Tre med grønne blad Miljøpolicy Azets
 
 
 

Miljøpolicy i Azets

Azets sin miljøpolicy skal være synlig og preget av åpenhet. Våre ansatte skal kjenne til og identifisere seg med miljøpolicyen. Våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal ha tilgang til den.

Azets skal:

  • Drive en sunn virksomhet som preges av ansvar for våre ansatte, det samfunn vi er en del av og miljøet rundt oss.
  • Som minimum alltid overholde lokale miljølover der hvor vår virksomhet drives
  • Legge til rette for at kontinuerlig forbedringsarbeid innenfor miljøarbeid er en integrert del av sitt kvalitetsarbeid
  • Aktivt jobbe for å minimere miljøbelastningene knyttet til egen virksomhet
  • Gjennom sine rådgivningstjenester ha fokus på bærekraft og skal i den grad det er mulig fremme løsninger hvor omtanke for samfunnets sårbarhet ivaretas
  • Aktivt bruke sin kompetanse innenfor HMS, miljø, sikkerhet, risiko og beredskap i sine rådgivningsoppdrag så vel ved drift av egen virksomhet

Ansvar

Miljøpolitikken er en integrert del av selskapets kvalitetssystem. Det er så vel et lederansvar som et ansvar for den enkelte medarbeider å påse at politikken etterleves, holdes ved like og forbedres.

Alle ansatte går gjennom opplæring, oppdragsledelse, medvirkning, kompetanseoppbygging og gode rutiner motiveres til at Azets når sin miljøambisjon i gjennomføringen av oppdrag og arbeidsoppgaver.

Azets sin miljøpåvirkning

  • Ha et bevisst miljøforhold til våre leverandører
  • Arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen innenfor miljøområdet
  • Arbeide aktivt for å styrke miljøbevisstheten blant våre ansatte gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering