Fusjon avtale
 
 
 

Fusjon av selskaper

Gjennomfør fusjonen på riktig måte

Kontakt oss for hjelp til fusjon

 

Ta de rette valgene ved fusjon av selskaper

Aksjeselskaper kan fusjoneres. Det ene selskapet overdrar eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til det andre selskapet, eller ved at begge selskapene gjør det til et nystiftet selskap. Fusjonen kan skje uten skattlegging av selskapene og aksjeeierne etter nærmere bestemmelser. Styreleder, styremedlemmer og daglig leder har et viktig og lovpålagt ansvar i denne sammenheng. Vi sørger for at operasjonen går for seg på en riktig måte.

Fusjon
 

Husket på dette rundt fusjon?

  1. Forberedelse av saker
  2. Varsel om styrebehandling
  3. Protokoll over styrebehandling
  4. Fusjonsplan 
  5. Åpningsbalanse
  6. Fusjonsrapport
  7. Redegjørelse for fusjonsplanen
  8. Innkalling til generalforsamling
  9. Protokoll for generalforsamling
  10. Meldinger til Foretaksregisteret

Viktige prosesser mot styret og revisor ved fusjonsprosess

Klikk her for å se hvilke

Forberedelse av saker

Styreleder skal sørge for behandling av saker som hører inn under styret. Fusjon er en sak som skal behandles av styret. Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styreleder. En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. Vi kan hjelpe til med å forberede og fremlegge saken.

Varsel om styrebehandling

Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Vi kan hjelpe til med å varsle om styrebehandling.

Protokoll over styrebehandling

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Vi kan delta under styrebehandlingen og lage utkast til protokoll.

Fusjonsplan

Styrene i de selskapene som skal fusjonere, skal utarbeide en felles fusjonsplan som skal inneholde informasjon og vedlegg i samsvar med aksjelovens bestemmelser. Den skal blant annet angi det vederlaget som skal ytes til aksjeeierne i det eller de overdragende selskapene. Fusjonsplanen skal alltid gjøres kjent for de ansatte i selskapene1). Vi kan utarbeide utkast til fusjonsplan og innhente nødvendige vedlegg.

Åpningsbalanse

Fusjonsplanen skal også inneholde utkast til åpningsbalanse for det overtakende selskapet. Balansen skal settes opp i samsvar med gjeldende regnskapsregler. Revisor skal avgi en erklæring om at balansen er gjort opp i samsvar med disse reglene. Åpningsbalansen med revisors erklæring skal tidligst være datert åtte uker før beslutningen om fusjonen treffes. Vi kan utarbeide balansen og innhente erklæring fra revisor.

Fusjonsrapport

Når fusjonsplanen er ferdig, skal styret i hvert selskap utarbeide en skriftlig rapport om fusjonen og hva den vil bety for selskapet mm. Kravet gjelder ikke dersom samtlige aksjeeiere i selskapet samtykker til dette. Styret skal likevel utarbeide en rapport om den betydning fusjonen kan få for de ansatte i selskapet 1). Vi kan utarbeide utkast til rapport.

Redegjørelse for fusjonsplanen

Styret i hvert selskap skal sørge for at det utarbeides en redegjørelse for fusjonsplanen. Kravet gjelder ikke overdragende selskap dersom samtlige aksjeeiere i selskapet samtykker til dette. Redegjørelsen skal blant annet inneholde opplysning om de prinsipper som er fulgt ved vurderingen av de eiendeler selskapet skal overta. Redegjørelsen skal være bekreftet av revisor. Vi kan utarbeide utkast til redegjørelse og innhente bekreftelse fra revisor.

Innkalling til generalforsamling

I det enkelte selskap treffes beslutningen om fusjon som hovedregel ved at generalforsamlingen godkjenner fusjonsplanen. Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til aksjeeierne. Vi kan utarbeide utkast til innkalling, samt sende innkallingen, fusjonsplanen og øvrige saksdokumenter på vegne av styret.

Protokoll for generalforsamling

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Vi kan være til stede på generalforsamlingen og føre protokollen.

Meldinger til Foretaksregisteret

Senest en måned etter at fusjonsplanen er godkjent av generalforsamlingene, skal beslutningene meldes til Foretaksregisteret. Foretaksregisteret skal kunngjøre beslutningene om fusjon. Når fristen for innsigelse fra selskapenes kreditorer på to måneder er utløpt, og forholdet til de som i tilfelle har fremsatt innsigelse er avklart, skal det overtakende selskapet gi melding til Foretaksregisteret for alle selskapene som deltar, om at fusjonen skal tre i kraft. Vi kan utarbeide meldingene og sende dem inn innen fristens utløp

1)Tillitsvalgte i selskapene skal ha informasjon og har rett til drøfting i samsvar med arbeidsmiljøloven. Eventuelle innkomne skriftlige uttalelser fra ansatte skal inngå i saksdokumentene ved den videre behandlingen av fusjonsplanen i selskapet.

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Åpningstider hverdager: 

08:00 - 19:00 mandag-torsdag
08:00 - 16:00 fredag  

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.