Lønn på offentlige helligdager
 
 
 

Lønn på helligdager - dette har dine ansatte krav på

Har du oversikt over dine ansattes rett på lønn på offentlige fridagene? De fleste arbeidstakere har arbeidsfri på disse dagene. Her får du svar på vanlige spørsmål som kommer hvert år.
 

Helligdager faller ofte på dager som ellers skulle vært vanlig arbeidsdag. I 2022 er 1. mai på en søndag og 17. mai er på en tirsdag. I tillegg har vi Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag. Begge disse dagene faller på dager hvor arbeidstakere normalt skulle vært på arbeid.

Spørsmålet mange stiller seg er: Har jeg rett på lønn på disse dagene selv om jeg ikke arbeider? 

Månedslønnede

Problemstillingen rundt lønn for bevegelige hellig- og helgedager er i første rekke aktuell for de som er timelønnede.

Ansatte som har avtale om fast månedslønn får utbetalt denne faste lønnen uavhengig av antall arbeidsdager eller fridager det er hver måned.

Disse vil med andre ord får sin avtalte månedslønn, selv om de har fri på helge- og høytidsdagene i mai.

Timelønnede

For de som er timelønnede må det skilles mellom lønn på 1. mai og 17. mai, og lønn for øvrige fridager.

Lønn på 1. mai og 17. mai

Når det gjelder lønn på disse dagene, reguleres dette av «Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager». Det er også gitt en egen forskrift til denne loven, «Forskrift om lønn 1. og 17. mai».

I henhold til disse reglene skal arbeidsgiver, for de som ikke er på arbeid 1. og 17. mai grunnet at virksomheten holder stengt, betale full lønn. Det er en forutsetning at disse dagene ikke faller på søndager eller andre helgedager. I 2022 faller 17. mai på en alminnelig arbeidsdag.

Forutsetningen for rett til lønn er at:

  • arbeidstakeren har vært ansatt hos arbeidsgiveren i sammenheng de siste 30 dager før 1. mai og 17. mai, eller

  • arbeidstaker er ansatt senere enn 30 dager før, og arbeidet er av minst 30 dagers varighet

Det er også et krav at arbeidstaker skulle vært på jobb denne dagen, om det ikke hadde vært høytidsdag.

Konsekvens av eventuelt fravær

Den ansatte taper retten til lønn 1. og 17. mai hvis vedkommende uten samtykke av arbeidsgiver forsømmer sitt arbeid siste virkedag før eller første virkedag etter en slik høytidsdag. 

Dette gjelder likevel ikke om arbeidstakeren ved legeerklæring godtgjør at fraværet skyldes sykdom, har hatt ferie, eller plikt til å ivareta offentlig verv eller annen tvingende grunn. Dette følger av forskrift om lønn 1. og 17. mai pkt. VI.

Har arbeidstakeren rett på sykepenger for 1. eller 17. mai, kommer disse til fradrag i lønnen.

Hva med ansatte som jobber 1. mai eller 17. mai?

Ansatte som jobber 1. og/eller 17. mai, skal ha betalt for den tid vedkommende jobber, og har i tillegg krav på samme lønnstillegg som vedkommende måtte ha krav på etter avtale eller regulativ for arbeid på søndager. Foreligger det ikke en slik avtale, skal det gis et tillegg på minst 50% til vanlig lønn. Dette følger av forskrift om lønn 1. og 17. mai pkt. VII.

Øvrige fridager i mai og juni Kristi himmlefart og Pinsen

Når det gjelder rett på lønn for Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag, vil dette avhenge av avtale. Det er ingen lovbestemmelser som gir rett til lønn på disse dagene. Rett til lønn vil eventuelt følge av tariffavtaler eller andre avtaler.

 

Bli oppringt  

 

eller ring 40 10 40 18 

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag 

 

Alle lønns- og HR-tjenester på ett og samme sted

I tillegg til fraværshåndtering, kan Azets hjelpe deg med bistand og ekstern kompetanse innen flere andre HR-spørsmål, som ansettelser, arbeidskontrakter, personalhåndbøker og oppsigelser.

Hos Azets får du samlet alle lønns- og HR-tjenestene dine i kundeportalen  CoZone. Her utveksles data og dokumenter på en sikker og effektiv måte. Du kan organisere og godkjenne ferie og fravær, rapportere lønnsvariabler og håndtere reiseregninger og utleggsrefusjoner. Kundeportalen er enkelt å bruke og gir deg oversikten du trenger.

Klikk her for å få hjelp til HR-oppgaver