Tiltakspakker hjelp til oversikt
 
 
 

Mulige økonomiske tiltak og hjelpepakker

Det handler om å ta vare på likviditeten og ha penger til å betale løpende kostnader. Her er en oversikt over hva du kan gjøre og en oversikt over myndighetenes tiltak og krisepakker til bedrifter.

Azets hjelper deg i gang.

 

Tiltakspakker til bedrifter i forbindelse med Covid-19

Her legger vi inn oppdaterte hjelpepakker og hva Azets kan bidra med å få effektuert tiltakene i bedriften din. På denne nettsiden vil vi holde deg oppdatert når endringer og oppdateringer inntreffer.

Lønn & HR

Innbetalingsfristen for arbeidsgiveravgift termin 3-2020 med forfall 15. juli er utsatt til 15. oktober.

Arbeidsgiveravgiften for termin 3-2020 er satt ned med 4 prosentpoeng i alle soner. A-meldinger skal sendes som vanlig uten endring, og beløpet på kravet om innbetaling vil automatisk bli justert.

Eventuelt for mye innbetalt arbeidsgiveravgift for termin 3 vil bli tilbakebetalt.

Relevant for: Alle selskaper med ansatte

Bistand fra Azets:
Informasjon om ordningen

Beregning av konsekvens

 

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset for a-melding med frist  5. mars, 6. april, 5. mai, 5. juni, 6. juli og 5. august . Det er viktig at a-meldingen blir sendt til rett tid, slik at grunnlag for dagpenger og sykepenger blir korrekt.

Relevant for: Alle selskaper med ansatte

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen

Innbetalingsfristen for arbeidsgiveravgift termin 2-2020 med forfall 15. mai er utsatt fra 16. mai til 15. august.

Relevant for: Alle selskaper med ansatte

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen

 

Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatt for termin 2-2020 er utsatt fra 15. mai til 15. august.

Relevant for: Virksomheter som kommer inn under regelen for finansskatt

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen

 

Permittering

Ny lønnsstøtteordning som innebærer at bedriften får et kontanttilskudd på inntil kr 15.000 pr ansatt som tas tilbake fra permittering. Ordningen gjelder for juli og august. De ansatte som tas tilbake kan ikke permitteres på nytt før 1. oktober. Størrelsen på kontanttilskuddet beregnes ut fra omsetningsfall.

Reduksjon av lønnspliktperiode fra 15 til 2 dager for arbeidsgiver. NAV skal dekke ytterligere 18 dager med “full lønn” (begrenset til 6G) etter dette.

Fra 1. september blir lønnspliktperioden ved permittering økt fra 2 til 10 dager. Det vil da ytes dagpenger fra dag 1 etter at lønnspliktperioden er over.

Ventedager er fjernet. Permitterte ansatte som søker om dagpenger vil dermed få dette fra dag 1.

Arbeidstidsreduksjon fra 40 % gir rett til dagpenger. Tidligere var grensen her på 50 % som minimum.

Satsen for dagpenger er oppjustert. Det er innført en trappetrinnsmodell, hvor lønn fra 0-3G gir 80 % dagpenger og lønn fra 3-6G gir 62,4 % dagpenger.

Permitterte får dagpenger i påsken. Vanligvis får ikke permitterte dagpenger i jul- og påskehøytiden. Denne regelen er nå opphevet.

Permitterte får forskudd på dagpenger. Søknadsprosedyren er nå klar: Les mer hos NAV: https://www.nav.no/dagpenger/forskudd/

Relevant for: Alle selskaper med ansatte

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen
 • Informasjonsskriv til ansatte
 • Informasjon om krav til grunnlag og dokumentasjon for permittering
 • Råd om drøftelsesmøter og utvelgelsesprosess
 • Permitteringsvarsel
 • Beregning av lønn i arbeidsgiverperioden av permitteringstiden.
 • Krav om refusjon av permitteringslønn for arbeidsgivere som har forskuttert

Omsorgspenger

Fordobling av antall dager med omsorgspenger (også kalt sykt barn dager). Disse dagene kan også brukes av ansatte som må være hjemme med barn på grunn av at skole/barnehage er stengt. Dersom barnehage er åpen og barn likevel holdes preventivt hjemme pga corona er det krav om legeerklæring for å motta omsorgspenger. Endringen gjelder til og med 30.juni 2020. 

