Korona blusser opp - er du ofte i kontakt med mennesker?

Strategi og ledelse | 04/09/2020

av Ingrid Petterson

 

Arbeidstilsynet kom 19. august med oppdaterte anbefalinger for å forebygge koronasmitte. De nye anbefalingene rettes spesielt mot den delen av arbeidslivet som har mye kontakt med mennesker. Hvordan skal man redusere kontakten og fremdeles kunne utføre jobben? Et viktig steg i riktig retning er å gjøre en risikovurdering - og revurdere vurderingen med jevne mellomrom. Hvorfor? Det skal dette blogginnlegget fortelle deg. 

 

Risikovurdering

I mars informerte Arbeidstilsynet om viktigheten av å risikovurdere arbeidsplassen i forhold til mulig smittefare og å sette inn tiltak der det var mulig for å forebygge spredning av korona smitte. Alle bedrifter skal kartlegge og deretter vurdere farer og problemer knyttet til arbeidet. Og deretter vurdere risiko. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk i forbindelse med arbeidet. 

 

Når vi snakker om risikovurdering kan vi kort sagt stille oss 3 spørsmål: 

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre det?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom dette skjer?

 

Du har allerede gjort dette, sier du? Vel, som et ledd i det lovpålagte systematiske HMS-arbeidet er dette et kontinuerlig arbeid.

 

Rest-risikovurdering - en glemt del av vurderingen

For hva skjer etter at du har funnet risikofaktorene ved din arbeidsplass? Dere legger kundemøter til videomøter, halve staben sitter på hjemmekontor, renholdet er intensivert. Forhåpentligvis er alle vurderingene skriftliggjort og samlet i en liste med tiltak, en såkalt handlingsplan. 

En faktor mange glemmer er å gjøre en revurdering i etterkant av introduserte tiltak. Fungerer de innførte restriksjonene etter hensikten? Særlig bør man gå gjennom risikovurderingen når det foreligger oppdaterte anbefalinger. Noe som tar oss tilbake til Arbeidstilsynets oppdatering 19. august. 

 

Hvilke faktorer ved arbeidsmiljøet er det lurt å ta inn i en risikovurdering nå?

 

  • Biologiske faktorer: Ny kunnskap sier at smitten normalt ikke er luftbåren, altså overføres smitten hovedsakelig via kontaktpunkter som dørhåndtak og annet utstyr vi deler på. I dag vet vi også at f.eks. avstand og god hygiene er gode virkemidler i kampen mot koronaen. Derfor oppfordres nå arbeidsgiver til å vurdere om man utsettes for biologiske faktorer. Med biologiske faktorer menes bl.a. blod, spytt og liknende fra syke (dyr og) mennesker. 

    Du bør også spørre deg selv om de restriksjonene som du innførte i vår blir fulgt etter intensjonen? Vaskes f.eks. felles lokaler/utstyr etter bruk?

 

God etterlevelse av smitteforebyggende tiltak vil redusere risikoen for smittespredning. Dette gjelder spesielt i helsetjenesten, men også i andre virksomheter der man kommer i nær kontakt med andre mennesker.

Arbeidstilsynet.no

 

  • Psykososiale faktorer: Ofte knyttes risikovurdering til fysiske forhold, men risikovurdering gjelder alle forhold, også psykososialt arbeidsmiljø som høy arbeidsbelastning, tids- og arbeidspress, opplæring, medvirkning, alenearbeid og konflikter. En risikovurdering bør også dekke disse områdene. 

 

Når koronaen allikevel inntrer

Ved et stort frafall av medarbeidere på grunn av sykdom eller karantene vil det kunne føre til at virksomhetene har behov for utvidede arbeidstidsordninger eller økt bruk av overtid for de ansatte som fortsatt kan arbeide. I situasjoner som et koronautbrudd kan medføre, har arbeidsmiljøloven bestemmelser som kan gi unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.

Arbeidsgiver kan:

  • gjøre unntak fra bestemmelsene i arbeidsmiljøloven (kapittel 10) når det oppstår akutte situasjoner for å unngå fare for/skade på liv/eiendom
  • inngå en tariffavtale med fagforeningen hvor en innstillingsrett om å fravike arbeidstidsbestemmelser inngår
  • søke Arbeidstilsynet om å kunne benytte utvidet bruk av overtid

HR Advisory hjelper gjerne i gang med risikovurdering, eller med råd eller forslag til tiltak som forhindrer uønskede hendelser eller situasjoner. Les mer om HMS og hvordan vi kan hjelpe deg.  

Har du lyst til å lese mer? Se Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Om Ingrid Petterson

Ingrid har sin fagkrets fra psykologi og helsevitenskap og har erfaring fra både privat og offentlig sektor, nå sist i Coperio Bedriftshelse. Hun har hele tiden jobbet med HR, og har sin styrke innen systematisk HMS, sykefravær, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. Ingrid startet sommeren 2020 som Seniorrådgiver i HR Advisory hvor hun jobber med å levere raskere merverdi til våre kunder gjennom innovativ HR og HMS.