Hva gjelder på lønns- og HR området i 2023?

Lønn & HR | 10.01.2023

av Tormod Johansen

For 2023 er det i forbindelse med statsbudsjettet blitt endringer på lønns- og HR-området, noen med mer betydning enn andre.

Få oversikt over disse regelendringene innen lønnsområdet for 2023:

 • Ekstra arbeidgiveravgift på lønn over 750.000
 • Fjerning av skatterabatt på el-biler
 • Økt fradrag fagforeningskontigent
 • Reduksjon i trygdeavgiften
 • Økt frikortgrense
 • Økt reisefradrag
 • Økt fradrag hjemmekontor
 • Ny ordning for ferietillegg dagpenger
 • Legeerklæring uten personlig oppmøte
 • Omsorgspenger ved langvarig sykdom
 • Deltidsansatte fortrinnsrett

Lønn og skatt

Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over kr 750.000

Fra 2023 skal det beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av lønn til ansatte som overstiger kr 750.000.

Den ekstra arbeidsgiveravgiften gjelder for lønn mv. i alle soner, også fra arbeidsgivere i kommuner som har 0-sats. Reglene for ekstra arbeidsgiveravgift gjelder imidlertid ikke på Svalbard, jf svalbardskatteloven § 6

Grensebeløpet på kr 750.000 gjelder pr. arbeidsgiver

Det betyr at ekstra arbeidsgiveravgift først blir aktuelt når lønnen fra den enkelte arbeidsgiver overstiger beløpsgrensen. 

Grensebeløpet gjelder for hvert selskap, også i konsernforhold. Ved bevisste omgåelser der det brukes flere arbeidsgivere for å redusere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget, for eksempel i et konsern, kan det foretas gjennomskjæring.

Eksempel ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750.000 pr. arbeidsgiver

En ansatt har to arbeidsgivere. Vedkommende tjener kr 800.000 hos arbeidsgiver A, og kr 250.000 hos arbeidsgiver B.

Her er det kun arbeidsgiver A som må betale ekstra arbeidsgiveravgift av kr 50.000. Dvs av det som overstiger kr 750.000.

Beregnes fra den kalendermåneden beløpsgrense overskrides

Ekstra arbeidsgiveravgift beregnes og fastsettes fra den kalendermåned fastsatt beløpsgrense overskrides, for den delen som overskrider beløpsgrensen.

Det har vært knyttet usikkerhet til hvilket grunnlag man skal beregne denne ekstra satsen på, herunder om arbeidsgivers tilskudd til OTP skal danne grunnlag for beregning av ekstra arbeidsgiveravgift. 

Beregningsgrunnlag for ekstra arbeidsgiveravgift

Dette fremkommer av “Forskrift til utfylling av folketrygdloven § 23-2 tolvte ledd fjerde punktum om fastsettelse og beregning av ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over bestemte grenser (forskrift om ekstra arbeidsgiveravgift)”, § 2: 

§2 Beregningsgrunnlaget

Beregningsgrunnlaget er grunnlaget for arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2 med forskrifter.

Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av andel av arbeidsgivers premiebetaling og tilskudd til kollektiv tjenestepensjonsordning som er offentlig eller som går inn under skatteloven § 6-46. Det samme gjelder engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon i arbeidsforhold som ikke er sikret ved premie og tilskudd, og engangspremie eller tilskudd som innbetales til sikring av rett til slik pensjon.

Grunnlaget for avgiften er i utgangspunktet all rapporteringspliktig kontant lønn, naturalytelser, trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser og pensjonsinnskudd mv. til den enkelte ansatte.

Premie og innskudd til pensjonsordninger holdes utenom beregningsgrunnlaget 

I henhold til forskriften skal premiebetaling og tilskudd til kollektiv pensjon ikke være med i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift. 

Dette omfatter arbeidsgivers OTP-ordninger, som innskuddspensjon og foretakspensjon.

Premie og innskudd til individuelle pensjonsordninger skal være med i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift. 

Refusjon av sykepenger og omsorgspenger

Lønn fra arbeidsgiver under sykdom inngår i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift. Dette gjelder både sykepenger arbeidsgiver betaler i arbeidsgiverperioden og når arbeidsgiver forskutterer sykepenger etter arbeidsgiverperioden.

Når arbeidsgiver får refusjon av sykepenger og omsorgspenger fra NAV reduserer dette grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Reduseringen gjennomføres i den måneden refusjonen fra NAV foreligger, og gjelder også for den ekstra arbeidsgiveravgiften.

Det gis også fradrag i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift for refusjoner fra NAV når 
 • det er beregnet ekstra arbeidsgiveravgift på forskutterte sykepenger, foreldrepenger, mv. og 
 • ytelsen faktisk er refundert fra NAV
I veiledningen til a-meldingen er det tatt inn noen eksempler på hvordan dette skal gjøres i praksis.

“Skatterabatten” på el-biler er fjernet 

Elbiler har i mange år hatt gunstige verdsettelsesregler som har medført en lavere beskatning enn biler med fossilt drivstoff. 

I 2022 har elbiler blitt verdsatt til 80 % av bilens listepris. Denne særskilte verdsettelsesrabatten er fjernet fra og med inntektsåret 2022. Dette medfører økt beskatning for de som har elbil som firmabil.

Eksempel - elbil med listepris kr 400.000

BI 2022  2022 ble denne bilen verdsatt til kr 400.000 x 80 % = kr 320.000. Dette ga en skattepliktig fordel på kr 96.000 om bilen var disponert hele 2022.