Arbeidsgiver skal i perioden 13. mars til 30. juni 2020 bare betale de tre første dagene med omsorgspenger og får refundert omsorgspenger fra fjerde dag, oppad til 6G. Det er den digitale inntektsmeldingen som skal brukes for å søke om refusjon av omsorgspenger utover dag. 

Antall dager med omsorgspenger nullstilles fra 1. juli 2020. Regjeringen har foreslått å «nullstille» alle omsorgspengeperioder fra 1. juli. Det betyr at alle foreldre får en ny helårskvote som skal gjelde for de seks månedene som da er igjen av 2020. Arbeidsgiver har fra samme dato en igjen en arbeidsgiverperiode på 10 dager, men betalte dager før 1. juli går til fratrekk. 

Nye regler gjelder også for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Relevant for: 
Alle selskaper med ansatte

Selvstendg næringsdrivende

Bistand fra Azets:

 • Beregning av refusjonskrav for omsorgspenger
 • Krav om omsorgspenger for selvstendige næringsdrivende

Sykepenger

- arbeidsgiverperioden som arbeidsgiver skal dekke er redusert fra 16 dager til 3 dager for corona-relatert sykefravær.

- bruk av egenmelding ved corona-relatert sykefravær har frem til 1. juni vært tillatt for hele arbeidsgiverperioden på 16 dager. Fra 1. juni endres dette tilbake til ordinære regler, som innebærer at arbeidstaker ikke lenger har rett til å bruke egenmelding fra 4. dag. 

fra 1. juni må også selvstendig næringsdrivende og frilansere levere sykemelding for å ha rett til sykepenger fra fjerde dag. Retten til refusjon gjelder fortsatt bare for korona-relatert sykefravær.

Relevant for: Alle selskaper med ansatte

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen 
 • Refusjonskrav på sykepenger etter midlertidig ordning 
 • Krav om sykepenger for selvstendige næringsdrivende 
Refusjon - fristen for refusjonskrav forlenget fra tre til ni måneder etter den måneden lønnen ble utbetalt. Dette gjelder sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger.

Relevant for: Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen

 

Ingen saker under behandling pt.

 

 

MVA & Skatt

Endring i avskrivingssats saldogruppe D

Det er midlertidig vedtatt å øke skattemessig avskriving i saldogruppe D (personbiler, maskiner og utstyr) med 10% for driftsmidler anskaffet i perioden 20. juli - 31. desember 2020.

Det innebærer at driftsmidler i denne saldogruppen som er anskaffet i perioden 20.7.20-31.12.20 skal skattemessig avskrives med 30%.

Andre driftsmidler i saldogruppen skal ha ordinær avskrivingssats på 20%

Relevant for:
Næringsdrivende med nykjøp i 2020

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om endring
 • beregning av konsekvens ved å foreta anskaffelser i denne perioden

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav. Ordningen gjelder også krav som Statens innkrevingssentral kan gi betalingsutsettelse for. Herunder merverdiavgift for 1. og 2. termin 2020.

 • Det påløper forsinkelsesrenter fra ordinær eller generelt fastsatt betalingsfrist. Utsettelsen innebærer ikke endring i forfallsdato, og det er derfor ikke rentefritak i utsettelsesperioden

 • Forsinkelsesrenten er satt ned til 6 % (ordinært 10 %) i perioden 10.6.-31.12.20


Det kan ikke søkes om betalingsutsettelse for:

 • forskuddsstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav til disse

 • artistskatt

 • krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør

 • særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår, for eksempel omregistreringsavgift og engangsavgift

 • toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår, for eksempel ved fortolling på grensen

 • erstatningskrav


Relevant for:
Næringsdrivende og privatpersoner med likviditetsutfordringer

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om endringen
 • Hjelp med søknad
 • Hjelp med å undersøke andre kredittmuligheter

 

Innbetalingsfristen for forskuddsskatt for selvstendige næringsdrivende og andre personlige skattytere for 2. termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli.

Relevant for:
Selvstendig næringsdrivende og privatpersoner som har utskrevet forskuddsskatt

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om endringen
 • Søknad om nedsettelse av forskuddsskatten for 2020 dersom skattbar inntekt ser ut til å bli lavere enn grunnlaget for utskrivingen av forskuddsskatten

 

 

Leveringsfristen for skattemelding for næringsdrivende med frist 31. mai er utsatt til 31. august. Det blir ikke muligheter for ytterligere utsettelse. Gjelder ikke petroleumsselskaper.

