Har din virksomhet gode rutiner for å håndtere diskriminering og likestilling?

Strategi og ledelse | 18/02/2020

av Marie Rosenvinge Lien

 

Alle ansatte har et diskrimineringsvern og kan melde inn individuelle saker til diskrimineringsnemnda. Om du som arbeidsgiver opplever dette, vil det være svært belastende for den det gjelder - og ikke minst for virksomheten din. 

Fremmer du likestilling og hindrer diskriminering i din virksomhet? Er du usikker på svaret ditt bør du absolutt ta en gjennomgang av dine interne rutiner. Sørg for at du heretter er i forkant av mulige likestillingsutfordringer og at (opplevelser av) diskriminering oppstår. Fra januar 2020 er dine plikter som arbeidsgiver forsterket, og det er strengere krav til aktivitet og redegjørelse i forbindelse med likestillingsarbeid.

Endringer i dine plikter som arbeidsgiver 

Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven fra 1. januar 2020. Dette innebærer at arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt blir forsterket og må ytterligere konkretiseres. Formålet med endringen er å fremme likestillingsarbeidet og gi et økt fokus på forhold som kan føre til diskriminering.

Som arbeidsgiver i Norge skal du ha rutiner for å avdekke likestillingsutfordringer som kan oppstå og gjøre noe med disse før det utvikler seg til en eventuell konflikt eller klagesak.

Alle arbeidsgivere, uansett størrelse, omfattes av aktivitetsplikten, men det er litt forskjell i omfanget av aktiviteter, samt i kravene til dokumentasjon. Dette vil jeg komme nærmere inn på i punktene under. Er du en liten virksomhet vil du blant annet være fritatt for kravet til redegjøring.

Krav til aktivitet for å avdekke utfordringer

Alle arbeidsgivere i Norge, selv de minste, er pålagt en generell aktivitetsplikt som er beskrevet i § 26 i likestillings- og diskrimineringsloven. Aktivitetsplikten skal også dokumenteres.  

Hva betyr det for deg og din virksomhet? Dette avhenger blant annet av hvor mange ansatte du har.

Har du en privat virksomhet med færre enn 20 ansatte?

Da pålegges du en generell aktivitetsplikt for å avdekke likestillings- og diskrimineringsutfordringer, jf i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 første ledd. 

Har du har færre enn 20 ansatte trenger du ikke følge den samme arbeidsmetodikken som for større virksomheter, men du må kunne dokumentere utført likestillingsarbeid i virksomheten. Denne dokumentasjonen skal oppbevares. 

Leder du en virksomhet med 20 til 50 ansatte?

Har du en virksomhet med mellom 20-50 ansatte får du en vesentlig styrking av plikter knyttet til arbeidet med likestilling og diskriminering. 

Når en av arbeidslivets parter krever det skal disse virksomhetene følge tilsvarende arbeidsmetode som offentlige virksomheter og større private virksomheter anvender på likestillingsarbeidet. Se neste punkt. 

Er du en offentlig virksomhet eller har mer du mer enn 50 ansatte?

Da har du fått en utvidet aktivitetsplikt fra 2020. Dette gjelder, som nevnt over, også private virksomheter med mellom 20-50 ansatte, når en av arbeidslivets parter krever det. 

Hva betyr det for din virksomhet at du har fått utvidet aktivitetsplikt?

Utvidelsen innebærer for deg som arbeidsgiver at du annethvert år skal gjennomføre en kartlegging av lønn fordelt etter kjønn, og dokumentere denne kartleggingen. Du skal også kartlegge bruken av ufrivillig deltidsarbeid der den ansatte ønsker å jobbe mer. Det kreves videre at du som arbeidsgiver analyserer årsakene, identifiserer risikoer og iverksetter tiltak som bidrar til å motvirke diskriminering og øke likestilling. Dette arbeidet må du jobbe med fortløpende og i samarbeid med de ansattes representanter, der dette er aktuelt.

Redegjørelsesplikten

I tillegg til aktivitetsplikten skal du som arbeidsgiver også redegjøre for arbeidet og aktivitetene rundt arbeidet med å fremme likestilling.

Dokumentasjonsplikt

Dersom du leder en virksomhet med færre enn 20 ansatte omfattes du ikke av redegjørelsesplikten, men du er i stedet pålagt en dokumentasjonsplikt. 

Årsaken til dette er at redegjøringsplikten kan medføre en uforholdsmessig stor byrde for mindre virksomheter. Dokumentasjonsplikten medfører en plikt til å dokumentere arbeidet knyttet til likestilling og til å oppbevare dette.

Virksomhet med 20 til 50 ansatte?

Private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte er ilagt en dokumentasjonsplikt. Dersom en av arbeidslivets parter krever det omfattes de også av redegjørelsesplikten. Plikten er i slike tilfeller de samme som for offentlige og store private arbeidsgivere – se neste punkt.  

Offentlige virksomhet eller mer enn 50 ansatte?

Har du en privat virksomhet med mer enn 50 ansatte, eller en leder du en offentlig virksomhet, har du en redegjørelsesplikt. Redegjøringsplikten innebærer at du som arbeidsgiver skal redegjøre for den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten. Du skal også kunne redegjøres for hva virksomheten gjør for å oppfylle aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

Hvordan skal du redegjøre for aktivitetene du foretar?

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument. Dersom redegjørelsen gis i annet offentlig tilgjengelig dokument, og foretaket har en plikt til å levere årsberetning, skal det i årsberetningen opplyses hvor dokumentet finnes offentlig tilgjengelig

 

Azets kan hjelpe deg

Ønsker du å vite mer, eller har du spørsmål knyttet til dette temaet? Azets har ledende kompetanse innenfor lønn og HR, og kan hjelpe deg med å få på plass gode rutiner tilpasset din virksomhet, bistå med kartlegging, samt veilede deg på hvordan du kan følge opp likestilling og diskriminering i din virksomhet. Våre HR-rådgivere bistår også i tilfeller hvor det allerede har oppstått en utfordring eller konflikt.

 Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Om Marie Rosenvinge Lien

Marie er utdannet fra Handelshøyskolen i København og har en Master i Human Resource Management. Hun har lang og solid erfaring fra både operativt og strategisk HR arbeid, og har jobbet som HR-rådgiver de siste 9 årene. Marie har jobbet med HR fra A til Å, og har bl.a erfaring med rekruttering, forbedring og kvalitetssikring av HR prosesser og policyer, lederveiledning, lederstøtte og lederutvikling, nedbemanning og oppsigelser, sykeoppfølging, personalsaker konflikthåndtering, arbeidsrett og arbeidsmiljø.