Slik får du en effektiv ledergruppe

Strategi og ledelse | 01.10.2021

av Christian Onstad

Å få være en del av en ledergruppe, det være seg på mellomleder- eller toppledernivå, oppleves av mange som en milepæl i karrieren. Som Bang og Middelfart beskriver det i boken «Effektive Ledergrupper»:

Ledergrupper produserer beslutningsunderlag og kvalitetssikrer, forankrer og fatter beslutninger, de diskuterer og analyserer ulike problemstillinger, og de fremmer forslag til løsninger på problemer.

En ting mange gjerne glemmer som medlem i en ledergruppe er at det er en forskjell på en ledergruppe og en effektiv ledergruppe.

Se på ledergruppen som et team

Hvis vi nå ser en ledergruppe som et team så har forskerne Katzenbach & Smith beskrev i sin bok «The Wisdom of Teams» fra 1993 et team til å være:

«Et team er et lite antall mennesker med komplementære ferdigheter som er forpliktet til et felles formål, felles mål og tilnærming til arbeidet som de holder hverandre gjensidig ansvarlig for.»

Med andre ord, et team består av noen få mennesker som arbeider sammen om et felles formål. De har ulike ferdigheter de kan dra nytte av for å utfylle hverandre, når de samarbeider om å utføre oppgaver som gjør at de når et felles mål. Teammedlemmene har alle et like stort ansvar for at målene nås. For et team i "vår" definisjon er det ikke lenger den enkeltes prestasjoner som teller, men hva gruppen er i stand til å levere som en helhet. Vi ønsker oss et regnestykke hvor 1+1>2!

Webinar | Effektive ledergrupper

Webinar | Hvordan bruke prestasjonsledelse til å øke verdiskapningen?

Harvard-professoren J. Richard Hackman lanserte i 1987 tanken om at teameffektivitet skapte gode resultater på tre områder:

  1. Teamet oppnår resultater i tråd med hva det er til for, og innfrir eller overgår forventningene (gode resultater).
  2. Teamet øker sin evne til å samarbeide med hverandre over tid (økt overlevelsesevne).
  3. Teamet arbeider på en måte som bidrar til at hvert medlem trives, utvikles og opplever verdi ved å delta (individuell tilfredshet og læring).

Så da er neste spørsmål: hvordan skaper du dette? Jeg har, basert på forskning og egne erfaringer, satt opp noen tips til hva du må jobbe med hvis du ønsker at din ledergruppe skal bli mer effektiv.

Hva er ledergruppens formål?

Først og fremst må du og ditt lederteam bli enige om hva formålet med ledergruppen skal være. Spørsmålet du da kan stille deg selv er «Hva skal vi som ledergruppe levere og hvordan skal ledergruppen bidra til verdiskapningen i vår organisasjon?» Dette er en av de grunnleggende forutsetningene for at din ledergruppe skal være effektiv. Hva skal du med en ledergruppe som ikke bidrar til å skape resultater? Det er bare bortkastet tid og ressurser!

Når du har klart for deg hvilket formål ledergruppen din skal ha og du/dere har definert hvilke oppgaver gruppen skal løse kan du ta neste steg. Sørg for at de sakene som skal tas opp i ledergruppemøtene er de «riktige» sakene ut fra gruppens formål og funksjon. Ledergruppen må være enig om en måte å kvalitetssikre sakene som skal behandles slik at dere ikke bruker tid og ressurser i møtet på dette. En gylden regel er at man er sikker på at de sakene som reises i ledergruppen er saker hvor man er avhengig av at gruppemedlemmene samhandler om løsningen og at problemstillingen ikke enkelt kan løses med mindre man samarbeider.

Når du skal etablere en effektiv ledergruppe er det viktig å vurdere gruppens sammensetning, som størrelse, kompetanse, rolle og personlighet. Nyere forskning viser også at grupper som tar mangfold på alvor, skaper jevnt over bedre resultater enn de gruppene som er mer ensartet sammensatt.

Kan mangfold og likestilling gi bedre lønnsomhet?

Arbeidsprosesser i ledergruppen

Når du har funnet ut hva og hvem, er det på tide å bli enig om hvordan. Du må finne den mest hensiktsmessige måten som ledergruppen kan arbeide på for å skape de ønskede resultatene. Du må sørge for at gruppen holder seg til de sakene som legges frem slik at dialogen blir fokusert. Unngå avsporinger! Vær åpen for (og oppmuntre til) saklig uenighet og oppgavekonflikt. Da kan dere belyse flere sider av saken, og i mange tilfeller få en dypere analyse. Det som derimot kan ødelegge eller gjøre ledergruppen mindre effektiv er personkonflikter.

Legg til rette for gruppelæring. Bruk feil og gale beslutninger som en mulighet for læring, men unngå prosesser hvor man leter etter syndebukker. Hvis det er du som er øverste leder i «ditt» lederteam må du ta ansvar for at alt som må gjøres for at ledergruppen skal fungere optimalt, blir gjort. Viktige lederegenskaper inkluderer evnen til å holde formålet relevant, bygge engasjement og selvtillit, og se til at medlemmene i ledergruppen kontinuerlig forbedrer sine ferdigheter. En god leder fjerner eventuelle hindringer, gir anerkjennelse uten selv å søke anerkjennelse og «bretter opp ermene» og deltar i det arbeidet som kreves. I en ledergruppe er det viktig å håndtere konflikter tidlig, samtidig som lederen holder en åpen og direkte kommunikasjon med gruppen gjennom en «coachende» lederstil.

Les mer om konflikthåndtering på arbeidsplassen. 

Ledergruppen må jevnlig evaluere seg selv

Et effektivt lederteam leverer både resultater som gir merverdi for organisasjonen og den enkelte. Resultatene må selvfølgelig henge tett sammen med lederteamets formål.