Relevant for: Alle næringsdrivende.

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen
 • Hjelp til å få levert skattemelding
Innbetalingsfristen for forskuddsskatt for selvstendige næringsdrivende og andre personlige skattytere er utsatt fra 16. mars til 1. mai.

Relevant for: Selvstendig næringsdrivende og privatpersoner som har utskrevet forskuddsskatt

Bistand fra Azets:

 • Søknad om nedsettelse av forskuddsskatten for 2020 dersom skattbar inntekt ser ut til å bli lavere enn grunnlaget for utskrivingen av forskuddsskatten
Innbetalingsfristen for 2. termin forskuddsskatt for selskaper er utsatt fra 15. april til 1. september

Relevant for: Selskap med utskrevet forskuddsskatt for 2019

Bistand fra Azets:

 • Søknad om nedsettelse av forskuddsskatten dersom skattbar inntekt i 2019 ser ut til å bli lavere enn grunnlaget for utskrivingen av forskuddsskatten

 

Innbetalingsfristen for MVA for termin 1-2020 med forfall 10. april er utsatt til 10. juni. (NB gjelder ikke MVA for årstermin 2019 for primærnæringene som har forfall 10. april)

Relevant for: Alle med 2 månedlig MVA-termin

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen
Flypassasjeravgiften midlertidig opphevet for perioden 1.1.20-31.10.20

Relevant for: Flyselskap som betaler passasjeravgift

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen

 

Innbetalingsfristen for særavgifter for drivstoffbransjen utsettes til juni 2020

Relevant for: Virksomheter som skal betale særavgifter i drivstoffbransjen

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen
Innbetalingsfristen for særavgifter for bryggerinæringen utsettes til juni 2020

Relevant for: Virksomheter som skal betale særavgifter i bryggerinæringen

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen
Merverdiavgiftssatsen for persontransport, overnatting og kultur - er redusert fra 12 % til 6 %. Med virkning fra 1. april og til 31.oktober 2020

Relevant for: Næringsdrivende innenfor de bransjer som leverer tjenester i disse kategoriene

Bistand fra Azets:

 • Hjelp til å implementere nye satser
Skattemessig underskudd i 2020 kan motregnes mot skattemessig overskudd i 2018 og 2019. Tilgode skatt kommer til utbetaling ved skatteoppgjøret for 2020 i 2021.

Relevant for: Selskap som får skattemessig underskudd i 2020

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen
 • Først aktuelt i 2021
Formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020, der virksomheten har negativt årsresultat i 2020. Skattyter kan søke om utsatt frist for betaling av av denne delen av formuesskatten med ett år når den forfaller til betaling i 2021. Det kan også søkes om fritak for forskuddstrekk og forskuddsskatt som relaterer seg til slik formuesskatt, nå i 2020.

Relevant for: Privatpersoner som har utskrevet forskuddsskatt for 2020 med bakgrunn i formuesskatt på aksjer.

Bistand fra Azets:

 • Søknad om nedsettelse av forskuddsskatten for 2020 
Skatteetaten har varslet at de ikke vil ilegge tvangsmulkt for forsinket levering av alle MVA-oppgaver med innsendingsfrist mellom 10. mars og 10. juni. Det vil si årstermin 2019 for både primærnæringene og andre, samt termin 1 og 2 for 2020. Det blir sterkt oppfordret til å levere innen frist eller så raskt som mulig, og det er ikke signal om hvor lenge amnestiet vil vare. 

Relevant for: Alle MVA pliktige næringsdrivende

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen
 • Hjelp til å få levert MVA-oppgaver
Skatteetaten har varslet at de ikke vil ilegge tvangsmulkt for forsinket levering av skattemelding for næringsdrivende med frist 31. mai. Det blir sterkt oppfordret til å levere innen frist eller så raskt som mulig, og det er ikke signal om hvor lenge amnestiet vil vare.

Relevant for: Alle næringsdrivende

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen
 • Hjelp til å få levert skattemelding
Ny avskrivingsgruppe for skip utenfor tonnasjeskattordningen (rederiskatteordningen) i nærskipsfart for 2020 med avskrivingssats 20%

Relevant for: Næringsdrivende med nykjøp av skip i 2020 innenfor kategorien

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om mulig endring
Regjeringen blir bedt om å vurdere behovet for utsettelse av innbetalingen for andre særavgifter

Relevant for: Næringsdrivende som betaler særavgifter

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om mulig endring

CO2-avgift Regjeringen blir bedt om å gjeninnføre tidligere fritak for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor for elektrolyse og metallurgiske prosesser for industrien.

