Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Lønn & HR | 11.08.2020

av Tormod Johansen

Det er vedtatt en ny midlertidig tilskuddsordning for bedrifter med omsetningsfall som følge av koronasituasjonen, som tar ansatte tilbake i jobb fra permittering.

Denne ordningen gjelder for arbeidsgivere som på grunn av koronasituasjonen har måttet permittere ansatte., herunder aksjeselskaper, enkeltpersonforetak med ansatte, ideelle organisasjoner, stiftelser, mm. 

Hvor stort tilskuddet er avhenger av hvor stort omsetningsfall bedriften har hatt i juli og august 2020. Permitteringsgrad og stillingsprosent påvirker også størrelsen av tilskuddet. 

Reglene følger av «Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)». 

Vilkårene for å få lønnstilskudd 

Dette er vilkårene for å få lønnstilskudd:

  • Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020
  • Den ansatte må tilbake i arbeid i minst samme stillingsprosent som før permitteringen
  • Den ansatte må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for, og kan ikke permitteres på nytt før 1. oktober 2020
  • Den ansatte kan ikke være under oppsigelse eller sies opp før 1. oktober 2020
  • Enkeltpersonforetak og selskaper må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent
  • Søkeren må utøve lovlig aktivitet
  • Søkeren må ikke være under konkursbehandling

I tillegg stilles det krav om at bedriften som søker om tilskudd må være registrert i Arbeidsgiverregisteret med korrekte opplysninger. Det er også et krav at alle pliktige opplysninger om arbeidsforholdet til den enkelte arbeidstaker det søkes støtte for, må være registrert i Arbeidstakerregisteret med korrekt innhold.

Bedriften må drive lovlig virksomhet og ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften samt være registrert i de registrene som er relevante.

Det er også en forutsetning at bedriften har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk som er forfalt før 29. februar 2020 samt ha levert skattemelding for 2018. 

Ideelle og skattefrie selskaper og stiftelser 

Stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte kan også søke om støtte. Driver ikke virksomheten skattepliktig virksomhet kreves det ikke noe omsetningsfall. Tilskuddet er i disse tilfellene begrenset til kr 10 000 pr måned. 

Ideelle organisasjoner som driver skattepliktig virksomhet kan man velge mellom de to beregningsmetodene.

Hvor stort tilskudd kan det søkes om?

Størrelsen av tilskuddet avhenger av hvor stort omsetningsfall bedriften har hatt. Det er et krav for å få tilskudd at omsetningsfallet er på minst 10 %. 

Ved minst 30 % omsetningsfall gis det kr 15 000 i tilskudd pr ansatt pr måned (juli og evt august) som er tatt tilbake fra permittering. Ved lavere omsetningsfall enn 30 %, men likevel minst 10% beregnes tilskuddet slik: 

«Støttebeløp i kroner pr ansatt = (omsetningsfall i prosent - 10 prosentenheter) x 75 000.»

Lønnstilskudd for lærlinger 

Det gis også tilskudd for å ta lærlinger tilbake fra permitteringer. Tilskuddet skal beregnes etter de samme reglene som for andre ansatte, men begrenses oppad til kr 10 000.

Hvordan beregnes omsetningsfallet? 

Omsetningsfallet skal beregnes på samme måte som for kompensasjonsordningen. Ved beregningen av lønnstilskudd er ikke tilskudd og annen erstatning for omsetning angitt som omsetning.

Hvordan omsetningsfallet skal beregnes følger av «Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)», § 3-2: 

Ǥ 3-2.Omsetningsfall

(1) Fallet i omsetning i støttemåneden (juli og august 2020) settes til den prosentvise forskjellen mellom foretakets beregnede normalomsetning og faktisk omsetning i den aktuelle måneden. Beregnet normalomsetning i støttemåneden settes til omsetning i samme måned året før, justert med foretakets prosentvise endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Hvis salgsdokumentasjonen er utstedt og bokført etter bestemmelsene i eller i medhold av bokføringsloven, kan bokførte opplysninger brukes for å beregne prosentvis endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Beregnet normalomsetning i støttemåneden kan ikke settes til mer enn fem ganger høyere eller 20 prosent lavere enn faktisk omsetning i samme måned året før.

(2) Foretak som er etablert mindre enn ett år tidligere enn den kalendermåned det søkes tilskudd for, eller som på bakgrunn av omstrukturering av foretaket ikke kan finne den relevante omsetningen for ett år siden til sammenligningen, skal bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Det samme gjelder for foretak som er etablert mer enn ett år tidligere enn den kalendermåned det søkes om tilskudd for, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende måned året før eller i januar og februar 2019.»

Dokumentasjon 

Det kreves at opplysningene i søknaden dokumenteres, jf «Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)», § 4-6: 

«§ 4-6.Krav til dokumentasjon av opplysninger i søknaden

(1) Det skal foreligge en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant materiale. Som relevant materiale regnes blant annet fakturajournal og kontospesifikasjon med tilhørende salgsdokumentasjon, oversikter over opptjent inntekt som ikke er fakturert, kjøpsdokumentasjon og kontrakter. Som relevant materiale regnes spesifikasjon av lønnsopplysningspliktige ytelser og dokumentasjon av lønn mv., timelister, arbeidskontrakter og oversikt over overføring av lønnsutbetalinger til de ansatte.

(2) Dokumentasjon som nevnt i første ledd skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt, med mindre lengre oppbevaringstid følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av bokføringsloven.»

Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører

I henhold til «Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)», må bedriften som søker på forespørsel fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. 

Søknaden og tidspunkt for å søke 

Det åpnes for å søke om tilskudd først i oktober. 

Skattedirektoratet forvalter lønnstilskuddsordningen, og det er laget en egen nettside hvor bedriften kan søke. Søknaden er i all hovedsak elektronisk. Siste frist for å sende inn søknad er satt til 5. november 2020. 

Tilskuddsordningen gjelder for juli og august. Det kan søkes for både for juli og august eller bare for august.

Offentliggjøring og sanksjoner

På samme måte som kompensasjonsordningen vil mottakere av tilskudd under denne ordningen bli offentliggjort.

Det er et krav at den som søker om tilskudd etter denne ordningen, gir riktige og fullstendige opplysninger. Søkeren skal opptre aktsomt og lojalt, og skal varsle tilskuddsmyndigheten om eventuelle feil. Det skal også varsles om endringer som kan ha betydning for tilskuddet.

Det kan iverksettes sanksjoner dersom søker gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller unnlater å gi pliktige opplysninger.

Kontakt oss

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.