Styrearbeid

Din trygge partner for alt styrearbeid. Påse at arbeidet blir gjort riktig

Få hjelp til styrearbeid

 

Hjelp til det lovpålagte

Daglig leder, styreleder og styremedlemmer i et aksjeselskap har et viktig og lovpålagt ansvar i forbindelse med behandling av avtaler om ytelser til aksjeeiere, aksjeeieres morselskaper, styreleder, styremedlemmer, daglig leder eller nærstående av disse. De må blant annet sørge for saksbehandling i samsvar med aksjeloven og at lovpålagte dokumenter blir utarbeidet og sendt.

    
                 Styrearbeid

Noe av det vi hjelper med

  • Avtaler
  • Varsel om og protokoll over styrebehandling
  • Redegjørelse
  • Innkalling til og protokoll for generalforsamling
  • Melding til Foretaksregisteret
  • Aktuelle dokumenter

Avtaler

Avtaler om ytelser til aksjeeiere, ledere mv, bør være skriftlige. I selskaper som bare har én aksjeeier, skal styret uansett sørge for at avtaler mellom selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig. Vi kan hjelpe til med å utarbeide skriftlige avtaler.

Forberedelse av sak

Styreleder skal sørge for behandling av saker som hører inn under styret. Avtaler om ytelser til aksjeeiere, ledere mv, er saker som skal behandles av styret. Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styreleder. En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. Vi kan hjelpe til med å forberede og fremlegge saken.

Varsel om styrebehandling

Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Forslag til avtaler bør vedlegges. Vi kan utarbeide utkast til varsel og sende det ut på vegne av styreleder.

Styrebehandling

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Daglig leder, styreleder eller styremedlemmer bør i utgangspunktet ikke delta i behandlingen av avtaler om ytelser til seg selv eller nærstående, og kan heller ikke delta etter nærmere bestemmelser i aksjeloven.

Protokoll over styrebehandling

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Vi tilbyr oss å være til stede under behandlingen og kan utarbeide utkast til protokoll.

Redegjørelse

Avtaler om ytelser til aksjeeiere, ledere mv er som hovedregel ikke bindende for selskapet uten at de godkjennes av generalforsamlingen hvis selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør over en tidel av aksjekapitalen. Dette gjelder likevel ikke nærmere bestemte avtaler og avtaler der selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør mindre enn 50 000 kroner, og som er godkjent av styret.

Styret skal sørge for at det utarbeides en redegjørelse for avtaler som skal godkjennes av generalforsamlingen. Redegjørelsen skal blant annet inneholde en erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta. Redegjørelsen skal være bekreftet av revisor. Vi kan hjelpe til med å vurdere hvilke avtaler som må godkjennes av generalforsamlingen, og eventuelt lage utkast til redegjørelse og innhente bekreftelse fra revisor.

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til aksjeeierne senest en uke før møtet skal holdes. Redegjørelsen skal vedlegges innkallingen. Vi kan lage utkast til innkalling og sende den ut på vegne av styret.

Protokoll for generalforsamling

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Vi tilbyr oss å være til stede på generalforsamlingen og kan utarbeide utkast til protokoll.

Melding til Foretaksregisteret

Redegjørelsen med bekreftelse fra revisor skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Vi kan utarbeide meldingen og sende den på vegne av styret.

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Åpningstider hverdager: 

08:00 - 19:00 mandag-torsdag
08:00 - 16:00 fredag  

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.