CO2-avgift Vurdere om det er mulig innenfor regelverket å frita kvotepliktig virksomheter for CO2-avgift på naturgass

Relevant for: Næringsdrivende som betaler CO2-avgift

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om mulig endring

Andre relevante områder

 

Endring av reglene for gjeldsforhandlinger, for å hindre at levedyktige bedrifter går konkurs.

Det er vedtatt en “Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven)”

Relevant for: Virksomheter i faresonen for å gå konkurs

Bistand fra Azets

 • Informasjon om innholdetr
 • Støtte og hjelp i prosessen

 

Kontantstøtteordning - kompensasjon for uunngåelige faste kostnader

Dette gjelder virksomheter som har tapt mer enn 20% av omsetningen i mars eller 30% av omsetningen i en eller flere av månedene april, mai, juni, juli eller august  

Bedriftene blir kompensert for noen spesifikke uunngåelige faste kostnader. 

Kompensasjonsberegningen:

Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned, for ånedene mars, april og mai. For etterfølgende måneder er det ikke spesielle regler for virksomheter som er pålagt stengt av staten.. Beregningne er slik:

Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning, vil få kompensasjon beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel*) x justeringsfaktor på 80* prosent

* Egenandelen er kr 10.000 for mars, kr 5.000 for april og kr 0,- for de andre månedene.

** Justeringsfaktoren er 80% for månedene mars, april og mai. 70% for månedene juni og juli, og 50% for august.

 • Kompensasjon under kr 5.000 blir ikke utbetalt. Maksimal kompensasjon pr mnd er MNOK 80. For kompensasjon over MNOK 30 blir kompensasjonen gitt med 50%
 • Konserner skal som hovedregel sees på under ett.
 • Justering av søknader som medfører en endring på mindre enn kr 100,- blir ikke innkrevd eller utbetalt.

Dersom en virksomhet får tilskudd på mer enn kr 15.000,- for en eller flere måneder, så må det innsendes attestasjon fra revisor elelr autorisert regnskapsfører sammen med årsregneskap eller skattemelding for 2020.

Relevant for:

Alle selskaper som er rammet av vesentlig omsetningsbortfall på grunn av koronasituasjonen

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen
 • Sørge for ajourførte regnskap
 • assistere med søknad
 • Attestere

Lånegarantiordning for SMB med virksomhet i Norge er vedtatt og utvidet. Det er bankene som skal gi lån og administrere ordningen, og GIEK skal utbetale der garantien blir aktivert. Forskriften sier at ordningen gjelder for lån innvilget før 1. juni 2020.

For virksomheter med  rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som på konsolidert nivå tilfredstiller:

 1. Sysselsetter færre enn 250 personer
 2. Har en årsomsetning som ikke overstiger 50 mill Euro (ca MNOK 500), eller
 3. Har en samlet balanse som ikke overstiger 43 mill euro (ca MNOK430)

Samt virksomheter med  rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret som ikke tilfredsstille kravene i punktene A, B og C ovenfor, men som står overfor akutt likviditetsmangel på grunn av Covid-19.

Likviditetsmangelen må skyldes Covid-19, og det må ikke være tilgang på ordinær finansiering. Gjelder ikke for bedrifter med økonomiske vanskeligheter. Les forskriften dersom det er aktuelt, for nærmere detaljer

Relevant for: Næringsdrivende som har likviditetsvansker. Avgrensingen i størrelse gjør at den i utgangspunktet er aktuell for de aller fleste av våre kunder

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen
 • Assistanse med låneprosess

Regjeringen åpner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving. Det skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i et brev til Stortinget tirsdag ettermiddag (17.03.2020). Dette gjelder inntil inntektssikringen er på plass.

Relevant for: ENK og frilansere

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen

 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan du søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb.
Det er også nytt at du ikke trenger å legge ved legeerklæring eller dokumentasjon på inntekten din når du skal søke om utbetaling av omsorgspenger.

Relevant for: ENK og frilansere

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen

 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får utbetalt sykepenger fra og med dag fire dersom:

 • De er smittet av korona.
 • Det er mistanke om at de er smittet av korona. Dette inkluderer luftveisinfeksjoner.
 • De er pålagt å være i karantene, og de ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra, eller de må jobbe redusert.

