest mulig korrekt verdi av balansen pr. 31.12. 

Mange av balansepostene lar seg avstemme og dokumentere med årsoppgaver og lignende ekstern dokumentasjon, mens andre krever nærmere gjennomgang og vurdering. Eksempler på slike poster kan være kundefordringer, varelager, og anleggsmidler. Også her kommer muligheten for skatteplanlegging og skattefradrag inn.

Anleggsmidler

Anleggsmidler til varig eie eller bruk skal avskrives lineært over anleggsmiddelets antatte levetid. Anleggsmidler vurderes etter en tommelfingerregel med en kostpris på 15 000 kroner eller mer, med en forventet levetid på mer enn tre år. 

Regnskapsmessig er hovedregelen at anleggsmidler avskrives lineært fra anskaffelsesmåned, med samme beløp hver måned/år til det er ferdig avskrevet.  

Skattemessig avskrives anleggsmidler prosentvis av saldo hvert år.

Anleggsregisteret skal kun inneholde anleggsmidler som faktisk er i bruk i virksomheten. Utrangerte eller solgte anleggsmidler som fortsatt står i anleggsregisteret må føres ut på riktig måte, både regnskapsmessig og skattemessig. Med tanke på dette bør alle næringsdrivende som har et anleggsregister, foreta en gjennomgang av dette pr. 31.12., gjerne sammen med din Azets kontakt.

Varelager

Alle næringsdrivende som har varelager, skal pr. 31.12 foreta en nøyaktig opptelling av varebeholdningen, og det skal settes opp en varetellingsliste hvor det fremgår når varetellingen er foretatt og hvem den er foretatt av. Varetellingslisten skal omfatte alle varer, også varer som antas uselgelige. 

Kundefordringer

Alle foretak bør i god tid før årsskiftet gjennomgå sine kundefordringer. Vurder hvilke som er endelig tapt og skal tapsføres, og hvilke det er usikkerhet om kommer til å bli betalt, og skal inngå i en tapsavsetning. Fordringer som anses som endelig tapt kan gi skattefradrag. Dersom dette gjøres før 31.12., får selskapet skattemessig fradrag for tapet i 2023. I tillegg får man tilbake eventuell utlagt merverdiavgift. 

Kassetelling 

For alle selskap med kassebeholdning er det viktig at kassen blir talt fysisk pr 31.12., og at tellingen blir attestert av den som har talt kassen. Det er kun kontanter som skal telles, eventuelle tilgodelapper og utlegg skal ikke telles, men leveres til bokføring.

Bruk årsoppgjøret til å avdekke feil og mangler

I forbindelse med vurdering, avstemming og dokumentasjon av balansen, vil eventuelle feil i regnskapet i mange tilfeller kunne avdekkes og regnskapet bli rettet opp før årsregnskapet avlegges.

Guide årsoppgjør

Årsoppgjør - Last ned sjekkliste her

Det du må være klart til årsoppgjøret.
Sjekkliste årsoppgjør -last ned download icon

Spørsmål om årsregnskap

Hva er et årsregnskap?

Årsregnskap er en oversikt over selskapets inntekter og kostnader på et overordnet nivå, og er et dokument som foreligger i Brønnøysund for alle bedrifter som er pliktet til å levere dette. Sammen med årsberetning er årsregnskap en del av årsoppgjøret. Alle regnskapspliktige må levere årsregnskap med noter og årsberetning etter reglene i Regnskapsloven til Brønnøysundregistrene. Årsregnskapets frist er 31. juli og skal leveres elektronisk via Altinn.no. Årsregnskapet er offentlig og tilgjengelig for hvem som helst.

Hva skal et årsregnskap inneholde?

Resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. For store selskaper skal årsregnskapet i tillegg inneholde Styrets årsberetning og Konstanstrømoppstilling.

Når skal årsregnskapet leveres?

Årsregnskapet skal sendes inn senest 31. juli. Årsregnskapet og eventuell årsberetning skal da være godkjent av generalforsamlingen. som må gjøres senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Dette gjelder selskaper som avslutter regnskapsåret 31.desember.

Hva er aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven skal inneholde opplysninger om hvem som eier aksjer i selskapet pr. 31.desember. Videre skal det opplyses om endringer i kapital, aksjonærer, og utdeling av utbytte med mer. Frist for å levere Aksjonærregisteroppgaven er 31. januar.

Når skal aksjonærregisteroppgaven leveres?

Frist for å levere Aksjonærregisteroppgaven er 31. januar. Oppgaven leveres til Aksjonærregisteret hos Skatteetaten.

Har du spørsmål? Ta kontakt!

post author

Om Anita Serigstad

Anita er produktsjef årsoppgjør med ansvar for årsoppgjørsproduksjonen i Azets. Hun er utdannet revisor fra Universitet i Stavanger, og har jobbet i Azets siden 2007, etter 10 år innen revisjon. Anita er autorisert regnskapsfører og har mer enn 25 års erfaring innen områdene regnskap, årsoppgjør og revisjon.