Azets logo

Få gratis bærekraftsrapport

Bli vår testpilot i utviklingen av felles bærekraftsrapportering innen EU

Har du en liten eller mellomstor bedrift og er interessert i å bli evaluert i bærekraftsarbeidet gjennom en standardisert rapport? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg.

EU videreutvikler rammeverket for bærekraftsrapportering, European Sustainability Reporting Standards (ESRS) som også skal inkludere børsnoterte og ikke-børsnoterte SMB-er. Azets er en av få aktører som deltar i testen av de nye rammeverkene.

Azets inviterer derfor to bedrifter, et ikke-børsnotert selskap, VSME, og et børsnotert selskap, LSME, i et innsiktsfullt pilotprosjekt for å kartlegge og dokumentere bærekraftsarbeidet deres, basert på standarden for børsnoterte selskaper, ESRS LSME ED. Dette er et banebrytende initiativ for å gi alle SMBer et standardisert rammeverk for bærekraftsrapportering. 

Hvorfor delta? 

 • Få tilgang til unik innsikt i eget bærekraftsarbeid
 • Få bistand til innsamling og strukturering av bærekraftsinformasjon
 • Vær proaktiv for å dekke et stadig mer krevende markedsbehov innen bærekraft
 • Øk konkurransekraften inn mot anbud
 • Øk mulighetene for grønn finansiering
 • Gi din stemme i et banebrytende EU-initiativ

Søk her

Slik ser prosessen ut 

 1. Oppstart pilotprosjekt innen 21. april 2024
 2. Gjennomgå og svare på et spørreskjema som setter søkelys på nøkkelområder innen ESRS LSME ED. 
 3. Gi tilbakemelding på kostnader, utfordringer og forventede fordeler ved implementering av standardene. 
 4. Valgfritt: Forbered deler av bærekraftrapporten for testing.

Høres dette interessant ut? 

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg for en prat. All informasjon du gir vil bli behandlet konfidensielt. Resultater vil bli anonymisert.

Bli pilotbedrift og få gratis bærekraftsrapport

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Fakta og betydning for LSME og VSME

LSME 

 • Lovpålagt rammeverk for bærekraftsrapportering for børsnoterte SMB’er (ruller ut 2026)  Listede SMBer: notert på handelsplass ala Oslo Børs/Euronext
 • Mellomstore bedrifter med moderate krav 
 • Mindre detaljerte og omfattende rapporter (466 obligatoriske datapunkter). Obligatorisk rammeverk men også tilpasset markedsbehov.
 • Mindre detaljert ESG informasjon om ikke-finansiell informasjon 
 • SMB-er som ønsker å være fremoverlendte og systematisere bærekraftsdata for ulike interessenter (bank, investorer, kunder, partnere, kommune, forbrukere, i anbud, til aktsomhetsvuderinger etc ) og redusere kostnader ved rapportering 

VSME

 • Frivillig rammeverk for bærekraftsrapportering for ikke-børsnoterte SMB-er og mikroselskaper (ruller ut 2026) 
 • Svært små bedrifter med minimale krav
 • Forenklet og mindre omfattende rapporter, med forenklet språk. Frivillig rammeverk for markedsbehov 
 • Begrenset informasjon om ikke-finansiell ESG informasjon
 • SMB-er som ønsker å unngå unødvendig byråkrati men som ønsker å være forberedt på å kunne levere bærekraftsdata til interresenter som krever det (ved søknad av grønne lån, til investorer, i anbud, til akstsomhetsvurderinger etc.  

Les mer om verdigrunnlagene for å rapportere nå

Forenklet rapportering

LSME og VSME tilbyr forenklede rapporteringskrav som er tilpasset behovene til mindre virksomheter. Dette gjør det lettere for SMB-er å oppfylle sine rapporteringsforpliktelser uten å måtte bruke betydelige ressurser på administrasjon, dokumentasjon og datainnsamling.

Kostnadsbesparelser ved rapportering

Implementering av LSME og VSME kan bidra til å redusere kostnadene ved rapportering betydelig for SMB-er. Disse rammeverkene krever mindre detaljert informasjon, noe som kan bidra til å minimere kostnadene knyttet til utarbeidelse og offentliggjøring av bærekraftsrapportering.

Redusert byråkrati

Ved å følge LSME og VSME kan SMB-er unngå unødvendig byråkrati og kompleksitet i rapporteringsprosessen. Dette gjør det mulig for bedriftene å fokusere mer på sin kjernevirksomhet og strategiske initiativer i stedet for å bruke tid og ressurser på rapporteringsaktiviteter.

Tilpasning til virksomhetsstørrelse

LSME og VSME er utformet for å imøtekomme behovene til mindre virksomheter, slik at de kan tilpasse rapporteringsprosessen etter sin egen størrelse og kompleksitet. Dette gjør det mulig for SMB-er å oppfylle kravene i ESRS på en effektiv måte som er tilpasset deres ressurser og kapasitet.

Forbedret omdømme

Ved å rapportere i henhold til LSME og VSME kan SMB-er vise sitt engasjement for åpenhet og gjennomsiktighet, selv om de ikke har ressursene til å følge de mer omfattende rapporteringskravene. Dette kan bidra til å forbedre bedriftens omdømme og tillit blant interessenter, inkludert investorer, kunder og samfunnet generelt.

Optimalisering og effektivisering

Ved å samle inn ESG data (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring) kan bedriften se egen påvirkning (positiv og negativ) men også lokalisere muligheter for optimalisering og effektivisering av egen drift, og mulige kostnadsbesparelser og forbruksreduksjoner.

Økt konkurransekraft og markedsbehov

Når større aktører må levere informasjon om bærekraft i sin verdikjede i mye større grad, drypper dette ned på SMBèr som må levere mer bærekraftinformasjon inn mot anbud, søknader om lån, til investorer etc. LSME og VSME forbereder SMBène til å kunne levere tilstrekkelig bærekraftsdata som dekker nye markedsbehov.

Insentiver og fordeler med å være tidlig ute

Her kan det lønne seg å være proaktiv istedenfor reaktiv. Det vil være enklere å skille seg positivt ut som aktør nå, ved å ha tilstrekkelig bærekraftsdata på plass, enn senere når alle selskaper er lovpålagt å rapportere og det er en selvfølge at man skal ha denne dataen på plass. Det er også mer insentiver og goder å hente ut nå, enn ved en senere anledning når man uansett må rapportere. Når man først blir truffet av lovkravene er man også veldig godt forberedt og kan gjerne allerede vise til progresjon som gjør at man også vil skille seg positivt ut.