I 2023 blir denne bilen verdsatt til kr 400.000, altså ingen verdsettelsesrabatt. Dette gir en skattepliktig fordel for 2023 på kr. 113.880 om bilen blir disponert hele 2023.

Dette er en økning på kr 17.880. Den ansattes kostnad er skatten på denne økningen. Økningen medfører også økt grunnlag for arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver.

NB!
Året etter bilen er 3 år reduseres listeprisen med 25 % før skattepliktig fordel beregnes.

Fagforeningskontingent

Fradraget for fagforeningskontingent økes fra kr 5.800 i 2022 til kr 7.700 i 2023. 

Reduksjon i trygdeavgiften

Trygdeavgiften på lønn/trygd settes ned  til 7,9 % i 2023. Denne var på 8 % i 2022. 

Frikort

Frikortgrensen økes til kr 70.000 i 2023. Denne var kr 65.000 i 2022. 

Reisefradrag - pendlersats 

Satsen for reisefradraget settes til kr 1,70 pr kilometer i 2023 på arbeidsreiser og besøksreiser. Denne satsen var på kr 1,65 i 2022. 

Dekker arbeidsgiver kilometergodtgjørelse på besøksreiser til en pendler er altså den skattefrie satsen fra 2023 kr 1,70 pr km. 

Hjemmekontor 

Satsen for fradrag for hjemmekontor er fastsatt i Skattedirektoratets årlige takseringsregler for 2022. Satsen er for 2002 er på kr 2.050. Fradraget forutsetter at den ansatte har et eget rom som utelukkende brukes til hjemmekontor. 

Arbeidsgiver kan utbetale inntil kr 2.050 pr år trekkfritt når vilkårene for fradrag er oppfylt. 

Satsen på kr 2.050 kan brukes som trekkfri sats for 2023.

 

Pensjon 

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende mv.

Fra 2023 innføres det skattefavorisert sparing fra første krone i innskuddspensjonsordninger for selvstendige næringsdrivende mv. og frilansere. 

Disse fikk ikke sparing fra første krone når reglene i lov om obligatorisk tjenestepensjon ble endret for ansatte fra 1. januar 2022. 

 

Lønn og HR

Feriepenger (ferietillegg) på dagpenger 

I 2023 kommer en ny ordning for ferietillegg til dagpenger. 

Alle som har mottatt dagpenger i mer enn 8 uker i 2022, får et ferietillegg i 2023. Ferietillegget vil være 9,5 prosent av dagpenger utbetalt i 2022. Ferietillegget blir utbetalt i juni.

Adgangen til å utstede legeerklæring uten personlig oppmøte forlenges

Regjeringen har vedtatt å forlenge koronatiltaket som gir adgang til å utstede legeerklæring uten personlig oppmøte dersom legen vurderer det som faglig forsvarlig.

Selv om covid 19-pandemien er inne i en annen fase, er det fortsatt smitte i samfunnet. Forlengelsen gjelder til og med 30. juni 2023.

Sykepenger

I henhold til folketrygdloven § 8-18 faller retten til sykepenger bort dersom legeerklæring ikke er levert innen 14 dager etter at arbeidsgiver kan kreve slik erklæring. 

Fra 2023 er det innført et unntak fra dette der hvor det ikke har vært mulig for arbeidstaker å sende legeerklæringen til arbeidsgiver innen denne fristen. 

Omsorgspenger ved langvarig sykdom 

Foreldre til barn som har en langvarig sykdom gis de samme rettighetene som foreldre med kronisk syke eller funksjonshemmede barn. 

Med langvarig sykdom menes at sykdommen antas å ville ha en varighet på minst ett år. Det er en forutsetning at barnets helsetilstand gir markert høyere risiko for fravær, enten det skyldes tilstanden i seg selv, eller behovet for kontroller og oppfølging.

For at den ansatte skal få utvidet rett til omsorgspenger må Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ha godtatt at barnet er kronisk eller langvarig sykt eller funksjonshemmet, samt at dette fører til markert høyere risiko for fravær fra arbeidet for å ta seg av barnet

Det gis ti ekstra dager med omsorgspenger pr år ved slik langvarig sykdom. 

Deltidsansatte 

Dokumentasjon og drøfting ved deltidsansettelse 

Arbeidstakere skal som hovedregel ansettes på heltid, jf arbeidsmiljøloven § 14-1b, nr 1 

Det er likevel ikke noe forbud mot å ansette på deltid, men arbeidsgivere må nå dokumentere behovet for deltidsansettelse på en grundigere måte. Arbeidsgiver må før det ansettes på deltid dokumentere og drøfte behovet med de tillitsvalgte.

Fortrinnsrett for deltidsansatte 

I henhold til arbeidsmiljøloven § 14-3 har deltidsansatte fortrinnsrett i visse tilfeller. Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse eller innleie i virksomheten. 

 

Webinar thumbnail Azets

Gratis webinar Nye lønnsregler 2023

I forbindelse med nytt statsbudsjett blir det flere endringer på lønnsområdet i 2023. Endringen med størst betydning er innføringen av en ekstra arbeidsgiveravgift. I tillegg blir det endringer i reglene rundt elbil som firmabil. Lær om de viktigste regeloppdateringene for 2023.
Gratis webinar om nye lønnsregler fra 2023 download icon

Ofte stilte spørsmål lønnsregler 2023

Hvilke nye lønnsregler 2023?

Flere regler 2023 har innvirkning på lønnsområdet: Eksempler: Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over kr 750.000, Skatterabatten på EL-biler fjernet, Fradrag fagforening økes,Reduksjon av trygdeavgift, Økt frikort, Reisefradrag pendler økes, Økt sats fradrag hjemmekontor

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.