Sykdom i ferien? Disse reglene bør du kunne

Lønn & HR | 02.06.2022

av Tormod Johansen

De aller fleste arbeidstakere i Norge avvikler noen uker av ferien sin i løpet av sommermånedene.

Sykdom tar imidlertid aldri ferie. Det er alltid en sjanse for at én eller flere av dine ansatte blir syk enten før eller i ferien. Hvordan skal du som arbeidsgiver håndtere det? Og ikke minst, hvilke rettigheter har dine ansatte? Heldigvis har ferieloven egne regler som regulerer dette.

Les også: Slik får du ned sykefraværet.

Sykdom før ferien

Blir arbeidstaker syk før ferien kan vedkommende kreve den planlagte ferien utsatt til senere i ferieåret. Følgende vilkår må oppfylles for at utsettelse kan kreves:

  • Arbeidstaker må være helt arbeidsufør
  • Uførheten må dokumenteres med legeerklæring
  • Arbeidstaker må fremsette krav om å utsette ferien senest siste arbeidsdag før ferien

Krever arbeidstaker utsatt ferie etter disse reglene, utsettes i utgangspunktet hele den planlagte ferien. Er det planlagt tre uker sommerferie, men arbeidstaker blir syk før ferien og må utsette den, vil som hovedregel alle de tre ukene bli utsatt. Arbeidstakere må da tilbake på jobb med én gang vedkommende er friskmeldt, selv om dette er i den opprinnelige avtalte ferieperioden.

Ferieloven er likevel ikke til hinder for at du og din ansatte blir enige om å kun utsette deler av ferien. I et slikt tilfelle fortsetter den ansatte med den planlagte ferien etter sykefraværet.

Kravet om å få ferien utsatt kan fremsettes både muntlig og skriftlig, men jeg anbefaler at den ansatte fremsetter kravet skriftlig. Med “senest siste arbeidsdag før ferien”, menes innen arbeidstidens slutt siste arbeidsdag før ferien.

Sykdom i ferien

Hva skjer når den ansatte blir syk i ferien? Da kan et tilsvarende antall feriedager vedkommende har vært syk på, utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Det er også her noen vilkår som må oppfylles for at utsettelse kan kreves:

  • Arbeidstaker må være helt arbeidsufør
  • Uførheten må dokumenteres med legeerklæring
  • Arbeidstaker må fremme kravet uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt

Arbeidstaker kan vente med å fremme kravet om å få utsatt feriedagene til etter ferien. Vær klar over at kravet må fremsettes uten «ugrunnet opphold» etter at arbeidet er gjenopptatt etter ferien. Det må ikke nødvendigvis gjøres samme dag arbeidstaker gjenopptar arbeidet. Arbeidstaker skal ha mulighet til å «områ seg». I henhold til forarbeidene til ferieloven bør kravet ikke fremsettes senere enn 14 dager etter ferien. Kravet om å få tilbake ferien kan fremsettes både muntlig og skriftlig, men jeg anbefaler at den ansatte fremsetter kravet skriftlig.

Som nevnt over kan denne bestemmelsen også brukes der hvor arbeidsuførheten starter i forkant av ferien. I stedet for å kreve hele ferien utsatt, kan den ansatte i stedet kreve tilbake de feriedagene som “kolliderer” med sykdommen.

Når skal utsatt ferie avvikles?

Utsatt ferie på grunn av sykdom skal, på lik linje med annen ferie, avvikles i løpet av ferieåret.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte får avviklet ferie i løpet av ferieåret. Ved utsatt ferie og ny feriefastsettelse gjelder ferielovens alminnelige regler for drøfting og underretning.

Vær likevel klar over at i de tilfellene arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om ny ferie, så er det arbeidsgiver som bestemmer.

Dersom det ikke er tid til å avvikle ferie i løpet av året grunnet sykdom, blir feriedagene overført til neste ferieår. Ferieloven åpner ikke for at disse dagene kan strykes fra feriesaldoen.

Er det hovedferien som er krevd utsatt?

Da kan i så fall ikke den ansatte kreve at denne ferien blir fastsatt på nytt i løpet av samme hovedferieperiode (hovedferieperioden er fra 1. juni til 30. september).

I slike tilfeller må arbeidstaker akseptere at ferien avvikles etter hovedferieperioden, dersom arbeidsgiver ønsker det. Det er selvfølgelig ikke noe i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om ny ferie i hovedferieperioden.

Hva om du blir syk på en utenlandsferie?

Blir arbeidstaker syk under et utenlandsopphold, kan disse feriedagene utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret – på samme vilkår som nevnt over.

Den ansatte må da være helt arbeidsufør, og arbeidsuførheten må også her dokumenteres med en legeerklæring.

Hva når familiemedlemmer blir syke?

Reglene om sykdom i ferien gjelder ved egen sykdom. Ferieloven gir ingen rettigheter dersom øvrige familiemedlemmer blir syke. Dersom barn, ektefelle, samboer eller lignende blir syk, må ferie avvikles som planlagt.

Er det behov for å endre den fastsatte ferie?
I utgangspunktet er både arbeidsgiver og arbeidstaker bundet av den avtalte ferien. Ansatte må kunne forvente at innvilget og varslet ferie går som planlagt.

Likevel kan det oppstå situasjoner hvor det er behov for å endre den planlagte ferien. Er både arbeidsgiver og arbeidstaker enige om en endring av fastsatt ferie, så er dette ikke noe problem. Men, der hvor det ensidig er arbeidsgiverens ønske om endring, stiller ferieloven opp noen vilkår for at endring kan gjøres.

Få hjelp til oppfølging av sykefravær!

Azets kan hjelpe deg med lovpålagt oppfølging av sykemeldte, kontroll på mottak av alle refusjoner dere har rett til og kommer med konkrete tiltak for å redusere sykefraværet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.