 

Relevant for: ENK og frilansere

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen

 

Statlig Obligasjonslån for store virksomheter - Folketrygdfondet har fått sitt mandat. og det innebærer at Folketrygdfondet kan låne ut penger ved å kjøpe obligasjonslån, etter samme modell som under finanskrisen

 

Relevant for: Store selskap som har likviditetsvansker

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen
 • Assistanse der vi har kompetanse

Unntak fra krav om fysiske møte - Den 28.3.20 trådte fire midlertidige forskrifter i kraft som gjør at det midlertidig ikke er krav til fysiske møter, eller at noen kan tvinges til å møte fysisk, i medhold av Selskapsloven, Stiftelsesloven, Samvirkeloven, Aksjeloven eller Allmennaksjeloven.

Dette innebærer at alle møter kan avholdes på annen forsvarlig måte, og det gjelder styremøter, selskapsmøter og generalforsamlinger.

Disse midlertidige forskriftene gjelder så lenge Koronaloven gjelder, og det er 27. april. Hva som skjer etter det vet vi ikke nå.

Relevant for: Alle foretak som har møter i den perioden forskriften gjelder, og som faller inn under en av de 5 lovene

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen
 • Assistere med tilrettelegging og gjennomføring av møter
  • distribusjon av saksdokumenter
  • utkast til protokoller
  • assistanse med elektronisk signering

Redusert innbetalingsbeløp for autopass for ferger og bom - Forskuddsbetaling for avtaler knyttet til autopass for ferger og bom reduseres til ⅓ del. Ikrafttredelsestidspunkt ikke klart.

Relevant for: Alle med forskuddsbetalte avtaler for ferger og bommer

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om ordningen

Investinor AS og Innovasjon Norge har fått økte rammer - Disse to organene er to av statens verktøy for å stimulere og hjelpe norsk næringsliv. Ved å utvide rammene til disse to organene, kan flere få hjelp både kortsiktig og langsiktig. Hvert enkelt tiltak/virksomhet må vurderes konkret opp mot

Relevant for:Alle næringsdrivende og selskaper som kommer inn under ordningene til disse to organene

Bistand fra Azets:

 • Informasjon om at Investinor AS og Innovasjon Norge eksisterer
 • Assistanse med å kartlegge om det her er noe som kan være aktuelt for den enkelte næringsdrivende
Innovasjon Norge har åpnet for søknader på den ekstra tiltakspakken for styrking av gründere og vekstbedrifter.

 

Relevant for: Oppstartsbedrifter og bedrifter som satser på oppstartsprosjekter

Bistand fra Azets:

 • Assistanse med å kartlegge om det her er noe som kan være aktuelt for den enkelte næringsdrivende
 • Assistanse med eventuelle søknader

Andre muligheter

Det gjelder å bruke mulighetene man har for å bedre likviditeten og få kontroll på situasjonen. Her lister vi opp det Azets kan hjelpe bedrifter med.

 

Hva kan du gjøre?

Hva kan Azets bistå med

Bruk av eksisterende likviditet

Azets kan hjelpe til med å få en oversikt på hvordan din likviditet ser ut sånn at du vet hva du har til rådighet. 

 

Inndrivelse av utestående

Azets kan hjelpe deg med å lag en oversikt over det utestående

Etablering av kassekreditt 

En kassekreditt kan være fordelaktig når forskjellige offentlige avgifter forfaller. Videre må du huske at når hjulene kommer igang igjen, kan det ta noen måneder før penger kommer inn i selskapet igjen. 

Reduksjon av kostnader

Azets kan hjelpe til med å få en oversikt over din virksomhets kostnader. Det kan være at noen kostnader kan kuttes midlertidig, eller utsettes til et senere tidspunkt. 

Lage et likviditetsbudsjett

Et viktig parameter for å styre godt i løpet av den kommende perioden er å ha en oppdatert oversikt over bedriftens økonomi og likviditet. 

Azets kan hjelpe til med å lage et drifts- og likviditetsbudsjetter som begge tar høyde for lavere aktivitet i en periode og inntar ulike støtteordninger. 

 

Kontakt våre eksperter

Azets hjelper mange kunder med å identifisere og gjennomføre tiltak som kundene kan dra nytte av.

For mer informasjon kan du ringe 40 10 40 18  eller sende inn skjemaet under.  

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. 

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.