Ledergruppen bør kontinuerlig prøve å bli bedre til å samarbeide og samhandle. Gruppen bør jevnlig evaluere seg selv, gjerne etter hvert møte, og hele tiden se om dere holder dere til formålet og om det er områder man kan forbedre så medlemmenes evne til å samarbeide øker.

Mellommenneskelige forutsetninger i en ledergruppe

Uansett hvor faglig sterk, intelligent og effektiv det enkelte ledergruppemedlem er, så er vi alle mennesker på godt og vondt. Vi styres av kultur, verdier, holdninger og sosiale konvensjoner. Du må derfor skape et arbeidsmiljø som legger til rette for optimale prestasjoner. Innad i ledergruppen må man vise hverandre gjensidig respekt, skape en psykologisk trygghet hvor den enkelte er trygg på at ingen av de andre vil ydmyke, avvise eller straffe en for å si hva man mener. Åpenhet sørger for at flere tar ordet og tør å stille «dumme» spørsmål. Det kan skape nye perspektiver og innovative løsninger.

Etabler en lagånd som gjør at den enkelte skjønner at alle har ansvar for det endelige resultatet. Ingen er ferdige før alle har levert! Lagånden sørger for en tydelig teamidentitet og gjør at alle føler seg som en del av en enhet, og får en indre forpliktelse overfor de andre i teamet.

FAQ - Ofte stilte spørsmål om ledergruppe

Hva er ledergruppens formål?

Først og fremst må du og ditt lederteam bli enige om hva formålet med ledergruppen skal være. Spørsmålet du da kan stille deg selv er «Hva skal vi som ledergruppe levere og hvordan skal ledergruppen bidra til verdiskapningen i vår organisasjon?» Dette er en av de grunnleggende forutsetningene for at din ledergruppe skal være effektiv.

Hvilke arbeidsprosesser i ledergruppen?

Når du har funnet ut hva og hvem, er det på tide å bli enig om hvordan. Du må finne den mest hensiktsmessige måten som ledergruppen kan arbeide på for å skape de ønskede resultatene. Du må sørge for at gruppen holder seg til de sakene som legges frem slik at dialogen blir fokusert. Unngå avsporinger! Vær åpen for (og oppmuntre til) saklig uenighet og oppgavekonflikt. Da kan dere belyse flere sider av saken, og i mange tilfeller få en dypere analyse. Det som derimot kan ødelegge eller gjøre ledergruppen mindre effektiv er personkonflikter.

Ledergruppens arbeidskultur

En effektiv ledergruppe må støttes av en hensiktsmessig kultur. Det innebærer at ledergruppen har felles normer og holdninger og en virkelighetsoppfatning som hjelper gruppen fremover og bidrar til at man arbeider effektivt. Det kan i praksis være så enkelt som å avgjøre om det er ok å sitte med PC eller mobil i møter.

Møtekultur og effektiv møteledelse.

Hvordan kan du som leder bidra til et godt arbeidsmiljø?

Hvordan få dine ansatte til å prestere?

Hva skjer om noen ikke leverer som avtalt, kommer for sent til møter eller stiller uforberedt? Verdsettes det når man hjelper hverandre og støtter hverandre, presterer over forventet eller viser tydelig lojalitet mot gruppen? For å skape en hensiktsmessig gruppekultur må du være bevisst på hva som aksepteres eller ikke i gruppen og hvordan man stimulerer til ønsket atferd. I høyt presterende team vet medlemmene godt hva som forventes, hva som tolereres og hva som er uakseptabel atferd.

Ledergruppearbeid krever grundige forberedelser og bevisste valg. Velg hvilke saker som skal behandles og diskuteres, og gjennomfør jevnlige evalueringer. Et lærende team har større sjanser for å lykkes.

Modell for effektivitet i ledergrupper:

Modell for effektiv ledergruppe

Modellen er hentet fra: Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart. “Effektive Ledergrupper”. 

Forutsetninger → Hvilke rammebetingelser har ledergruppen
Prosesser → Hvordan skal vi jobbe sammen for å bli mest mulig effektiv
Relasjonelle tilstander → Hvordan skal vi forholde oss til hverandre for å bli mest mulig effektiv
Resultater → Hvilken merverdi skaper ledergruppen i organisasjonen

 

ForedragsholderWerbinar

Gratis webinar | Effektive ledergrupper

I dette 30 minutters webinaret tar vi for oss ledergruppens formål, hvordan identifisere de riktige sakene å jobbe med, effektive møter og ser på hva som er hensiktsmessig gruppekultur. 

Finn ut mer om webinaret

Mange av rådene i denne bloggen er basert på egne erfaringer, men flere av tipsene og det teoretiske grunnlaget baserer seg på: "Effektive Ledergrupper (Bang/Middelfart 2019)", "The Wisdom of Teams (Katzenbach & Smith 2006), " Effektivitet i lederteam – hva er det, og hvilke faktorer påvirker det? (Henning Bang - Psykologtidsskriftet 2008)".


I Azets har vi flere dyktige rådgivere som kan hjelpe deg og din ledergruppe med å fungere mer effektivt. Ta kontakt for en nærmere prat:

Kontakt oss

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Om Christian Onstad

Christian har sin utdannelse fra Sjøkrigsskolen i Bergen, med tilleggsutdanning innen Organisasjons- og arbeidspsykologi fra Universitetet i Bergen og har lang erfaring som leder fra det offentlige og private. Han har også internasjonal erfaring og har jobbet flere år i Tyskland. Som HR-leder har han blant annet jobbet med organisasjons- og ledelsesutvikling, coaching, omstilling (nedbemanning), forhandlinger, profesjonalisering av startups, rekruttering/talentutvikling og kulturutvikling.